Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade

9. mai istungil otsustati:

• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.
• Anda välja määrus „Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.
Anda luba Ameerika sportautode näituse korraldamiseks (9.06) ja Kuressaare Rulluisumaratoni korraldamiseks (2.06).
• Eraldada MTÜ-le Karujärve Tervisespordi Keskus tegevustoetuseks 7500 eurot ja MTÜ-le Pöide Spordiselts 2500 eurot.
• Kuulutada välja konkurss kultuuritööspetsialisti töökohale.
• Anda luba SaareFood OÜ-le, Seffu Food OÜ-le ja Kuldoda OÜ-le suvekohviku väliterrassi paigaldamiseks.
• Moodustada maakondlik liikluskomisjon ja kehtestada komisjoni põhimäärus.
• Koormata isikliku kasutusõigusega eraisiku kasuks vallale kuuluv kinnistu.
• Anda tasuta kasutusse vallavara (mälestuspäeva korraldamiseks).
• Suunata vallavolikogu istungile määruste „Saaremaa valla andmekogude asutamise ja põhimääruste kinnitamise volituse andmine“, „Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine“, „Mittetulundustegevuse toetamise kord“, „Saaremaa valla 2018. aasta I lisaeelarve“, „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“, „Määruste kehtetuks tunnistamine“ eelnõud ning otsuste „Mustjala rahvamaja koosseisu kinnitamine“, „„Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine“, „2017. a majandusaasta aruande kinnitamine“ (Laimjala, Pöide), „Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“, „Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine“, „Koovi küla Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, „Tirbi küla Neeme detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, „Koovi küla Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, „Paaste küla Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“, „Kuusnõmme küla Ranna detailplaneeringu algatamata jätmine“, „Atla külas Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu kehtestamine“, „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku koostaja nimetamine“, „Ettepaneku tegemine piletihinna kehtestamiseks“, „Püsiasustusega väikesaare esindaja määramine väikesaarte komisjoni“, „Nõusoleku andmine garantiikirja väljastamiseks“ eelnõud.
• Kiita heaks ja suunata avalikustamisele Kuressaare Vanalinna Kooli ja Kuressaare Gümnaasiumi arengukavade eelnõud.
• Kinnitada Lääne-Saare kogukonnakogu ettepanek Lääne-Saare piirkonna tegevustoetuse andmiseks.
• Toetada MTÜ Kõrkvere Seltsi tegevust 180 euroga ning kompenseerida Kõrkvere päevakeskuse küttepuude varumiseks kasutatud halumasina teenus.
• Anda asjaajamiseks volitused valla eestkoste- ja lastekaitsespetsialistidele.
• Seada hooldus.
• Moodustada komisjonid valla eelarvest projektidele eraldatavate toetuste taotluste läbivaatamiseks.
• Kinnitada lihthanke „Laimjala rahvamaja renoveerimine” tulemused ja tunnistada edukaks OÜ Arens Ehitustööd pakkumus.
• Kinnitada riigihanke „Orissaare lasteaia rekonstrueerimine“ tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja Ehitus5ECO OÜ ja Wolkar OÜ pakkumus.
• Jätta rahuldamata vaie (Muratsi küla Mere detailplaneering).
• Anda nõusolekud erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Kehtestada ühtsed nõuded detailplaneeringute koostamisele (määrus).

15. mai istungil otsustati:

• Anda luba avaliku ürituse korraldamiseks: Titeranna discgolfi võistlus (20.05), Kuressaare tänavafestival (26.05), Saaremaa laste lustipäev Kevadpäev 2018 (27.05 lossihoovis), Saaremaa • Rahvasprint 2018 I etapp (2.06 Raugu ja Kavandi külas).
• Kinnitada Saare Maakonna Keskraamatukogu suvised lahtiolekuajad 18.06-31.08: E-R 10-18, suletud laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel.
• Eraldada haridus- ja noorsootöö projektide toetuseks kokku 2340 eurot.
• Eraldada huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust kokku 42 887 eurot.
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks 9 vallale kuuluvat kinnistut.
• Anda üürile Tallinna tn 18-18 tööandja eluruum.
• Kinnitada riigihanke „Hooldekodu „Saaremaa Valss“ projekteerimis- ja ehitustööd“ tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja Tesman Ehitus OÜ, Tesman AS ja Level AS pakkumus kogumaksumusega 743 168,79 eurot koos tellija reservi ja käibemaksuga.
• Määrata Orissaare alevikus registreeritud katastriüksustele uued lähi-aadressid (10 Maanteeameti hallatavat teed).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Tunnistada Saaremaa valla vastu esitatud kahjunõuet summas 1190 eurot (sõiduki remondikulud).
• Sõlmida Kuressaare linnas Lossi tn 1 //1a asuva kinnistu omandi ülevõtmisega seotud kasutus- ja üürilepingud.
• Kuulutada välja vallavaranõuniku konkurss.

Print Friendly, PDF & Email