SAAREMAA KANDID: Mida ootate Saaremaa vallalt?

Reet Viira
Saaremaa Kodukandi juhatuse esimees

Ärgem investeerigem betooni, vaid panustagem ka inimestesse. Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine külakogukondades on üks võimalus heaks koostööks Saaremaa vallaga.

Kunagi pole hilja uuesti koolipinki istuda. Selleks on vaja teha koostööd erinevate osapooltega – koolituse pakkujad, tööandjad, võrgustikud, omavalitsus, ministeeriumid jt ametkonnad.

Just maapiirkonnas on madal haridustase, aga kvalifikatsiooni puudumine ja vananenud oskused on takistuseks elus edasijõudmisel.

Täisväärtusliku elu võimalikkus väljaspool metropole pole pelgalt sõnakõlks. Juba on suurenenud vajadus parema ühenduse järele teenuskeskuste ja külade vahel. Loodame, et tagatakse hästitoimiv ja paindlik ühistransport, korrastatakse jätkuvalt teedevõrku ja arendatakse välja lairiba internetivõrk. Soovime, et külavanema funktsioon saaks meie vallas mõjusama väljendi.

Külakogukonnad on valmis võrdses partnerluses vallaga välja töötama ja pakkuma kogukonnale vajalikke teenuseid. Vaja oleks välja töötada teenuste selged pikaajalised rahastamise põhimõtted. Hää oleks, kui vallas töötaks kogukonna arengu konsulendi kutsetunnistusega inimene. Praegu kardetakse kõige rohkem ääremaastumist ja võimu kaugenemist inimesest. Loodame avatud valitsemise peale ja et osatakse märgata kodanikualgatust ja osalust.


Aneta Lepp
Vätta külade seltsi juhatuse liige

Vätta poolsaare kuues külas on umbes 220 püsielanikku. Meid rõõmustab, et külades elab noori lastega peresid. Seltsi tegutsemise teeb raskemaks aga hajaasustus. Suvel tullakse külaseltsi üritustele meelsamini, sügisel-talvel on osavõtt palju väiksem.

“Mitme teraga mõõga” sarnane on transpordiühendus Kuressaarega. Ühelt poolt on see hea, et asume Kuressaarest kõigest 15 km kaugusel, teisalt on see ka suur miinus. Töökohad on linnas ja logistiliselt on ka lapsed lihtsam viia/saata linna kooli ja lasteaeda. Bussiga saab meilt linna tööpäevadel kolm korda, aga tagasi kaks korda päevas. Buss, mis sõidab veerand kuus õhtul linnast siia, tagasi sõites reisijaid enam peale ei võta. Nädalavahetustel ei sõida liinibuss üldse. Osa inimesi ongi seetõttu elust kõrvale jäänud. See on probleem, millele ootame kaasamõtlemist ja abi lahenduseks.

Pihtla valla arengukava aastateks 2015–2021 nägi ette kergliiklustee rajamist Lääne-Saare valla piirist kuni Suure-Rootsi külani, seda koostöös Lääne-Saare valla ja maanteeametiga, samuti Vanamõisa puhkeala väljaarendamist ja parkla rajamist.

Valdade liitumislepingu projektis on: Vaivere–Vanamõisa kergliiklustee 1 km. See üksik kilomeeter kergliiklusteed tundub metroojaamana ilma metroota.

Loogiline ja ennekõike liikluse seisukohast ohutu oleks kergliiklustee juba Vaivere ristmikust alates. See oleks sujuv jätk olemasolevale teele ja tooks paljud inimesed loodusesse.

Kuna külaselts on mittetulundusühing, oleks suurvalla tegevustoetus vähemasti samas mahus kui seni meile väga tähtis.

Print Friendly, PDF & Email