Suitsunurgas käib aina vähem noori (7)

Miikael Tuus

“Teismeliseeas puutuvad paljud noored tubakatoodetega kokku ja peavad tegema valiku – kas hakata tubakatarbijaks või mitte,” kirjutab Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient Miikael Tuus. “Kolme gümnaasiumiaasta jooksul on mulle aga silma jäänud, et kooli lähedal asuva sauna taga, mida tuntakse suitsunurgana, käib aina vähem noori. Seega otsustasin uurida, kui suures ulatuses SÜG-i abituriendid tubakatooteid tarbivad.”

Tubakatooteid on erinevaid ja nende valik lai. On suitsetatavad tubakatooted (sigaret, mentoolsigaret, sigar, sigarillo, vesipiip) ja suitsuvabad tubakatooted (närimistubakas, huuletubakas ja nuusktubakas). Tubakatoodetest eraldiseisvana käsitletakse e-sigaretti.

Mulle endale tundub, et tubakatooteid tarbib vaid väike osa minu kooli, Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturientidest. Otsustasin siiski uurida, kas see ka tegelikult nii on ning kas need, kes tubakatooteid ei tarbi, on seda teinud nooremana. Samuti huvitas mind, mis on põhjused, miks endised tubakatarbijad sellest loobuda otsustasid.

Sõprade mõju, huvi ja suur pinge

Koostasin oma uurimistöö jaoks küsimustiku ja palusin tänavustel 12. klassi lõpetajatel sellele vastata. 18 küsimusest koosnenud ankeedile vastas mu 53 lennukaaslast ehk 75,7% abiturientidest. Neist ligi 55% olid tüdrukud ja ligi 45% poisid. Kõigil vanust 18–19 eluaastat. Ligi pool neist ehk veidi üle 43% märkis, et peres on tubakatoodete tarbijaid.

Soovisin teada, kas vastaja tarbib tubakatooteid, miks ta neid tarbima hakkas, kui vanalt ta alustas, millist toodet ja kui sageli tarbib ning mitu aastat seda juba teinud on. Uurisin ka, kas see, kes tarbib, on püüdnud oma harjumusest loobuda ning kui jah, siis mis põhjusel.

Mittetarbijate puhul huvitas mind, kas ja kui kaua ta varem tarbis ning miks loobus.

Selgus, et sel ajal, mil küsitlust läbi viisin – ehk tänavu aprillis – tarbis tubakatooteid 17% vastanutest. Tarbijaist 44% hakkas seda tegema sõprade mõjul. Sama palju oli neid, keda kannustas tagant huvi, 11% tõi põhjuseks aga suure pinge.

Kolmandik noori hakkas tubakatooteid tarbima 17–18aastaselt. Ligi 22% alustas 15–16aastasena ning sama suur osa noori 13–14aastasena. Ligi 11 protsendist said tubakatoodete tarbijad juba alla 10aastasena. Sama palju oli neid, kes alustasid 11–12 aasta vanuselt.

Vastustest selgus, et tubakalembestest noortest peaaegu 78% suitsetab. Ligi 11% nii suitsetab kui tarbib ka huuletubakat ehk tupsu, sama palju on vesipiibu tõmbajaid.

Iga päev tarbis tubakatooteid 55,6% vastanutest. Kaks-kolm korda nädalast ütles end seda tegevat 11,1% . Umbes kord nädalas tarbib 22,2% vastanutest ja ainult pidudel tarbijaid oli 11,1%.

Kõige rohkem ehk kolmandik oli 1–2aastase staažiga tubakatarbijaid, ligi 22% oli tarbinud alla aasta. Pikaajaline ehk 5–6aastane staaž oli ligi 11 protsendil tubakatarbijaist.

Nendest, kes küsimustikule vastamise ajal tubakatooteid tarbisid, on pea 67% püüdnud sellest loobuda. Kolmandik neist põhjendas, et neil on ebameeldiv mõelda, et nad on millestki sõltuvuses.
Ülejäänud, ligi 67 protsenti märkis vastuseks tervislikud põhjused; selle, et tubakatoodete tarbimine takistab sportimist; et tubakatoodete hind on kõrge või siis pereliikmete vastuseisu.

Küsitlusest selgus, et tubakavabadest abiturientidest pisut üle viiendiku olid tubakatooteid kunagi küll tarbinud, ent sellest loobunud. Ligi 78% neist olid suitsetanud, 11% tõmmanud e-sigaretti ja sama paljud vesipiipu. 22% loobunuist olid varem igapäevased tubakatarbijad, variandi “ainult pidudel” märkis vastuseks kolmandik noortest.

Mõte sõltuvusest ei meeldinud

Mind huvitas, miks varem tubakatooteid tarbinud noored sellest harjumusest loobusid. Lõviosa abiturientidest selgitas, et neile on ebameeldiv mõte olla mingist ainest sõltuvuses. Ligi 11% arvas, et tubakatarbimine on mõttetu tegevus, ja sama palju oli neid, kes tõid välja tervislikud põhjused.

Oma uurimistöö tulemustest saan järeldada, et tubakatooted ei ole Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturientide hulgas eriti populaarsed. Mu enda jaoks oli märkimisväärne tõik, et pea 2/3 abiturientidest ei ole väidetavalt elu jooksul tubakatooteid tarbinud.

Print Friendly, PDF & Email