Avalik pöördumine vallavanem Madis Kallase poole (30)

Austatud vallavanem Madis Kallas, olete ametnikuna esitanud Saaremaa 6. aprilli kohalikes ajalehtedes faktilist laadi eksitavaid andmeid, mis on õigusvastane ja ebaväärikas tegu.

Teie avaldatud sõnadest võib lugejale jääda mulje, et minu töösuhte lõppemise põhjuseks Kihelkonna Rahvamajas on katseajal tööülesannetega ebarahuldav toimetulek ja sellega katseaja eesmärgi mittetäitmine.

Saarte Hääle artiklist nähtub: “Vallavanem Madis Kallas selgitas, et Jüri Reedel oli katseaeg ning vallavalitsuses jõuti ühe kuuga seisukohale, et selles ametis ta ei jätka.” Sarnane avaldus on Teie poolt avaldatud ka ajalehes Meie Maa.

1. aprillil esitasin mina avalduse töösuhte lõpetamiseks tööandjast tulenevatel põhjustel. Neid kaalukaid põhjuseid on vähemalt kümme. Minu avaldus on kehtiv ning sellest tulenevalt lõpevad minu volitused rahvamaja juhatajana 16. aprillil.

4. aprillil esitas Saaremaa vallavalitsus minule “kolmerealise” avalduse töölepingu lõpetamise kohta samal päeval. See avaldus on tühine ning seega õiguslike tagajärgedeta. Tühises avalduses on vallavalitsus meelevaldselt võrdsustanud minu palve järgida kehtivat õigust selliste ebamoraalsete tegudega, nagu vargus ja pettus. Tööandjale esitatud palve käituda õiguspäraselt ei ole ega saagi olla töösuhte lõpetamise aluseks.

Eeltoodust tulenevalt palun Teid järgneva 3 tööpäeva jooksul avaldada ajalehtedes Saarte Hääl ja Meie Maa kinnitus selle kohta, et Saaremaa valla ja minu töösuhte lõppemise aluseks ei ole katseaja eesmärgi mittetäitmine.

Lugupidamisega

Jüri Reede, Kihelkonna Rahvamaja juhataja


Vastab vallavanem Madis Kallas:

Kinnitan, et Kihelkonna rahvamaja juhataja Jüri Reedega sõlmitud tööleping öeldi erakorraliselt üles töölepingu § 88 lõike 1 punkti 5 alusel.

(§ 88. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel

(1) Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja:

5) on pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu).

Teisisõnu, tööleping on erakorraliselt üles öeldud töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, sest Jüri Reede on vallavalitsuse silmis usalduse kaotanud.

Väide, et Jüri Reedel oli katseaeg, on tõene, nagu ka see, et pikemas perspektiivis vallavalitsus teda selles ametis siiski ei näinud. Töölepingu erakorralise ülesütlemise põhjuseks ei olnud katseajal tööülesannetega ebarahuldav toimetulek, vaid nagu öeldud – usalduse kaotus.

Print Friendly, PDF & Email