KODANIK KÜSIB: Tahan hakata ehitama. Mida pean teadma?

Kas maja ehitamiseks peab esmalt taotlema vallavalitsusest ehitusloa? Või käib see nüüd ehitisregistri kaudu?

Vastavad arhitektid Inge-Ly Ansip ja Piret Miller: Sellele küsimusele ei ole võimalik lühidalt vastata. Vastused võivad erineda sõltuvalt hoone kasutamise otstarbest, suurusest, kavandatavatest ehitustöödest ja nende ulatusest ning paljust muust. Esmalt võiks lugeda Saaremaa valla koduleheküljelt ehitus- ja planeeringuosakonna alt ehitustegevuse kohta ning kahtluse korral pöörduda konsultatsiooniks oma piirkonna vastava ametniku poole (vt Saaremaa valla kodulehelt ehitus- ja planeeringuosakonna piirkonna kaart ja kontaktandmete tabel).

Üldjuhul on uue hoone püstitamiseks vajalik detail-planeering, aga ka siin on erisusi olenevalt hoone kasutamise otstarbest ja sellest, kas tegu on tiheasustus- või hajaasustusalaga. Juhul kui kavandatud ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda, on võimalik ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega. Esmase sellekohase hinnangu annab piirkonna arhitekt.

Alustada tuleks projekteerimistingimuste taotluse esitamisest, mille alusel arhitekt selgitab välja detailplaneeringu vajaduse või selle vajaduse puudumisel väljastab projekteerimistingimused ehitise projekteerimiseks. Taotluse saab esitada elektrooniliselt riikliku ehitisregistri kaudu. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda 25 eurot riigilõivu Saaremaa vallavalitsuse arvelduskontole. Projekteerimistingimused ei anna veel õigust ehitamise alustamiseks.

Ehitusloa saamiseks esitatakse Saaremaa vallavalitsusele ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga samuti elektrooniliselt riikliku ehitisregistri kaudu.

Milliste hoonete püstitamiseks pole vaja ehitusluba, vaid tuleb esitada kirjalik ehitusteatis? Milliseid hooneid võib püstitada nii ilma ehitusloa kui ka ehitusteatiseta?

Vastavad ehitusspetsialistid Piret Kuldsaar ja Andres Abna: Ehitusloa taotlemise ja ehitusteatise esitamise nõuded on toodud ehitusseadustiku lisas 1  “Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta”, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/3201/7002/Lisa_1_01.03.2017.pdf#

Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 m kõrge hoone ehitamiseks ehitusteatise või ehitusloa taotlemise kohustus puudub.

Uue ehitusseaduse järgi peab hoone omanik tagama ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve (omanikujärelevalve). Kes määrab ehitatavale hoonele järelevalve tegija?

Vastavad ehitusspetsialistid Piret Kuldsaar ja Andres Abna: Omanikujärelevalve mõte on eelkõige omaniku huvide kaitse ehk siis see, et ehitaja või projekteerija ei saaks omaniku kui tellija nõrgemat positsiooni ära kasutada. Kui omanikul endal ei ole omanikujärelevalve tegemiseks piisavat pädevust, tellib ta selle teenuse vastavat teenust (majandustegevuse korras) pakkuvalt isikult.

Ehitusloa taotlenud isik on kohustatud esitama pädevale asutusele vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta, milles esitatakse andmed ehitise, ehitamise alustamise aja, omanikujärelevalve tegija ja ehitamist teostava isiku kontaktandmete kohta.

Seega järelevalve tegijat ei määra vallavalitsus, omanikujärelevalve tellib omanik (ehitusloa taotlenud isik) omanikujärelevalve teenust osutavalt isikult, vt majandustegevuse register.

Järgneb 1. märtsi Saaremaa Teatajas.

Print Friendly, PDF & Email