Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite ülevaade

Vallavalitsuse 20. märtsi istungil otsustati:

• Anda välja määrused „Saaremaa valla hankekord“ ja „Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord“.
• Nimetada Eesti ja Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni vallavalitsuse esindajaks Marili Niits.
• Eraldada eelarve reservfondist 7000 eurot MTÜ-le Saaremaa Võrkpall.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.
• Korraldada hange „Kiire internetiühenduse ja raadiosidevõimekuse rajamine Abruka saarele”.
• Kinnitada lihthanke „Saaremaa Spordikooli väikese saali rõdupiirete ja evakuatsiooniväljapääsude ehitustööd“ tulemused ja tunnistada edukaks pakkuja OÜ Arens Ehitustööd pakkumus.
• Kinnitada lihthanke „Saaremaa valla teede ja tänavate tolmutõrje 2018. aastal“ tulemused ja tunnistada edukaks Eesti Teed AS-i pakkumus.
• Moodustada Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamiseks juhtgrupp.
• Kinnitada riigihanke „Pärsama hooldekodu laienduse ehitustööd“ tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja ÖSEL PROJEKT OÜ, KRTL OÜ ja Pro Ehitus OÜ pakkumus.
• Jätta rahuldamata kaks vaiet.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Sõlmida FIE-ga Andrus Sunduk kauplusauto tegevuse toetamise leping.
• Sõlmida OÜ-ga Sõrlini Laadla kaupluse tegevuse toetamise leping.
• Väljastada FIE-le Andrei Krikun taksoveoluba ja sõidukikaart.
• Sõlmida sihtfinantseerimise leping: Saaremaa Valdade Spordiliiduga, MTÜ-ga Karujärve Tervisespordi Keskus ja MTÜ-ga Orissaare Sport.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
• Anda Reta Puit OÜ-le üürile Roomassaare tee 2 plats nr 4.
• Lahendada Saaremaa valla korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
• Anda nõusolek 17 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (vastavalt Maa-ameti taotlusele).
• Muuta OÜ-ga Rootsi 7 sõlmitud üürilepingut.
• Toetada vallavolikogu eelnõudele tehtud kahte muudatusettepanekut.

Vallavolikogu 23. märtsi istungil otsustati:

• Toetada pilootprojekti „Ühistransport jagamisteenusena“.
• Muuta vallavolikogu 3.11.2017 otsuseid „Volikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine“, „Volikogu alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine“ ja „Volikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine, komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine“.
• Anda nõusolek projektides „Coast4us“ ja „Future Energy Solutions Around the Baltic Sea“ osalemiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks.
• Algatada Saare maakonna arengustrateegia (2019-2030) ning tervise- ja heaoluprofiili koostamine.
• Anda nõusolek projektiga „Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine“ seotud rahalise kohustuse võtmiseks 2018-2019.
• Anda välja määrused „Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri“, „Saaremaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“, „Saaremaa valla noortevolikogu põhimäärus“ ja „Saaremaa valla 2018. aasta eelarve“.

Vallavalitsuse 27. märtsi istungil otsustati:

• Anda välja määrus „Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus“.
• Anda luba korraldamiseks: kalessisõidud 1.06-31.08; Lions Klubi Kuressaare kevadlaat 12.05; EMLS 30. juubelilaulupäev 16.06; tantsukollektiivide kontserdid „Neljapäevane labajalg“; Saare maakonna 46. tantsupidu „Tuhande tunde saar“ 8.-9.06; suure reede ristikäik; Ösel Gin Fest 7.06; Coolbet Suvevolle 2018 etapid; Eesti noorte rannavolle karikavõistluse IV etapp 13.-15.07; Saaremaa rannavolle meistrivõistlused 27.-28.07.
• Korraldada hanked „Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd”, „Orissaare lasteaia rekonstrueerimine”, „Kuressaare Pargi Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus” ja „Hooldekodu „Saaremaa Valss“ projekteerimis- ja ehitustööd”.
• Sõlmida hankeleping ühispakkujaga AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti (linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd) ja OÜ-ga Esprii (linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus).
• Kinnitada lihthanke „Purustatud kruusa tootmine Metsküla karjääris“ tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Level pakkumus.
• Omandada Mustjala küla Uuetoa kinnistu jagamisel Alevi tänav L4 katastriüksusest moodustatav kinnistu.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Määrata korteriühistu üldkoosolekule esindaja.
• Seada hooldus.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneering.
• Kehtestada Mändjala küla Vana-Värava detailplaneering.
• Sõlmida SA-ga Lääne-Saare Kultuurivara sihtfinantseerimiseleping Aste klubihoone renoveerimiseks ja inventari soetamiseks.
• Nimetada OÜ Saaremaa Prügila nõukogu liikmete kandidaadid.
• Lõpetada Rannakülas Kraavi maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Täita liikluskomisjoni ettepanekud (Tallinna tn liikluskorraldus).
• Pikendada Tori tn 4 maa-ala üürilepingut.

Vallavalitsuse 3. aprilli istungil otsustati:

• Sõlmida leping SA-ga Saare Arenduskeskus.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Seada sundvaldus OÜ Orissaare Soojus kasuks.
• Korraldada lihthange „Laimjala rahvamaja renoveerimine“.
• Kinnitada riigihanke „Saaremaa valla kohalike teede hööveldamine 2018. aastal“ tulemused ja tunnistada edukaks AS Eesti Teed pakkumus.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile määruste „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“ ja „Määruste kehtetuks tunnistamine“ eelnõud.
• Anda luba Ivo Linna ja Antti Kammiste kontserdi korraldamiseks 26.05 Kungla sadamas.
• Sõlmida toetusleping Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooniga.
• Eraldada eelarve reservfondist 5000 eurot MTÜ-le Saaremaa Võrkpall.
• Toetada puudega lastele rehabilitatsiooniteenuse osutamist (ujumine).
• Sõlmida leping OÜ-ga Zukker Disain.
• Osaliselt rahuldada vaie (hoolduse lõpetamine).
• Seada hooldus.
• Muuta kahe maakonnaliini sõiduplaani.
• Määrata korteriühistu üldkoosolekule esindaja.
• Väljastada sõidukikaart OÜ-le Osilia Takso.

Dokumentidega saab lähemalt tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/.

Print Friendly, PDF & Email