Nõuded kodude reoveesüsteemidele

4. aprillist kuni 11. juunini saab taotleda hajaasustuse programmist toetust, et ehitada välja veevärk ja kanalisatsioon, teha korda kodu juurdepääsutee või paigaldada autonoomne elektrisüsteem.

Neisse ettevõtmistesse panustavad rahaliselt võrdselt nii riik, vald kui ka taotleja ise.

Toetatakse nii uute kanalisatsioonisüsteemide rajamist kui ka olemasolevate rekonstrueerimist.

Kogumismahuti või omapuhasti

Esmalt tuleks kaalutleda, kas eelistada reovee tarbeks kinnist süsteemi ehk kogumismahuti paigaldamist või kohapealset reoveekäitluslahendust, nn omapuhastit. Kogumismahuti miinuseks on tühjendamisega kaasnev perioodiline kulu. Ent regulaarset tühjendamist vajavad ka omapuhastid, kuigi nende tühjendusintervall on oluliselt pikem. Samas on viimaste soetus- ja rajamismaksumus süsteemi keerukuse tõttu suurem.

Omapuhasti rajamisel tuleks alustada sobiva suubla määramisest, kuhu heitvesi pärast puhastamist suunata. Suublaks võib olla veekogu (kraav, oja, jõgi vms) või selle puudumisel pinnas.

Puhastatud heitvee veekogusse suunamise pluss on 50 m kuja (väikseim lubatud vahekaugus kaevu hooldusalast) puudumine – seetõttu sobib see võimalus ka väiksemate maaüksuste puhul. Veekogusse tohib suunata vaid bioloogiliselt puhastatud reovett. Seega on sõltumata piirkonna põhjavee kaitstusest vajalik biopuhasti paigaldamine.

Veekogusse suunamisel tuleb süsteemi valmimisel taotleda keskkonnaametilt vee erikasutusluba. Omapuhasti väljavoolu juhtimine maaparandussüsteemi vajab täiendavat kooskõlastamist põllumajandusametiga.

Kui sobivat veekogu läheduses ei ole, võib suublaks olla ka pinnas. Pinnasesse immutamisel tuleb tuvastada, kas piirkonna põhjavesi on geoloogiliselt kaitsmata, nõrgalt kaitstud, keskmiselt kaitstud, suhteliselt kaitstud või kaitstud. Vastavat infot saab Saaremaa vallavalitsuselt. Kahjuks on Saaremaa valdavalt nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega, kus reostus levib pinnasest kiiresti põhjavette. Põhjavee kaitstus seabki piirangud kasutatavatele reoveekäitluslahendustele.

Üks olulisemaid nõudeid pinnasesse immutamisel on imbsüsteemi kuja kaevude suhtes. Kui majapidamise oma puurkaev jääb imbsüsteemist nõuetekohasele kaugusele, aga naabri kaev on lähemal, siis pinnasesse immutamist ikkagi kasutada ei tohi. Imbsüsteemi kuja ulatumisel naabermaaüksusele tuleb reoveekäitlussüsteemi ehitusprojekt naabriga kooskõlastada.

Igale poole omapuhasti ei sobi

Kinnistul puhastile valitud asukohta ei tohi ohustada üleujutus ega reoveepuhasti avarii korral põhjavee saastumine. Puhastusseade tuleb kavandada elamust vähemalt 10 m ning septik või muu pealt kinnine mahuti vähemalt 5 m kaugusele.

Imbsüsteemi kavandamisel tuleb eelistada – eriti kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades – heitvee hajutatult pinnasesse immutamise süsteemi.

Kõigile maaüksustele ei ole omapuhasti rajamine võimalik või otstarbekas. Põhilised vastuargumendid on krundi ebapiisav suurus, põhjavee kaitstuse tase ja suur hooajaline reovee vooluhulga kõikumine, näiteks hooajaliselt või perioodiliselt kasutatavad suvilad/aiamajad/elamud. Sellisel juhul on mõistlik paigaldada kogumismahuti.

Pikemalt loe reoveesüsteemidele kehtestatud nõuetest Saaremaa valla kodulehelt, kust leiad ka viited reoveekäitlusvaldkonna õigusaktidele ja täiendavad infomaterjalid (www.saaremaavald.ee – Keskkond – Veemajandus – Reoveekäitlus).

Kairi Niit,
Saaremaa valla vee ja looduskaitse peaspetsialist


Hajaasustuse programmi kohta annavad lähemat infot vallavalitsuse arenduse peaspetsialistid Tiina Orav ja Maire Käärid.

• Tiina Orav jagab infot Lääne-Saaremaa piirkonna teenuskeskustes:
Torgus 7. mail kl 8.15–12 ja 28. mail kl 8.15–16.30;
Salmel 14. mail kl 9–16.30 ja 4. juunil kl 9–16.30;
Lümandas 11. mail kl 9–15 ja 1. juunil kl 9–15;
Kärlal 10. mail kl 9–16.30;
Kihelkonnal 21. mail kl 9–16.30;
Mustjalas 4. mail kl 9–15 ja 31. mail kl 9–16.30;
Pihtlas 3. mail kl 9–16.30 ja 7. juunil kl 9–16.30.

• Maire Käärid nõustab huvilisi Ida-Saaremaa piirkonna teenuskeskustes:
Valjalas 4. mail kl 9–15;
Pöidel 10. mail alates kl 10-st;
Leisis 16. mail kl 8–18.

Print Friendly, PDF & Email