Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavalitsuse 6. veebruari istungil otsustati:

• Kinnitada Kuressaare Linnamajanduse teenuste hinnakiri.
•Müüa Kõljala külas asuv korteriomand.
•Võõrandada tasuta OÜ-le Salme SVK lauaarvuti.
•Anda luba Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise korraldamiseks.
•Jätta algatamata Ansekülas asuva Vallimaa kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
•Korraldada riigihange “Pärsama hooldekodu laienduse ehitustööd”.
•Nimetada ametisse Kärla lasteaia direktor.
•Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS-i kasuks.
•Sõlmida üldhooldusteenuse leping (eraisik).
•Tunnistada kehtetuks neli hoolduse seadmise korraldust.
•Sõlmida toidupangateenuse osutamise leping.
•Muuta vallavalitsuse 19.12.2017. a korraldust nr 261.
•Lahendada korraldatud jäätmeveoga seotud taotlused.
•Anda nõusolek maakorralduslikele toimingutele.
•Väljastada projekteerimistingimused tootmishoone juurdeehitise ehitusprojekti koostamiseks (Suure-Rootsi külas).
•Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
•Kehtestada koolilõuna maksumuse piirhind.
•Muuta sööklaruumide üürilepingut (KTG).
•Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
•Muuta vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu.
•Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuste eelnõud: “Katastriüksuste sihtotstarbe määramine (Haeska külas Koordi kü, Kõljala külas Kundratsi kü, Eiste külas Lilbi kü, Pihtla külas Rintsi kü, Pihtla külas Metsa kü)”, “Täiendavate sõidusoodustuste kehtestamise volitamine”, “Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse 2018. a kava kinnitamine”, “Kuressaare linnavolikogu 14.09.2017 otsuse nr 47 “Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine” täiendamine”, “Saaremaa valla arengukava koostamise algatamine”, “Nõusoleku andmine kinnisasja omandamise loa taotlusele”, “Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks”, ja määruste eelnõud: “Pädevuse delegeerimine”, “Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord”, “Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine”, “Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord”, “Vallavara valitsemise kord”.
•Esitada Saaremaa valla 2018. aasta eelarve teisele lugemisele heakskiidetud parandus- ja muudatusettepanekud.

Vallavalitsuse 9. veebruari istungil otsustati:

•Sõlmida tähtajaline laste turvakoduteenuse sihtfinantseerimise leping.
•Kutsuda SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu liikme kohalt tagasi Ervin Raudsik.
•Anda välja määrus “Saaremaa Vallavalitsuse kohanimekomisjoni põhimäärus”.

Vallavalitsuse 13. veebruari istungil otsustati:

•Suurendada Garnisoni 18 ja lähiala planeeringuala.
•Jätta algatamata Muratsi küla Mere detailplaneering.
•Lõpetada Tirbi külas Neeme detailplaneeringu koostamine.
•Muuta Hindu küla Rannakalda detailplaneeringu lähteseisukohti.
•Anda nõusolek maakorralduslikeks toiminguteks.
•Seada sundvaldus Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks.
•Anda volitus eestkostespetsialistile.
•Seada hooldus (eraisik).
•Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 18.09.2016 korraldus nr 500.
•Seada isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks.
•Lahendada korraldatud jäätmeveoga seotud taotlused.
•Keelduda liini nr 1108 sõiduplaanide muutmisest.
•Väljastada teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

Print Friendly, PDF & Email