Jäätmealased nõuded Saaremaa vallas ühtlustatakse

Praegu kehtib Saaremaa vallas 12 erinevat jäätmehoolduseeskirja. Sellest tulenevalt on jäätmetega ümberkäimise nõuded elanikele, ettevõtetele ja jäätmekäitlus-ettevõtetele endiste valdade lõikes mõnevõrra erinevad. Nõuete ühtlustamiseks on vallavalitsus koostanud uue, Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu, mille kohta oodatakse nüüd elanike, ettevõtete ja jäätmekäitlejate arvamusi ja ettepanekuid.

Olulisemad muudatused eelnõus puudutavad korraldatud jäätmevedu, mis hakkab kehtima kogu valla territooriumil. Seni vaid Kuressaare linnas, Lääne-Saare vallas ja Ida-Saaremaa teatud piirkondades toimunud korraldatud jäätmevedu rakendub ülejäänud piirkondades kava kohaselt selle aasta teisel poolel. Korraldatud jäätmeveoga kaasneb kohustus oma segaolmejäätmed regulaarselt üle anda hanke korras valitud jäätmevedajale. Piirkondades, kus juba praegu toimub korraldatud jäätmevedu, uus jäätmehoolduseeskiri praegu kehtivate jäätmeveolepingute tingimusi ei muuda.

Kuna jäätmete sorteerimine muutub üha vajalikumaks nii ressursside kokkuhoiu kui ka keskkonna säästmise seisukohast, tuleb järk-järgult suurendada jäätmete liigiti kogumist. Saaremaa ei ole siin mingi erand. Seetõttu hõlmab korraldatud jäätmevedu kogu vallas lisaks segaolmejäätmetele ka vanapaberit ja biojäätmeid. See tähendab, et teatud kinnistutel on kohustus hoida seal lisaks tavaprügikonteinerile ka vanapaberi- ja/või biojäätmete konteinerit. Vanapaberikonteineri kohustus on eelnõu kohaselt edaspidi kogu vallas haridusasutustel ja viie või enama korteriga kortermajadel, välja arvatud puiduküttega kortermajadel. Biojäätmete konteineri pidamise kohustus tekib eelnõu kohaselt Kudjape jäätmejaamast kui biojäätmete käitluskohast linnulennult kuni 20 km kaugusele jäävatel teatud kinnistutel. Selle ala sisse arvatakse ka Salme ja Valjala alevik. Kohustus puudutab vaid toitlustusasutusi, enam kui 50 m2 suuruse müügipinnaga toidukauplusi ning viie või enama korteriga kortermaju.

Eelnõus on paika pandud teenustasude suurus tühisõidu ja sobimatute jäätmete korral. Tühisõidutasuks on 50% teenustasust ja seda rakendatakse siis, kui konteinerit ei ole veopäeval välja pandud või seda ei ole võimalik tühjendada. Kui jäätmeid ei ole õigesti sorteeritud ehk konteineris on sobimatud jäätmed, on vedajal õigus küsida kuni kahekordset teenustasu. Kahekordset tasu on vedajal õigus küsida näiteks siis, kui vanapaberikonteineris on kilekotte või kui segaolmejäätmete konteineris on ohtlikke jäätmeid.

Lihtsustamaks jäätmete üleandmist, on eelnõu kohaselt edaspidi lubatud jäätmeid üle anda kuni 100-liitrise kotiga, seega kui jäätmeid tekib kuni 100 l kahe tühjenduse vahelisel ajal, ei ole konteineri ostmine või rentimine ilmtingimata vajalik.

Eelnõu saab täpsemalt lugeda Saaremaa valla veebilehel www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus. Ettepanekuid oodatakse kuni 12. veebruarini meiliaadressil katrin.koppel@saaremaavald.ee või posti teel Tallinna 10, Kuressaare linn.

Huvilisi kutsume osalema 21. veebruaril kell 16 endises linnavalitsuse hoones (Tallinna 10) toimuval avalikul arutelul.

Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email