Kas põllumajandusministeeriumi juhtimisviga? (15)

Veiko Maripuu

“PRIA-l pole raha, et maksta lubatud mahepõllumajanduse toetusi. Maaeluministeeriumi juhtimisviga?” küsib Saarte lambakasvatajate ühistu juhatuse liige Veiko Maripuu.

2. veebruaril informeerib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) oma kodulehel, et “vastavalt määrusele koostatakse mahepõllumajanduse toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks ja alustab seejärel veebruarikuus kõigi määratud toetuste väljamakseid”.

9. veebruaril edastab PRIA oma kodulehel maaeluministeeriumi teate, et “2017. aasta kevadel tekkis mahepõllumajanduse toetuse eelarves puudujääk, mistõttu peaks PRIA sel aastal vähendama mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ühikumäärasid 14% ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse ühikumäärasid 32%. Lisaks tuleks toetust tulevikus arvatavasti vähendada veelgi suuremal määral”.

“Kuna mahepõllumajandussektor on kiirelt arenenud, on oluliselt suurenenud ka toetuse taotlejate arv,” ütles maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. “Toetusmäärade vähendamise minimeerimiseks oleme alustanud konsultatsioone põllumajandustootjate esindusorganisatsioonidega, et leida täiendavaid vahendeid mahepõllumajanduse toetamiseks.”

Mida järeldada?

1. Maaeluministeerium oli möödunud aasta juunis teadlik, et mahepõllumajanduse toetusi küsitakse ligi 200 000 ha maale, mis on viiendik Eesti põllumaast. Juhtimisveaks tuleb lugeda seda, et probleemi olemust pole analüüsitud ja rahalisi vahendeid hakatakse otsima alles nüüd, veebruaris 2018.

2. Raha võetakse neilt, kes ei kuulu tugevalt esindatud esindusorganisatsioonidesse.

Soovitus: maaeluministeerium peaks panustama toetustega pigem mahepõllumajanduslikku ühistegevusse töötlemise-turustamise valdkonnas, mis on suunatud eksporti. Erakasu toetamine las jääda puhtalt panganduse valdkonda.

Meil on õppida 20. sajandi 20ndate aastate Eestist, kus jõukust kasvatasime tänu ühistulisele tegevusele. Meil on õppida palju mesilindudelt ja sipelgatelt.

Meetmed ja seadused ei loe, loeb meie aus tahe!


KOMMENTAAR

Toetuse vähendamine oli ette näha

Toomas Kevvai,
maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler

Maaeluministeeriumil oli mullu juunis olemas eelinfo, et mahepõllumajanduse toetust taotleti 164 000 hektarile. Seega mõningane toetuse vähendamine oli ette näha, aga selleks puhuks on ette nähtud toetuse vähendamise mehhanism ja sellest on kõik taotlejad teadlikud. Samas ei ole taotlemise hetkel võimalik täpselt teada seda, kui palju vahendeid täpselt on vaja kõikide nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks. Nõuete täitmise kontrollimine PRIA ja põllumajandusameti poolt kestavad kuni aasta lõpuni. Lisaks sellele suurendatakse mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks kasutatava maa hektari kohta makstava toetuse ühikumäärasid vastavalt ettevõttes peetavate loomade aasta keskmisele arvule, kui ettevõttes peetakse mahepõllumajanduslikke loomi. Selle arvutuse saab PRIA teha põllumajandusloomade registrist alles toetuse taotlemise aastale järgneva aasta jaanuaris. Seega sai maaeluministeerium täpse info toetuse väljamaksmiseks vajalike vahendite kohta jaanuari lõpus ning asus nii kiiresti kui võimalik lisavahendeid otsima.

Raha ei ole planeeritud kellegi arvelt, vaid eelarvet on plaanis ringi tõsta sama eesmärki täitvate vabade vahendite ümbertõstmise teel. Täpsemalt siis keskkonnasõbraliku majandamise meetmest ülejäävate vahendite eraldamisega mahepõllumajanduse toetuse eelarvesse, sest nii mahepõllumajanduse meetme kui ka keskkonnasõbraliku majandamise meetme eesmärgid on elurikkuse, veemajanduse ja mulla majandamise parandamine. Lisavahendite otsimisel konsulteeriti eelnevalt Eesti suurimate põllumeeste esindusorganisatsioonidega.

MAK 2014–2020 on olemas meetmed, mis panustavad töötlemise ja turustamise valdkonna arendamisse ja millest on ka maheettevõtted aktiivselt toetust taotlenud. Samas leiame, et selleks, et oleks piisavalt toorainet, mida töödelda ja eksportida, on vajalik kompenseerida ettevõtjatele mahetootmisega seotud lisakulutused ja saamata jäänud tulu.

Print Friendly, PDF & Email