Saaremaa Vallavalitsuse istungite ülevaade

Vallavalitsuse 9. jaanuari istungil otsustati

• Kinnitada raiekomisjoni koosseis.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile eelnõud:
• “Atla küla Heldama ja Hülgeranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine”
• “Nasva alevik Luha detailplaneeringu kehtestamine”
• “Mändjala küla Liiva detailplaneeringu koostamise lõpetamine”
• “Kaarma Vallavolikogu 22.09.2010 otsuse nr 57 “Isikliku kasutusõiguse seadmine Kudjape alevikus munitsipaalomandis olevatele kinnistutele” osaliselt kehtetuks tunnistamine”
• “Vallavara üleandmine MTÜ-le Salme Vabatahtlik Päästekomando”
• “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”
• “Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine”
• “Pädevuse delegeerimine”
• “Kinnisvara omandamiseks nõusoleku andmine”
• “Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine”
• “Eesti Linnade (ja Valdade) Liiduga ühinemine”
• “Vallavara valitsemise kord”
• “Osavallakogu esimeeste ja liikmete osavallakogu töös osalemise eest tasu ja hüvituse maksmine”
• “Saaremaa valla 2018. aasta eelarve”
• “Saaremaa valla finantsjuhtimise kord”
• Jätta algatamata Kuressaare linnas Tori jõesadama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine.
• Lahendada Saaremaa valla korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
• Kinnitada sõiduauto müügiks korraldatud enampakkumise tulemused.
• Sõlmida Tallinna tn 5 ruumide kasutajaga tähtajaline üürileping.
• Anda tänukirjad (avalikustatakse üleandmisel).
• Määrata haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna tunnustusstipendiumid ning konkursside “Aasta hoolekandja 2017” ja “Aasta tervishoiutöötaja 2017” preemiad (saajad avalikustatakse 19. jaanuaril).
• Sõlmida OÜ-ga Teadvel tugiisikuteenuse leping.
• Kinnitada asutuse Kuressaare Hoolekanne koosseisulised ametikohad.
• Volitada projekti “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” dokumente allkirjastama sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel.
• Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse 22.07.2014 korraldus nr 542 (hoolduse seadmine).
• Eraldada MTÜ-le Visit Saaremaa tegevustoetust summas 15 000 eurot.
• Nimetada Saaremaa valla esindajaks MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolekul Jüri Saar.

Vallavalitsuse 16. jaanuari istungil otsustati

• Lõpetada riigihanke “Kuressaare Pargi lasteaia ehitustööd” hankemenetlus, sest pakkumised ületavad arvestataval määral hanke eeldatava maksumuse.
• Määrata konkursi “Turvalise elukeskkonna tagaja 2017” preemia (saaja avalikustatakse 19. jaanuaril).
• Väljastada taksoveoluba EA Grupp OÜ-le.
• Seada Saaremaa valla omandis olevatele kinnisasjadele (Kuressaares Voolu tänav, Pikk tänav L8, Pikk tänav L9 ja Pikk tänav L10) isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Kehtestada lasteaiaõpetajate ja lasteaia tugispetsialistide töötasu alammääraks 978 eurot kuus.
• Kinnitada Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi hoolekogu koosseis.
• Anda kaks tänukirja seoses juubelisünnipäevaga (avalikustatakse üleandmisel).
• Rahuldada vaie (koondamishüvitis).
• Sõlmida OÜ-ga Ajuventiil kriisi- ja suhteteraapia teenuse osutamise leping.
• Kinnitada Lääne-Saare kogukonnakogu koosseis.

Print Friendly, PDF & Email