Tingimused olgu kõigile ühesugused (12)

Katrin Koppel

“Uus jäätmehoolduseeskiri loob ühesugused tingimused kõigile Saaremaa valla jäätmevaldajatele,” kirjutab Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna peaspetsialist Katrin Koppel kommentaariks Saarte Hääle eilsele uudisele “Uus jäätmekord sunnib harjumusi muutma”.

Eeskiri laiendab kohustust jäätmeid liigiti koguda ja üle anda. Näiteks on korraldatud jäätmeveo puhul suurendatud piirkonda, kus peab teatud kinnistutel olema eraldi vanapaberi- ja biojäätmete konteiner. Konteinerisse pandud jäätmed peavad olema sorteeritud. Kui see nii pole, on vedajal edaspidi õigus küsida kahekordset teenustasu.

Eesmärk on tagada jäätmete odavam käitlemine – sorteerimata jäätmete käitlemine on kõige kallim ja keskkonnavaenulikum. Sorteeritud jäätmeid on aga võimalik taaskasutada ja see on kõige odavam, kui jäätmed on kodus õigesti sorteeritud.

Praegused lepingud kehtivad edasi

Nimetatud muudatused ei puuduta siiski Ida-Saaremaal, Kuressaares ja endises Lääne-Saare vallas praegu kehtivaid jäätmeveolepinguid – need kehtivad kuni veoperioodi lõpuni endistel tingimustel. Uued tingimused rakenduvad kogu vallas 2020. aastast.

Endiste Pihtla, Torgu, Salme, Kihelkonna ja Mustjala valdade territooriumidel, kus seni korraldatud jäätmevedu rakendatud pole, on kavas alustada korraldatud jäätmeveoga uutel tingimustel selle aasta teises pooles.

Jäätmevaldajatele teeb olukorra lihtsamaks võimalus jäätmeid üle anda ka kuni 100-liitrise jäätmekotiga. Jäätmealased taotlused võib vallale edaspidi esitada vabas vormis. Jäätmemahuti ei pea aga enam krundil asuma ilmtingimata vähemalt kolme meetri kaugusel naaberkinnistust. Okste ja lehtede põletamine on edaspidi lubatud aastaringselt, kuid kinni tuleb pidada tuleohutuse nõuetest.

Ehitusprojektides tuleb ka Ida-Saaremaal edaspidi esitada jäätmekava eeldatavasti tekkivate jäätmete kohta ning hiljem jäätmeõiend tegelikult tekkinud jäätmete ja nende üleandmise kohta. Kasutuslubade menetlemisel kontrollitakse, kas kinnistul, mida hakatakse kasutama, on täidetud korraldatud jäätmeveo nõuded.

Uus jäätmehoolduseeskiri lubab endiselt kasutada ühismahuteid, kui vallavalitsust on sellest teavitatud. Ühismahutit võib kasutada ka terve küla või mitu kortermaja. Ühismahutina ei saa aga kasutada jäätmekotti.

“Prügi ei teki” pole vabastamispõhjus

Nii Maasi kui ka Kudjape jäätmejaama teenuseid saavad kõik vallakodanikud edaspidi kasutada võrdsetel tingimustel, sealhulgas ohtlike jäätmete piiratud koguses tasuta äraandmiseks.

Kuna jäätmeseadus ei võimalda kedagi jäätmeveost vabastada põhjusel, et “prügi ei teki”, siis Saaremaa vallavalitsus seda ka ei tee. Oma olmejäätmete ise jäätmejaama viimine ei saa samuti olla põhjuseks jäätmeveost vabastamisel.

Jäätmeveost vabastatakse ainult siis, kui kinnistu pole tõepoolest kasutuses, ning seda käiakse kohapeal kontrollimas. Vabastada saab aastaringselt või perioodiliselt, näiteks suvilaid vabastatakse jäätmeveost sageli talveperioodiks.

Korraldatud jäätmeveo nõuetest kinnipidamine nii valla kui ka kodanike ja ettevõtete poolt vähendab oluliselt prügi põletamist, matmist, metsa viimist ja sokutamist võõrasse konteinerisse, tagades meile lõppkokkuvõttes puhtama keskkonna.

Print Friendly, PDF & Email