Laiapõhjaline vassimine laiapõhjalises koalitsioonis (37)

Mart Saarso

“Läinud aasta 12. detsembril saatis Saaremaa vallavolikogu opositsioon volikogu esimehele märgukirja, millega taotleti Tori jõesadama projektiga seotud rahaliste kohustuste võtmise otsuse tühistamist. Miks?” küsib Saaremaa vallavolikogu liige Mart Saarso.

Esiteks rikuti otsuse menetlemisel kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ja korruptsioonivastast seadust.

Lühidalt ja ilma paragrahvinumbriteta seisnes rikkumine volikogu liikme Mihkel Undresti aktiivses ja jõulises osalemises otsuse eelnõu aruteludes. Dokumendi “Saarte kalanduse strateegia 2014–2020” lisas “Nimekiri arendamist vajavatest sadamatest” on antud Tori jõesadama pidaja kontaktiks MTÜ Tori Sadam ja Kalurite Ühing, mille juhatuse liige on Mihkel Undresti poeg Mart Undrest.

Projekti Tori jõesadama ehitamiseks tellis EstKONSULT OÜ käest nimelt sama mittetulundusühing. Seega võitles Mihkel Undrest volikogus oma poja juhitava mittetulundusühingu huvide eest, mida aga eelnimetatud seadused ühemõtteliselt keelavad.

Mitte onupoja-, vaid pojapoliitika

Teiseks esitas abivallavanem Mart Mäeker oma ettekandes volikogu liikmetele valeandmeid, nagu oleks Tori jõesadam 2016. aastal olnud lossitud kala koguste järgi Saaremaal kolmandal kohal. Maa­eluministeeriumi ametlike andmete järgi oli tegelik koht alles 13. ning 2017. aasta septembri lõpu seisuga alles 28.

Kolmandaks esitati veeteede ameti peetavasse sadamaregistrisse valeandmeid, nagu eksisteeriks Tori jõesadamas kai.

Tegelikult ei leia kaid ei loodusest ega ka ehitusregistrist. Sadamaseaduse tähenduses on sadam veesõidukite sildumiseks kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa-veeala ning seal asuvad sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised (sadamaehitised). Just need kolm komponenti, maa-ala, veeala ja sadamaehitised on vajalikud, et sadam saaks seaduse tähenduses olemas olla.

Neljandaks. Tori jõesadama rekonstrueerimise rahastamiseks esitas Kuressaare linnavalitsus läinud aasta 25. septembril taotluse PRIA-le. See taotlus põhineb sadamaregistrile esitatud valeandmetel, sest rekonstrueerida ehk ümber ehitada saab midagi, mis on juba olemas, Tori jõesadamat saab aga ainult ehitada, sest seda siiani lihtsalt ei ole.

Kokkuvõttes aeti mitte onupoja-, vaid pojapoliitikat ning valetati vallavolinikele, veeteede ametile ja PRIA-le.

12. jaanuaril saabus Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aro allkirjaga vastus märgukirjale. Selle lugemine võtab siinkirjutaja lihtsalt sõnatuks.

Klassikaline JOKK-olukord

Tiiu Aro vastusest selgub, et ta ei leia, et volikogul oleks alust kahtlustada Mihkel Undrestit seaduse rikkumises, kuna sadam kuulub Saaremaa vallale ja Mart Undresti juhitava mittetulundusühinguga puuduvad vallavalitsusel hetkel igasugused kokkulepped. Huvitav küll, kokkulepped puuduvad, aga MTÜ Tori Sadam ja Kalurite Ühing tellib projekti vallale kuuluva sadama ehitamiseks…

Seega JOKK-olukord ja vastus kõige klassikalisemal kujul, kuigi kogu eelnõu menetluse käigus isegi ei püütud tegelikke huvitatud osapooli varjata.

Lossitud kala koguste kohta esitatud valeandmete asjus lubage tsiteerida volikogu esimehe vastuskirja: “Volikogu esimehena ei kahtle vallavalitsuse esindaja ettekande tõesuses, vaid eeldan, et vallavalitsuse poolt volikogule otsuste tegemiseks antav info on tõene ja seaduslik.

Kahtlus valeandmete esitamise kohta ei ole piisav põhjendus volikogu otsuse kehtetuks tunnistamiseks.” Niisiis volikogu esimees “ei kahtle” ja “eeldab”, vaevumata kontrollima avalikke andmeid maaeluministeeriumi kodulehel. Kui abivallavanema esitatud andmed erinevad kardinaalselt ametlikest andmetest, siis kas see on kahtlus?

Sadamaregistrisse esitatud valeandmete kohta on vastamine edastatud vallavalitsusele. Siinkirjutajale pole vastust tänaseni saadetud.

Tsiteerin vaid ühte lauset volikogu esimehe vastuskirjast: “Volikogule esitatud materjalide kohaselt on Tori jõesadama territoorium veesõidukite sildumiseks ehk siis ka sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa- ja veeala.”

Kas saite sellest segasevõitu lausest aru? Mitte sõnagi sadamaehitistest, sest neid ju ei ole. Sellise lähenemisega võiks sadamaks kuulutada ja registrisse kanda suvalise jõesuudme või rannalõigu ning asuda registrisse kantud sadama “rekonstrueerimiseks” avalikku raha välja petma.

Miks ma sellest kirjutan? Nimelt selleks, et Saaremaa rahval ehk valijatel oleks aimu, kuidas toimub laiapõhjaline vassimine Saaremaa vallavolikogu laiapõhjalises koalitsioonis, sest kardetavasti rahvast enne järgmist valimiskampaaniat suuremat ei kõnetata.

Print Friendly, PDF & Email