Saarte vallavanemad mures lindude pärast (10)

Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa vallavanemad muretsevad Väikese väina tammil kulgeva õhuliini kahjuliku mõju pärast.

LINDUDE KAITSEL: Nii vallavanem Madis Kallas kui ka volinik Heiki Hanso on seda meelt, et Väikese väina õhuliinid tuleb maa alla viia.
MAANUS MASING“See on väga suureks ohuks väinas peatuvatele ja pesitsevatele veelindudele, eriti suurematele rändlindudele,” teatavad Madis Kallas, Raido Liitmäe ja Reili Rand kirjas riigiametitele ja ministeeriumidele.

Vallavanemate sõnul on rändlindude peatuspaigana tuntud madalaveeline Väike väin atraktiivne rändepeatuskoht paljudele liikidele. Merel peatuvaid või toituvaid linnuliike on Väikeses väinas kohatud 83, arvukamad läbirändajad on väikeluik, hallhani ja laululuik.

Väikese väina selts on kõrgepingeliinide tekitatud probleemile tähelepanu juhtinud aastaid. Seltsi juhatusse kuuluv Heiki Hanso, Saaremaa vallavolikogu liige tegi sel teemal ülevaate eelmisel nädalal toimunud ehitus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul.

Hanso sõnul hukkub kõrgepinge õhuliinide tõttu igal aastal kümneid luiki. Komisjon toetas vallavanemate ühispöördumist, mille eesmärk on korraldada kõigi asjasse puutuvate osapoolte nõupidamine, et täpsustada eesmärgid ja leppida kokku esialgne tegevuskava.

Parem elektrivarustus

Ehitus- ja keskkonnakomisjon tõi välja, et kaabelliini paigaldamine vähendaks saartel elektrikatkestuste arvu ja tõstaks elektrivarustuskindlust.

Vallavanemad märgivad pöördumises, et võimalikke lahendusi saab pakkuda vaid valla, võrguettevõtte ja keskkonnakaitse asutuste ning riigi koostöös, et esmalt planeerida mõistlikud ja kõige kuluefektiivsemad alternatiivid.

Kuna Elering AS on võtnud plaani paigaldada merekaabel Muhust Piiri–Linnuse tee juurest üle Kuivastu–Kuressaare maantee ja edasi ümber Albuse kare Orissaarde, siis oleks vallavanemate hinnangul mõistlik planeerida ühtlasi ka võimalikud jätkulahendused õhuliini täielikuks likvideerimiseks.

Ka Väikese väina hoiuala kehtiv kaitsekorralduskava näeb pikemas perspektiivis ette kõnealuse õhuliini asendamise kaabliga. Merekaabli paigaldamisega ei kaasne veel õhuliinide likvideerimist, vaid õhukaabel plaanitakse alles jätta tagavaraliinina. AS Elering loodab lindude hukkumise probleemi lahendada liinide markeerimisega, kuid teiste riikide kogemus näitab, et see ei ole efektiivne.

Samas ei ole nõukogude ajal rajatud ja amortiseeruv ning rändlindudele ohtlik õhuliin pikas perspektiivis jätkusuutlik lahendus ka tagavaraliinina, leiavad vallavanemad.

Seoses sellega kutsuvad nad kõiki asjaosalisi, eelkõige Elering AS-i kui võrguettevõtet, üles planeerima perspektiivset jätkusuutlikku lahendus tolemasoleva õhuliini asemele.

Õhuliin pole jätkusuutlik

Kallas, Liitmäe ja Rand on arvamusel, et lindudele ohutu lahendus ei ole ainult võrguettevõtte mure, vaid alternatiivsete lahenduste rahastamiseks saaks ilmselt kaasata nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi keskkonnaprojekte.

Selleks on aga esmalt vaja võimalikud variandid kaardistada. Näiteks, kas teine merekaabel tagavarakaablina võib kulgeda samal planeeritud trassil paralleelselt juba planeeritavaga või on muid lahendusi.

Print Friendly, PDF & Email