Kuressaare haigla sünnitusabi vajab lisarahastust (18)

Kalle Laanet

“Elukohast mõistlikul kaugusel pakutav sünnitusabiteenus on kvaliteetse elukeskkonna säilitamiseks Saare maakonnas olulise tähtsusega,” tõdesid SA Kuressaare Haigla nõukogu esimees Kalle Laanet ja haigla juhatuse liige Märt Kõlli peaminister Jüri Ratasele saadetud pöördumises. “Lahendus ei saa olla logistilise probleemi korraldamine.”

Lugupeetud peaminister, Kuressaare haigla avaldab Teile tänu, et olete isiklikult leidnud võimaluse otsida lahendusi kvaliteetse sünnitusabi teenuse tagamiseks kogu Eestis.

Kuressaare haigla väljendab oma toetust Lõuna-Eesti maakondade üldhaiglate initsiatiivile taotleda täiendavaid vahendeid sünnitusabi üksuste püsikulude katteks, kui sündide arv on aastas keskmiselt alla ühe ööpäevas. Siiski tahame tähelepanu juhtida asjaolule, et seoses demograafilise olukorraga väljaspool Eesti suurlinnu on sündimuse näitajad valdavalt langustrendis.

Oleme seisukohal, et elukohast mõistlikul kaugusel pakutav sünnitusabiteenus on kvaliteetse elukeskkonna säilitamiseks Saare maakonnas olulise tähtsusega. Lahendus ei saa olla logistilise probleemi korraldamine.

Märt Kõlli

Kuressaare haigla panustab sünnitusabi teenuse arengusse järjepidevalt, et eelkõige läbi personali koolituste ja motivatsiooni, tänapäevase tehnoloogia ning kogukonnale suunatud teavitustegevuse tagada kvaliteetne ja turvaline teenus.

Lähtudes ülaltoodust soovitame vabariigi valitsusel siiski kaaluda laiemat meedet üldhaiglate osas, kelle poolt on sünnitusabi teenuse osutamiseks tagatud ööpäevaringne valmisolek, kuid demograafilise situatsiooni tõttu on nõudlus väiksem kui teenuse osutamiseks vajalike kulutuste (peamiselt töötasu) katmiseks vajalik.

Sarnaselt Lõuna-Eesti üldhaiglatega taotleb Kuressaare haigla täiendavaid vahendeid aasta kohta 200 000 euro väärtuses, mis on oluline ka üldise võrdse kohtlemise printsiibi valguses.

Alternatiivina soovitab Kuressaare haigla kaaluda võimalust finantseerida täiendavalt arstlikku valveringi sünnitusabis analoogiliselt kehtivas tervishoiuteenuste loetelus kehtestatule – 44 729,14 eurot ühe arstliku eriala kohta kvartalis.

Viimasele lõigule selgituseks juhime tähelepanu sellele, et Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu sätestab järgmist: “koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas, välja arvatud haiglate loetelu § 2 lõike 3 punktis 9 nimetatud üldhaigla, ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal”.

Nõuetele vastavaks tegevuseks osutab Kuressaare haigla ööpäevaringse valmisoleku teenust neljal arstlikul erialal – erakorraline meditsiin, anestesioloogia, kirurgia ning günekoloogia, millest ühe eriala valveringi finantseerib haigla teiste teenuste arvelt.


KOMMENTAAR

Märt Kõlli,
SA Kuressaare Haigla juhatuse liige:

Kuressaare haigla tänab peaministrit tema isikliku tähelepanu eest sünnitusabi teenuse osutamise probleemidele üldhaiglates. Samuti avaldame toetust Lõuna-Eesti üldhaiglatele, kes selle temaatika esimesena tõstatasid. Siiski peame vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et finantseerimise puudujääk on kõigil sünnitusabi teenust osutavatel üldhaiglatel, kus sündide arv aastas jääb alla 365 ehk ühe sünni päevas.

Tervise Arengu Instituudi 2016. aasta statistika andmetel puudutab see lisaks Valga, Põlva ja Võru sünnitusabi osutavatele haiglatele ka haiglaid Viljandi-, Järva- ja Saaremaal. See olukord peegeldab kujukalt demograafilise olukorra drastilist halvenemist Eesti maakondades.

Kuressaare haigla näitel on sündide arv langenud 1990. aasta 763-lt 252-ni 2017. aastal ehk kaks kolmandikku. Leiame, et inimese ja kodaniku eluks vajalike teenuste kaotamine ja asendamine logistiliste lahendustega viib maakondade demograafilise katastroofini. Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on aga igaühel õigus tervise kaitsele.

Karin Volmer,
sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht:

Hinnangu Kuressaare haigla pöördumisele saame anda siis, kui valitsuskabinet on jõudnud arutada sünnitusabi olukorda Lõuna-Eestis.

Print Friendly, PDF & Email