Vallas rahvahääletust korraldada ei saa (8)

Madis Kallas

“Saaremaa vallavalitsus ei näe võimalust toetada eelnõusid Saaremaa valla põhimääruse muutmiseks ja vallas rahvahääletuse korra kehtestamiseks,” teatas vallavanem Madis Kallas volikogu esimehele seisukoha vallavolinik Mart Saarso esitatud eelnõude kohta, mis puudutasid Saaremaa valla põhimääruse muutmist ja valla rahvahääletuse menetlemise korda (loe ka Saarso arvamuslugu “Anname saarlastele õiguse otsustada”, SH 7.04).

Vallavalitsus on seisukohal, et volikogu liikme Mart Saarso esitatud määruse eelnõude toetamise põhiküsimus seisneb selles, kas rahvahääletuse instituudi kehtestamine kohalikus omavalitsuses koos selle rahvahääletuse otsuse siduvusega kohalikele võimuorganitele on õiguspärane.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaande järgi teeb Eesti õiguskord vahet rahvahääletusel, mis on siduva iseloomuga, ja rahvaküsitlusel, mis siduvat õiguslikku jõudu ei oma.

Põhiseadus rahvahääletust kohaliku omavalitsuse tasandil ette ei näe. Põhiseaduse järgi otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Samas ei tähenda see, et omavalitsuste õigus lahendada küsimusi kohalikul tasandil on piiramatu. Riigikohus on sedastanud, et kohaliku elu küsimusi saab kohalik omavalitsus lahendada ainult vastavuses seadusega.

Kehtiv Saaremaa valla põhimäärus määrab valla elanike osalemise kohaliku elu küsimuste lahendamisel kooskõlas KOKS-iga (kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega). Valla elanike osalemine kohaliku elu küsimuste lahendamisel on tagatud kahe meetme kaudu.

1. Vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul vallaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes volikogu või valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.

2. Volikogul on õigus korraldada vallale olulistes küsimustes elanike küsitlusi. Volikogu otsustab küsitluse läbiviimise vajaduse volikogu liikmete, valitsuse või vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike vallaelanike algatusel. Küsitlus viiakse läbi volikogu kehtestatud korras.

Praegune KOKS ei anna kohalikule omavalitsusele seaduslikku alust rahvahääletuse instituudi kehtestamiseks.

Seega on valitsus seisukohal, et praeguses õigusruumis puudub kohalikus omavalitsuses – sealhulgas Saaremaa vallas – seaduslik alus rahvahääletuse korraldamise võimaluse kehtestamiseks.

Samale järeldusele jõudis ka õigusteadlane Vallo Olle, kelle väite kohaselt ei ole võimalik kohaliku rahvahääletuse instituuti rakendada, kuna puudub vastav õiguslik regulatsioon. Seega ei näe valitsus võimalust toetada volikogu liikme Mart Saarso esitatud eelnõusid Saaremaa valla põhimääruse muutmiseks ja Saaremaa vallas rahvahääletuse korra kehtestamiseks.

Print Friendly, PDF & Email