MUHU UUDISSED: Üks ilmatune sigadus

Irena Tarvis

Arva kut ma Hellamoa surnuaida satu, aga igakordas ma ole ikka imestan, et olga nie metssiad muedu, mis naad oo – lõhkuvad ja püörvad paljast aidu teenepidi, jahimehed nottivad teisi kut kärpsid, aga otsa nende sugu siit soare pialt ep soa –, aga voata surnuid naad austavad. Sialt surnuaa takka oo nendel ju kena likki tie tõnguma tulla, aga põle väga ulluks asi läin siiamoani.

Aga neh, ep tasu nõuksi asju õesata üht. Sest nüid nad reod oo selle ikkagid segamini püörn. Kohe ikka nii ullus­ti, et surnuaavaht üksi seda moalatakast änam korda tiha ep jõva. Ja nüid taa üiab omale rahvast talgu.

Tuleva pühabe, kahekümne ühessandal abrillil kellu kümnest neljani. Kottu tuleks omal ise likki võtta rähe, muruluud ja tüökindad. Surnuaavahi Marko kääst soab täpsemaste üle koa küsida. Siis tuleks elista numbri piale 58 589 015.

Ja sii kohtas üks palve viel rahvale. Köige ikka tihemini nende audu voatamas, kis kuskil surnuaidas puhkavad. Iga inimene, kis oo ilmas elan, oo seda veart, et iseomad taa määlestust kalliks pidavad ja vahest surnuaidas omas mõttes taaga juttu aamas köivad.

Ja suur talgupäe oo tuleva laupa. Viiendal mail siis neh. Muhulased oo kanged talgupidajad ja neid kohti, kus talgu minna, põle meite soare pial mitte vähe. Paergu oo talgute kohti tiada sõnna poarikümne rinki. Ja mõndas kohtas ikka oo vabu kohti koa viel, kis põle jõudn siiamoani kuskile kampa akata, siis jõvab viel. Ja neh, iga kätepoaer oo ju abiks.

Ja nüid üks natusse kaugem jutt koa, aga siis tiab aegasate ennasid akkama panna. Ühessandal mail kellu ühestteistmest kolmeni annab Hellamoa külakeskuses nõu ettevõtluskonsultant Tiia Naagel. Ta oskab easte rahvast nõusta ettevõtlusega alustamise kohja pialt ja tiab palju äriplaanidest ja koolitamistest ja oskab riakida sellest koa, kust ja mõuksi toetusi soab omale küsida, kui mõte äri aama akata ikka puru õige oo.

Selle kohja pialt oo Tiia küll masu kõege targem inimene terves moakondas. Kis tahab ta kääst midad uurima minna, siis võiks kirjuta tiia@sasak.ee või tükkis elista 45 20 572, et soaks aegasid paramini laneerida. Aga põle kieltud koa lihtsalt niisamma selle päeva Hellamoale omade küsimustega minna. Uksest välja ep vissata kedagid. Sõukest irmu põle.

Nõnna et siis ikka palju ettevõtlikust, kulla munuksed, seda lähäb lisemal aal tuliselt taris.

Print Friendly, PDF & Email