Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade

6. märtsi istungil otsustati:

• Muuta Kuressaare Linnavalitsuse 7.02.2017 korraldust nr 58 (sundvalduse seadmine).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks (katastriüksuse jagamine, piiride muutmine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine).
• Korraldada riigihanked “Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal”, “Kuressaare Pargi Lasteaia projekteerimis- ja ehitustööd” ja “Saaremaa valla teede ja tänavate tolmutõrje 2018. aastal”.
• Korraldada lihthange “Muratsi sadama rekonstrueerimine”.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuste “Nõusoleku andmine projektiga “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine” seotud rahalise kohustuse võtmiseks 2018–2019”, “Nõusoleku andmine projektis “Future Energy Solutions Around the Baltic Sea” osalemiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks”, “Saare maakonna arengustrateegia ja tervise- ja heaoluprofiili koostamise algatamine”, “Nõusoleku andmine projektis “Coast4us“ osalemise kohta”, “Saaremaa Vallavolikogu 3. novembri 2017. a otsuse nr 11 “Volikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine” muutmine” ja “Saaremaa Vallavolikogu 3.11.2017 otsuse nr 12 “Volikogu alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine” muutmine” eelnõud ja määruse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine” eelnõu.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
• Anda välja määrus “Esindusvõistkondade toetuse andmise kord”.
• Anda luba Tallinna spordiseltsile Kalev traditsioonilise spordilaagri korraldamiseks Orissaares 15.–24.07.2018.
• Anda luba Kuressaare 17. aiandus- ja lillepäevade (25.05 ja 26.05) ning Saare laada (27.07 ja 28.07) korraldamiseks.
• Anda välja määrus “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks kaks Saaremaa vallale kuuluvat kinnistut.
• Esitada Saaremaa valla 2018. aasta eelarve kolmandale lugemisele heakskiidetud parandus- ja muudatusettepanekud.
• Kuulutada välja avalik konkurss kultuuri- ja spordiosakonna juhataja ametikohale.
• Sõlmida Kihelkonna hooldekoduga väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping.
• Tagada sotsiaaleluruumi teenus (vastavalt sotsiaalkomisjoni otsusele).
• Kinnitada Kuressaare Hoolekande ametikohtade koosseis.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega (korralduse kehtetuks tunnistamine).
• Kutsuda tagasi AS-i Kuressaare Soojus nõukogu liikmed ja määrata uuteks liikmeteks Tambet Kikas, Rando Kubits, Veiko Sepp, Toivo Alt, Kalle Kukk, Tarmo Nook ja Ludvik Mõtlep.
• Määrata valla äriühingute ja valla sihtasutuste nõukogude liikmete tasu suurused.
• Moodustada vallavalitsuse sotsiaalosakonna koosseisu projektijuhi tähtajaline töökoht.

13. märtsi istungil otsustati:

• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” eelnõu.
• Eraldada MTÜ-le Visit Saaremaa tegevustoetust summas 15 000 eurot.
• Eraldada SA-le Saare Arenduskeskus projekti “Rolling Images for Business Startups” rakendamiseks toetust summas 3000 eurot.
• Kinnitada riigihanke “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd” tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti pakkumus maksumusega 3 716 199,25 eurot (lisandub käibemaks).
• Kinnitada lihthanke “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus” tulemused ja tunnistada edukaks OÜ Esprii pakkumus maksumusega 44 700 eurot (lisandub käibemaks).
• Eraldada eelarve reservfondist 5000 eurot MTÜ-le Saaremaa Võrkpall.
• Anda välja korraldus “Lasteaedade töö korraldamine suveperioodil”.
• Kooskõlastada Lümanda Karu-Kati lasteaia 2014/15–2016/17 sisehindamise aruanne.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks (katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, katastriüksuse jagamine, katastriüksuste liitmine, sihtotstarbe määramine, piiride muutmine, sihtotstarbe määramine, lähiaadressi muutmine).
• Anda nõusolek kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamiseks Laimjala külas.
• Anda nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks (Maa-ameti ja RMK taotlused).
• Kutsuda tagasi Kuressaare Hambapolikliinik SA nõukogu liikmed ja määrata uuteks liikmeteks Reet Tuisk, Aare Martinson, Anton Teras, Ly Kallas ja Merike Liiv.
• Sõlmida tööleping Kihelkonna rahvamaja uue juhataja Jüri Reedega.
• Koormata Saaremaa vallale kuuluv kinnistu isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks ja kaks kinnistut Elektrilevi OÜ kasuks.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega (detailplaneeringu algatamata jätmine).

Print Friendly, PDF & Email