Saarlased soovivad puhast ja turvalist koduvalda

Valla arengukava koostamisel kogutud ideekorje käigus esitati palju julgeid ja lennukaid ettepanekuid, tunnustab vallaelanike aktiivsust Saaremaa Teataja küsimustele vastates vallavalitsuse arendusnõunik Anu Vares.

IDEEKORJE: Ühe ettepanekuna pakkusid vallaelanikud välja, et Kuressaarest võiks saada Eesti
rattapealinn. See foto on tehtud eelmise aasta kevadel Kuressaares toimunud Tour d´Ööl.
Jaagup Jalakas / Tour d’ÖÖ

Mis on valla arengukava ja miks seda vaja on?

Saaremaa valla arengukava on dokument, kuhu pannakse kirja valla eesmärgid 2030. aastaks ja tegevused, mis aitavad soovitud tulemuseni jõuda. Teisisõnu, arengukava on valla tuleviku teejuht.

Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 käsitleb kuut suurt tegevusvaldkonda: juhtimine ja koostöö, haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport, sotsiaalne kaitse, ettevõtluskeskkond ja majandus ning taristu ja keskkond. Tegevuste rahastamist kajastavad valla eelarvestrateegia, mis hõlmab nelja eelseisvat aastat, ja igal aastal koostatav vallaeelarve.

Kuidas toimub valla arengukava koostamine?

Arengukava koostamiseks on moodustatud juhtgrupp, kuhu kuuluvad vallavolikogu esindajad ja vallavalitsuse liikmed, ning kuus teemagruppi, mille tööd juhivad vallavanem ja abivallavanemad. Juhtgrupp võtab vastu otsused, mis puudutavad valda tervikuna ja valdkondadevahelisi suhteid, ning kooskõlastab Saaremaa valla visiooni ja üldised strateegilised arengusuunad ning teemagruppide koostatud arengukava osad.

Teemagruppide koosseisu kuuluvad volikogu komisjonide, osavallakogude, vallavalitsuse osakondade ning valdkondlike huvi- ja sidusgruppide esindajad, kelle nimed leiab valla kodulehelt. Teemagrupi ülesandeks on tegevusvaldkonna sisuline käsitlemine arengukavas. See hõlmab nii valdkonna hetkeolukorra analüüsi, eesmärkide sõnastamist kui ka tegevuskava koostamist.

Oluline roll on Saaremaa valla arengu kavandamisel ka kõigil vallaelanikel. Esimene võimalus kaasarääkimiseks oli aprillis läbiviidud ideekorje, kuid ettepanekuid saab esitada ka augustis arengukava eelnõu avalikustamise ja avalike arutelude käigus. Vallavolikogu kinnitab Saaremaa valla arengukava septembri lõpus.

Milline peaks olema Saaremaa vald aastal 2030?

Seda küsisime ka vallaelanikelt, kui korraldasime ideekorje arengukava koostamiseks. Kaks märksõna, mida kõige rohkem mainiti, olid “puhas” ja “turvaline”. Samas on ilmselt igal saarlasel oma ettekujutus sellest, milline võiks meie koduvald 12 aasta pärast olla. Väga hea meel on selle üle, et inimesed olid aktiivsed ja jagasid oma mõtteid Saaremaa tuleviku kohta. Kõik ettepanekud vaadatakse läbi ja need on suureks abiks valla arengu kavandamisel.

Nii arengukavas sõnastatav visioon ehk soovitud olukord aastal 2030, mille nimel Saaremaa vald tegutseb, kui ka valdkondlikud eesmärgid on meie ühine kokkulepe selle kohta, millisena tahame Saaremaad aastate pärast näha.

Mis on Saaremaa vallas hästi ja millised on peamised probleemid?

Vallaelanike arvates on Saaremaa valla suurimad väärtused hea ja turvaline elukeskkond, puhas loodus ning teotahteline ja ühtehoidev kogukond. Peamisteks kitsaskohtadeks peetakse teede olukorda, ühendusi ja tasuvate töökohtade vähesust. Ideekorje käigus kirja pandud Saaremaa valla plusside ja miinuste ning probleemide lahendamiseks pakutud võimalustega tutvuvad kõik teemagrupid, et arvestada saadud tagasisidega valdkonna tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel ning tuleviku kavandamisel.

Milliste hullude ideede elluviimisega saaks elu Saaremaa vallas paremaks muuta?

Ideekorje käigus esitati palju julgeid ja lennukaid ettepanekuid. Kõige rohkem mainiti silla ehitamist – seda nii üle Suure väina kui ka Saaremaa ja Hiiumaa vahele, samuti tehti ettepanek ehitada kergliiklustee Kuivastust Sõrve ja muuta Kuressaare Eesti rattapealinnaks. Samuti soovitati Saaremaale oma Silicon Valley ehk IKT-linnaku rajamist, kogu Saaremaale vajaliku elektrienergia tootmist kohapeal, Saaremaa muutmist kilekotivabaks saareks ning saarlase stipendiumi maksmist noortele peredele, kes kolivad siia elama.

Mis saab Kuressaare linna ja endiste valdade arengukavadest?

Ühinenud omavalitsuste arengukavad on nende dokumentide hulgas, millest teemagrupid lähtuvad oma valdkonna arengu kavandamisel. Kindlasti on nii Kuressaare kui ka valdade arengukavades kirjas eesmärke ja tegevusi, mis on aja- ja asjakohased ka Saaremaa vallas. Samas tehakse tulevikuplaane nüüd uue omavalitsuse kui terviku arengut silmas pidades. Pärast Saaremaa valla arengukava kinnitamist ja jõustumist kaotavad endiste omavalitsuste arengukavad kehtivuse.

Print Friendly, PDF & Email