MUHU UUDISSED: Küinalsula? (1)

Vahi nüid aknast välja ja aru ep soa. Seevoasta oo sie muhulaste kange küinlasula just talve läbi oln. Vanasti üteldi, et kui küinlabe sajab lund, siis oo pool lund viel taevas. Soaks nädalt kaks viel nõukest natusse talve laani ilma. Küinlabe oo oome ja oome oo Muhus jälle kinuõhta koa. Neh, ikka Hellamoal, kus siis mõjal.

Sedakorda näidatse vilmi “Rohelised kassid”. Paistab üks isekieru vilm olavad.

Kaks pasatskit, kis oo kakskümmend voastad kindi istun, soavad ühepääva vangimajast välja. Neh, aga nii pitka aa piale oo elu ju uijee, kui palju muutun. Mõtle ise korra, mõuksed asjad ja inimesed ollid kahekümne voasta iest. Aga akkama nad piavad soama.

Ja sie põle niisamma akkamine mitte. Neh, ülejäen asjad piab ikka oma silmaga ise üle voatama. Ja mis sial kõik viel nähe soab? Midad nõukest piab olema, et juba ette oo ää üteldud, et alla kaheteistme voastastele easte ep soovitata voatama minna mitte. Kuulukse, et lõppus pidada püssid koa paukuma, neh.

Ja Hellamoal oo kinu alguse aeg ikka kellu seitsmest ja pileti ind oo ikka neli eurut.

Aga oome pääva kellu kahest oo Muhu muuseumis küinlapääva istumine. Eda riagib, et mesmuodi sie asi ikkagid olli, et saa voasta iest olli oln nõuke asi, et soarlastel, hiidlastel ja muhulastel olli küinlapäe, aga mandrerahval es ole mitte.

Ja tunaoome õhta oo Koostas jälle mälumäng.

Siis viel sie sur Omniva või mis selle postiasutuse nimi nüid oo, see tahaks kangeste tiada soa­ja, et kuskohtas piaks Muhumoa pial nie kirjakastid olema, mise kaudu inimesed kirju soatvad? Neh, neid soadetse viimsel aal ju nii vähä. Juu naad mõtlevad, et neid põlegid niipalju taris mitte. Mudud järjest vanamad inimesed kolivad sõnna veispukki üle ja kirja kirjutamine köib ikka lekripostiga rohkem.

Aga kui nüid teesest küljest voadata, siis nie inimesed, kellel põlegid internetti ja kis oskavad viel muistse kombe kohaselt liiatsiga kirjuta, nie elavadkid ju nõukste kohtade pial, kus kirjakastisid kasutatse vähä, aga kus naad iseenesest kõege tarblisemad oo. Sellepärast piakskid nüid rahvas ja külavanamad piad kokku panema, et kas nende küla kirjakasti oo taris või põle. Moo eest päris moekas mõte selle Omnival ikka inimeste kääst järgi küsida nõuke asi. Siiamoani naad põle oma rehvormisid mitte rahvaga arutan. Paljast tihasse ää ja kas asi oo kordas koa või põle, sie justkut põleks änam kellegid asi.

Olgu siis moekast ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email