Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade

Vallavalitsuse 22. mai istungil otsustati:

• Eraldada reservfondist 1000 eurot MTÜ-le Esto Maxibasket, 7500 eurot MTÜ-le Saaremaa Võrkpall, 500 eurot MTÜ-le Rahvaspordiklubi Riimes.
• Eraldada 8500 eurot Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumideks.
• Sõlmida sihtfinantseerimisleping MTÜ-ga Orissaare Sport, MTÜ-ga Konnonkonn, JK-ga Saarepiiga.
• Eraldada kultuuri-, vabaaja- ja spordiprojektidele kokku 29 100 eurot.
• Eraldada MTÜ-le Aaron Racing 850 eurot.
• Anda luba Sõrvemaa laulupüha korraldamiseks (17.06), Salme III viikingituru korraldamiseks (17.–20.08).
• Kooskõlastada Kaali Kooli 2015–2017 sisehindamise aruanne.
• Kuulutada välja avalik konkurss Kärla Põhikooli ja Salme Põhikooli direktori ametikohadele.
• Eraldada 4000 eurot Oesel Studium MTÜ-le.
• Eraldada 188 eurot Valjala lasteaiale (töötajate vaktsineerimiseks).
• Sõlmida leping Kodulinna Lokaal OÜ-ga ja Spring Cafe OÜ-ga (suvekohviku terrass).
• Koormata kinnistud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaane.
• Eraldada 8000 eurot Atla Küla Seltsile.
• Korraldada riigihanked “Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel” ja “Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal (II)”.
• Suunata volikogu istungile Lääne-Saare valla ja Orissaare valla 2017. a majandusaasta aruande kinnitamise eelnõud.
• Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse 21.05.2013. a korraldus nr 317 (hoolduse seadmine).
• Toetada 3000 euroga MTÜ-d Vätta Külade Selts ja 1500 euroga MTÜ-d Laimjala Arenguselts.
• Hüvitada regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondliku hindamiskomisjoni töö.
• Eraldada 51 660 eurot MTÜ-le Visit Saaremaa.
• Eraldada 2930 eurot projekti “Panga 100 tamme park” elluviimiseks.
• Eraldada 11 986,2 eurot MTÜ-le Muratsi Kalur projekti “Muratsi sadama rekonstrueerimine” omafinantseeringu tasumiseks.
• Eraldada 1400 eurot MTÜ-le Salme Rahva Maja Selts.
• Esitada hindamiseks kohaliku omaalgatuse programmi taotlused.
• Lõpetada lihthanke “Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd” menetlus ja korraldada uus hange.
• Korraldada lihthange “Lümanda koolihoone katuse rekonstrueerimine”.
• Jätta algatamata Kuressaare linnas Pargi tn 14 katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Kinnitada Saaremaa valla kriisikomisjoni koosseis.
• Anda seisukoht volikogu eelnõude muudatusettepanekutele.

Vallavalitsuse 29. mai istungil otsustati:

• Kehtestada Kuressaare stipendiumide avaliku konkursi tingimused.
• Kooskõlastada Tuulte Roosi lasteaia 2014–2017 sisehindamise aruanne.
• Moodustada konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” komisjon.
• Muuta Kihelkonna Kooli direktori töölepingut.
• Maksta ühekordset koolilõputoetust (Leisi, Mustjala).
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.
• Anda rendile Karja küla Aiamaa maaüksuse aiamaa.
• Koormata kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Nimetada esindaja korteriühistu üldkoosolekule.
• Võõrandada otsustuskorras: korteriomand Tähistaeva 4 Kõljala külas, Nurga kinnistu Suure-Rootsi külas.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping.
• Suunata volikogu istungile Kuressaare linna ja Leisi valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamise eelnõud.
• Moodustada hajaasustuse programmi hindamiskomisjon.
• Nimetada MTÜ Saarte Kalandus hindamiskomisjoni liikme kandidaat.
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.

Vallavalitsuse 5. juuni istungil otsustati:

• Suunata volikogu istungile katastriüksuste jagamised, sihtotstarbe määramised ja muutmised.
• Anda nõusolek maaüksuste riigireservi jätmiseks.
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Suunata volikogu istungile detailplaneeringute algatamised ja kehtestamised.
• Korraldada lihthanked “Kontoritarvete ostmine 2018–2019” ja “Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2018–2019. õppeaastal”.
• Kinnitada riigihanke “Orissaare gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd” tulemused ja tunnistada edukaks Ehitus5ECO OÜ pakkumus maksumusega 209 533,5 eurot.
• Suunata volikogu istungile lepingu pikendamine Kuressaare Ametikooliga.
• Suunata volikogu istungile laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides.
• Kinnitada Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018–2021.
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks (jaanituled, maakondliku võidutule tseremoonia, Kuressaaare lossipäevad jt).
• Kinnitada “Integreeritud teenuste korraldusmudeli” loomise komisjon.
• Moodustada konkursikomisjonid Salme Põhikooli ja Kärla Põhikooli direktori vabade ametikohtade täitmiseks.
• Eraldada Saaremaa merekultuuri seltsi tütarseltsile SALAVA 150 eurot, EELK Kihelkonna kogudusele 750 eurot, Undva küla seltsile 1000 eurot, Pidula seltsile 1100 eurot, Kihelkonna TIOKile 1500 eurot, MTÜ-le Rukkilill 1500 eurot, Vilsandi külaseltsile 1500 eurot ja MTÜ-le Tuulpius 1500 eurot.
• Eraldada 2000 eurot MTÜ-le I Land Sound elamusfestivali korraldamiseks.
• Moodustada Kuressaare Ristiku lasteaias sobitusrühm.
• Koormata kinnistud isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks.
• Tunnistada peremehetuks ehitiseks Mändjala külas Metsa põik ja Metsa teel asuv elektrivõrk.
• Keelduda maakonnaliini nr 2314 sõiduplaanide muutmisest.
• *Suunata volikogu istungile asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord.
• Suunata volikogu istungile Kihelkonna volikogu teatud otsuste kehtetuks tunnistamine.
• Kinnitada Kihelkonna hooldekodu töötajate palgamäärad.
• Eraldada 2710 eurot sotsiaalvaldkonna projektidele.
• Teha muudatused Saaremaa valla hankekorras.
• Nimetada vallavalitsuse keskkonnaosakonna järelevalveteenistuse järelevalve ja kriisireguleerimise peaspetsialisti ametikoht ümber järelevalveteenistuse juhataja ametikohaks.
• Suunata volikogu istungile riigivara taotlemine munitsipaal-
omandisse, hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale ja nõusoleku andmine sotsiaaltransporditeenuse pilootprojektis osalemiseks.
• Eraldada 700 eurot MTÜ-le Laimjala Loodussõprade Selts.
• Eraldada 400 eurot MTÜ-le Saarekülade Selts.

Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/

Print Friendly, PDF & Email