Vallavalitsus küsib kooli määramise kohta õiguskantsleri hinnangut (4)

Saaremaa vallavalitsus palub õiguskantslerilt seisukohta, kas omavalitsus on 1. klassi astuvatele lastele elukohajärgse munitsipaalkooli määramisel talitanud õigesti.

Abivallavanem Helle Kahm viitab Ülle Madisele saadetud kirjas, et vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed lapsevanemad põhjusel, et nende lastele ei ole võimaldatud kohta vanemate eelistatud koolis ning lapsele elukohajärgse kooli määramisel ei ole esmajärjekorras eelistatud lapsi, kelle pere teised lapsed õpivad samas koolis.

Kahm selgitab, et 6. märtsi määruse “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” järgi lähtub vallavalitsus lapsele elukohajärgse kooli määramisel kooli õpilaskohtade arvust ja õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukoha andmetest, “arvestades: 1) õpilase elukoha lähedust koolile (jalgsi tee pikkus); 2) pere teiste laste õppimist samas koolis; 3) lapsevanema töötamist samas koolis; 4) võimalusel lapsevanema soove.”

Kahm küsib, kas õiguskantsleri hinnangul on vallavalitsus käitunud elukohajärgse munitsipaalkooli määramisel kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning vallavalitsuse enda määrusega. Samuti uurib Kahm Madiselt, kas vallavalitsus peaks elukohajärgse kooli määramisel olulisema tingimusena kui elukoha lähedus koolile käsitlema pere teiste laste õppimist samas koolis.

Print Friendly, PDF & Email