Lihaveisekasvatajad asutasid ühistu

Kümme Saaremaa lihaveisekasvatajat asutasid eile Saaremaa lihaveisekasvatajate ühistu, mille eesmärk on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse.

Parem hind saab alguse liha kvaliteedist, see aga omakorda sõltub paljuski korralikust söötmisest.
Maanus Masing

“Ühistu hakkab korraldama oma liikmete lihaveiste ühist turustamist, samuti peame oluliseks liikmete koolitamist ja lihaveisekasvatuse arendamist piirkonnas,” ütles Saaremaa lihaveisekasvatajate ühistu juhatuse liige, Tuule Grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasik.

Ühistu on avatud kõikidele lihaveisekasvatajatele, kelle põhitoode on lihaveis ja kes on huvitatud sektori heast käekäigust nii Saare maakonnas kui ka naabermaakondades.

Nii nagu metsanduses räägitakse tulukuse tõstmisest tooraine väärindamise kaudu, nii näeb ka loodud ühistu veiseliha kohapealses väärindamises võtit parema hinna saamiseks. Parem hind saab alguse liha kvaliteedist, see aga omakorda sõltub paljuski korralikust söötmisest, loomakasvatusalastest teadmistest, loomade tervishoiust ja koostööst erinevate partnerite vahel.

Liha kvaliteedi parandamiseks hakkab ühistu oma liikmetele korraldama koolitusi ja võimalusel tegema koostööd ülikoolidega.

Väga oluline on Kaido Kaasiku sõnul loomade nuumamine, milleks praegu napib teadmisi, oskusi ja rajatisi terves Eestis. Tuule Grupp oma nüüdisaegsete nuumalautadega omab Kaasiku sõnul praeguseks juba häid kogemusi, mida pole kahju jagada ka ühistu liikmetele. Samas on häid praktilisi kogemusi kõigil lihaveisekasvatajatel ja ühiste teadmiste rakendamine annab võimaluse kohapealset ressurssi otstarbekamalt kasutada. Kõne alla tuleb tulevikus ka ühiste hangete korraldamine.

Kaasiku sõnul on ammlehmade arvukus Lääne-Eesti piirkonnas igal aastal kasvanud. Lihaveisekasvatuse kiirele kasvule aitavad kaasa ka erinevad toetusmeetmed nii poollooduslike alade hooldamisel kui ka toetused tõuloomade ostmiseks.

Lihaveis on hea maastikuhooldaja, kes aitab meie põllumajanduslikult vähemväärtuslikke alasid võsastumisest puhtana hoida.

Saaremaa lihaveisekasvatajate ühistu peamine eesmärk on siiski oma liikmetele tulu teenimine läbi ühise majandustegevuse, mis aitab lihaveisekasvatust piirkonnas arendada. Kindlad koostööpartnerid ja paremad lepingutingimused loomade müümisel on aluseks pikaajalisemate plaanide tegemisel.

“Kaitseme meie loomapidajaid ka petiste eest, kes ostavad siin loomi kokku, aga maksmisega jäädakse hiljaks või jäetakse üldse loomade eest tasumata,” lausus Kaido Kaasik. Kasvaval turul vajab Saaremaa veisekasvataja kindlustunnet sõltumata sellest, kas veis müüakse elusloomana või väärindatakse kohapeal.

Print Friendly, PDF & Email