Algab hajaasustuse programmi taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprillist 11. juunini.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste vee- ja/või kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Saaremaa vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt hiljemalt 11. juuniks 2018. Tähtajast hiljem esitatud taotlused tagastatakse läbi vaatamata.

EAS-i koostatud taotlus- ja aruandevormid ning ajakohased juhendmaterjalid on leitavad alates 9. aprillist Saaremaa valla veebilehelt http://www.saaremaavald.ee/programmid-ja-rahastusvoimalused.

Programmi sujuvaks rakendamiseks Saaremaa vallas nõustavad ja pakuvad taotlejatele vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta: Maire Käärid (Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi piirkond), tel 51 31 674, 45 25 169, e-post maire.kaarid@saaremaavald.ee ja Tiina Orav (Lääne-Saare, Kihelkonna, Mustjala, Salme, Pihtla ja Torgu piirkond), tel 45 25 028, 59 11 7981, e-post tiina.orav@saaremaavald.ee.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot (programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa). Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Maire Käärid, Saaremaa vallavalitsuse arenduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email