Golfiväljakul terendab planeeringusõda (1)

Saaremaa vald tahab Kuressaare golfikompleksi elamualal korra majja lüüa, kuna enamik golfiväljaku äärde seni kerkinud maju on lubatust suuremad. Golfiväljaku operaator Saare Golf näeb selles aga ohtu oma ärihuvidele ja lubab vajadusel kohtusse minna.

Olukorra parandamiseks soovib vallavalitsus 2003. aastast pärineva Kuressaare golfikompleksi detailplaneeringu kehtetuks muuta ja hakata ehitamist reguleerima uutel tingimustel.

Kui omal ajal eeldati, et golfiala elamuid hakkavad golfihuvilised kasutama vaid hooajaliselt, siis tegelikult kujunes alast hoopiski populaarne elamupiirkond. Et 15 aastat tagasi seatud nõuded ei võimaldanud tänapäevastele soovidele vastavaid elamuid ehitada, siis leidub golfiväljaku ääres väga vähe detailplaneeringu tingimustele vastavaid hooneid. Näiteks Merikotka tn 59 asuval 1240 m² suurusel krundil lubab kehtiv detailplaneering hoone ehitusaluseks pinnaks 150 m2, tegelikult on ehitusalune pind ehitusregistri andmetel 211 m2.

Golfiala sajast elamukrundist on praeguseks hoonestatud 20 ja neist koguni 15 ehitusalune pind on lubatust suurem. Viis elamut on ehitatud lubatud pinnale, kuid ainult kolm maja on sellised, mille puhul vastab nõuetele nii hoonealune pind kui ka hoone kõrgus.

Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist hakkab vald golfiväljaku elamualale väljastama projekteerimiseks tingimusi Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus ja vallaarhitekti koostatud hoonestamise kontseptsiooni järgi.

Saaremaa valla planeeringuspetsialist Kätlin Kallas ütles, et uued ehitusõiguse piirangud tulevad kehtiva detailplaneeringu tingimustest leebemad, kuid seda enam hakatakse jälgima nendest kinnipidamist. Näiteks on piirkonnas asuval väikseima pindalaga krundil (440 m²) lubatud maksimaalse täisehituse protsent praegu 100 m2, edaspidi aga 132 m².

Golfiväljaku operaator Saare Golf OÜ teatas Saaremaa vallavalitsusele juristi vahendusel, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise tulemusel jääks Saare Golf ilma kehtiva detailplaneeringuga antud ehitusõigusest ja võimalusest jätkata arendustegevusega.

Samuti mõjutaks see negatiivselt Saare Golf OÜ-le kuuluvate kinnisasjade väärtust. Saare Golf OÜ-le kuulub detailplaneeringu alal mitu kinnisasja. Juhul kui vald detailplaneeringu kehtetuks tunnistab, lubab Saare Golf kaaluda oma õiguste kaitsmist kohtus.

2003. aastal kehtestatud golfikompleksi detailplaneeringu eesmärk on golfiväljaku ning elamu- ja ärimaa maa-alade ja hoonestustingimuste planeerimine. Planeeringuala hõlmab 177 ha suurust maa-ala, mis piirneb Lahe tee, Põduste jõe ja Tuulte Roosi elamurajooniga. Detailplaneering on seni ellu viidud osaliselt. Moodustatud on vajalikud krundid, rajatud on täismõõtmetega golfiväljak, golfiväljaku klubihoone, hooldushall ja parkla.

Print Friendly, PDF & Email