MUHU UUDISSED: Vastlabe valges ja tuhkabe tuleta… (1)

Irena Tarvis

Sügise sai sii omas mõttes arvatud, et juu soab laska selle Piiri metsa seikluspargi ikka korra vastlabe tüöse panna. Neh, et mõjal ju õiged vastlaliugu ep soa mitte. Aga Taevatuaet põle vist nii innuvaatilise mõtlemisega mitte. Olga tänatud! Äkist soab ikka üle mitme voasta muistsel kombel liugu laska. Ja olga ete mesmuodi tahes. Õueõhku ehk jõvab ikkagid nuusuta enne kut magamaminek oo. Ja vastlabe ju mindi ikka õvvevalges koti piale ja tuhkabe tuleta.

Neh, ehkkid turismiooaeg oo ikka änamaste paljast kolm-neli kuud pitk, siis muhulastel oo ühtevalu sõuke mure, et mesmuodi seda aega pitkemaks soaks venita. Võiks ju ikka kõik kakstesn kuud kesta. Oleks igavene uhke.

Muhu turimiassotsatsioon oo selle asja aamise nüid masu tõsisemalt ette koa võtn. Äga naad muedu ep otsiks nüid ühte nõukest traksis-viisis akkajad ettevõtjad, kis tahaks akata Liival turismiinfopunkti kamandama. Neh, et põleks mitte valla palgaline kaks-kolm kuud iga sui, aga ikka nõuke kange ettevõtja, kis voastaringi selle asjaga tegeleb.

Neh, nõuke inimene piaks ikka olema, kis Muhu soart tunneb ja omaks piab. Ja võeramoa kieli piaks palju mõistma ja riakima ja rojektisid piaks oskama kirjuta ja arvutiga koa ikka midad tiha. Ja mudud piaks ikka turismindusest koa ühte koma teist jägama.

Kis nüid tunneb, et just taa oo õige inimene nõukest vankrid vädama, siis olgu nii munuke ja soatku enne 20. veebruari lekriga kiri aadressi piale info@muhu.info.

Tüöpuudust nõuksel akkajal inimesel ju põle. Sest turismiassotsatsioonis oo änam kut kakskümmend viis ettevõtjad ja nende omavaheline koostüö tahab koa koordineerimist ja neid oo taris vahest esinda igat sorti messide pial ja puhas.

Televiisuris õegatse iga õhta mitmel korral, et tuleb akata ennassid piduse sättima. Maa siis nüid kutsu muhulasi koa juba aegsaste, et Eesti Vabariigi saja voastase juubeli aktus ja kontsert oo Liival spordiallis kahekümne kolmanda veebruari õhta kellu seitsmest. Ja järgmise omingu kellu ühessast oo pidulik lipu heiskamine Hellamoa laululaval. Ikka laulu ja tansi saatel. Neh, kolmkümmend voastad tagasi eestlased laulsid oma moa vabaks ja nüid tuleks ju seda kanged juubelid koa ikka mõne kenama lauluga tähista ja lipp pidupääva omingu masti aada.

Aga muhulastel oo juu nüid kohe üks tähtpäe viel. Oome soab voasta sest päävast, kui ühe muhulase viiti meite vallale priiuse kiri kätte anti. Põle pooleskid vähem tähtis päe kut kahekümne neljas. Vat sõuke värk!

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email