Madalam tuugen ei ole lahendus (8)

“Varese sadama detailplaneeringus määratud asukohta tuulegeneraatorit püstitada ei saa ega tohi,” leiavad Pahapilli külas sadama kõrval asuva kinnistu omanikud Roland Ritter ja Kadri Eek Ritter.

Mustjala vallavalitsus on oma 2015. aasta 12. mai korralduses väljendanud seisukohta, et ehitise rajamisel, laiendamisel ja taas kasutusele võtmisel Varese sadama kinnistul peab arvestama, et “laiendatav või rajatav ehitis mahuks tootmisalasse ära koos oma kaasneva mõjuvööndiga”. Ning et “ehitisega kaasnev reostus (sh valgus, müra, lõhn jmt) ei tohi levida väljapoole omanikule kuuluvat maa-ala”. Mustjala vallavalitsuse seisukoht oli, et sellele alale tuulegeneraatori rajamine ei ole lubatav.

Paraku algatas Mustjala vallavalitsus mullu juunis detailplaneeringu veelgi suurema tuugeni püstitamiseks, jättes sealjuures kõik mõjud täielikult hindamata.

Esitasime Mustjala vallavalitsusele oma vastuväited Varese sadama detailplaneeringu osas juba möödunud aasta juulis. Paraku ei ole me tänaseni vastuväidetele sisulist vastust saanud.

Kuna kaitseministeerium Varese sadama detailplaneeringut ei kooskõlastanud, on arendaja, Harry Raudverele kuuluv OÜ Adepte praeguseks lasknud planeeringut muuta. Nüüd on Raudverel plaan püstitada kuni 83 meetri kõrgune tuulegeneraator. Tuugeni mõjusid selle kõrval elavatele inimestele ei ole aga planeeringu koostamisel siiski hinnatud ega arvestatud.

Rõhutame, et detailplaneeringu muutmine nii, nagu seda praegu tehtud on, ei mõjuta meie esitatud vastuväiteid, sest neis väljatoodud probleemid on endiselt lahendamata.

Fakt on, et planeering ei vasta nõuetele. Sellise planeeringu realiseerumisel ulatuvad olulised mõjud naaberkinnistute omanikeni, nende inimeste (sh meie kui lähimate naabrite) õigused, keda tuulegeneraatori püstitamine puudutab, ei ole aga tagatud.

Tuugeni mõju hindamata

Üldiselt peetakse aktsepteeritavaks tuulegeneraatorite rajamist vähemalt 1–2 km kaugusele elamutest. Praegu aga kavatseb OÜ Adepte püstitada tuugeni ilma igasuguste eelnevate hindamisteta meie kui lähimate naabrite kinnistu puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks kasutatavast kinnistu osast 145 meetri, elumajast ligi 300 meetri kaugusele.

Hoolimata nii väikesest vahemaast ei ole peetud vajalikuks teha asjakohaseid hindamisi, mis selgitaks välja tuulegeneraatori mõjud. Hindamine on jäetud tegemata, ehkki terviseamet on detailplaneeringu menetluses esitatud seisukohas viidanud, et on esmatähtis, et tuulegeneraator vastaks kehtivatele müranormidele. Seda asjaolu oleme välja toonud oma vastuväidetes meie ja on toonud ka teised Pahapilli küla elanikud, keda sadama arendamise plaanid puudutavad. Siiski ei ole asjakohaseid müra hindamisi, rääkimata keskkonnamõju hindamisest, siiani läbi viidud.

Müra hindamiste puhul peame eriti oluliseks, et need viiks läbi sõltumatu isik. Olgu märgitud, et varasemas menetluses, kus OÜ Adepte soovis püstitada üksnes 40 meetri kõrgust ja 500 kW tuulikut, viis mõõtmised läbi arendajaga seotud hindaja. See ei ole sõltumatu ja nõuete kohane hindamine. Hindamised peavad olema läbi viidud kõiki kehtivaid norme järgides ja vastama nõuetele, sealhulgas olema sõltumatud. Näiteks teeb selliseid hindamisi terviseamet.

Kaotab oma väärtuse

Pahapilli küla on mereäärne vaikne looduskaunis puhkamiseks mõeldud ala. Valla arengukava järgi sooviti, et Mustjala vald oleks koht, kuhu noored pärast kooli elama asuvad ning kuhu mujalt kolitakse ja puhkama tullakse. Samuti sooviti arengukava järgi väärtustada looduskeskkonda ja luua puhkamisvõimalusi. Tegelikult ongi ka tänu selle koha ilusale ja rahulikule mereäärsele keskkonnale uued inimesed (sh noored pered) Pahapilli külla kolinud, seal ettevõtlusega tegelenud ja loonud inimeste kaasamiseks näiteks uue internetilehe https://pahapilliküla.ee/. See on selle ala jaoks kahtlemata positiivne areng.

Tuugeni rajamine detailplaneeringus määratud asukohta takistab nende eesmärkide saavutamist, kaotab vaiksed puhkamisvõimalused ja looduskauni keskkonna selles piirkonnas.

Lisaks sellele, et inimesed ei soovi lähikonda elama asuda, on tuulegeneraatori rajamine vastumeelne ka sadama naabruses juba elavatele inimestele. Nemad ei pruugi sellise arendustegevuse jätkumisel Pahapilli külla elama jääda. Tuulegeneraatori rajamine vähendab oluliselt Pahapilli küla kinnistute väärtust.

Varese sadama kõige lähemate naabritena oleme pakkunud võimalust dialoogiks, et leida kõikidele osapooltele sobiv lahendus. Näiteks võiks lahendus olla päikesepaneelide püstitamine või tuulegeneraatori rajamine sellisesse asukohta, kus see on planeeringutega kooskõlas ning kus läheduses ei ole elamuid, millele tuulegeneraator negatiivset mõju võiks avaldada. Meie sadama kinnistu lähimate naabritena ei välista ka omalt poolt panustamist kõigile osapooltele sobivasse lahendusse.

Paraku on arendaja seni keeldunud igasugusest diskussioonist. Eriti ilmekalt näitab seda asjaolu, et detailplaneeringu avalikule arutelule mullu suvel ta ei ilmunud. Kuna seetõttu jäid kõik Pahapilli elanike küsimused ja vastuväited vastuseta, leiame, et meid kui naaberkinnistu omanikke ei ole menetluses nõuetekohaselt ära kuulatud.

Mustjala valda ega vallavalitsust enam ei eksisteeri. Kuidas kavatseb uus suur Saaremaa vald Varese sadama detailplaneeringu menetlusega edasi minna, arvestades, et avalik arutelu ei olnud nõuetekohane ja muudetud detailplaneeringu lahendus ei vasta endiselt nõuetele? Kas sellest saab alguse Saaremaa vaiksete looduskaunite külade väärtuse kaotamine sinna suurte tuulegeneraatorite rajamise läbi?

Print Friendly, PDF & Email