Koostöökogu ootab rahataotlusi kellaajalise täpsusega (3)

Saarte koostöökogu võtab perioodil 30. jaanuarist kuni 7. veebruarini vastu taotlusi meetmesse 2 “Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine”. Tähtaeg kukub kell 16 päeval. Meetme tingimusi tutvustav infopäev Kuressaares toimus 10. jaanuaril ning osavõtt sellest oli arvukas.

Ootame kandideerima projekte, mille tegevused ja investeeringud aitavad kaasa: küla või piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide säilitamisele ning edasiandmisele; külades elavate inimeste toimetulekuvõimaluste paranemisele, nende omavahelise suhtluse ja ühistegemise elavdamisele; kogukondade uute teadmiste ja oskuste omandamisele; külade ja kogukonna kooskäimiskohtade loomisele ja heakorrastamisele ning vaba aja sisustamise võimaluste suurendamisele; piirkonna vajadusest tulenevate uuenduslike kogukonnateenuste pakkumisele ja elukeskkonna turvalisuse suurendamisele.

Korralik summa

Eriti oodatud on projektid, mis on suunatud noortele, nende kaasamisele, teadmiste kasvatamisele, ettevõtlikkuse suurendamisele ning vaba aja tegevuste mitmekesistamisele.

Erinevalt tavapärasest oleme seekord määranud taotluste esitamisel viimase kellaaja ja seda seetõttu, et esmakordselt tuleb taotlused esitada läbi uuenenud e-pria süsteemi ning taotluste vastuvõtu lõpetamine tööpäeva sees võimaldab meil viimase hetkeni taotlejate tegemistel e-prias silma peal hoida ja vajadusel ka taotlejaid aidata.

Taotlema võivad tulla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, ettevõtted ning teatud tingimustel seltsingud.

Taotlusvooru eelarve on 586 000 eurot. Taotletav toetussumma võib jääda vahemikku 2000–50 000 eurot, kusjuures toetussumma n-ö pehmetele tegevustele ei tohi ületada 10 000 eurot ja toetussumma investeeringutele (ehitused, seadmete soetus jne) ei saa olla suurem kui 50 000 eurot. Toetusmäär ses meetmes saab olla maksimaalselt 90% tegevuste ja investeeringute kogusummast, kuid konkreetne toetusmäär sõltub alati planeeritava tegevuse iseloomust ning määrusega piiratud toetusmääradest.

Nõustaja aitab

Toetuse taotleja peab arvestama, et raha taotlemine eeldab alati taotlemisele seatud nõuete täitmist ja järgimist. Samuti peab teadma, et toetusega planeeritud tegevusega ei tohi alustada enne, kui toetuse saamise otsus on käes ning tegevused tuleb ise ellu viia, misjärel on võimalik toetuse osa PRIA-lt tagasi küsida.

Kõik meetme eesmärkidega seotud ideed ja mõtted saab enne projektitaotluse esitamist Saarte koostöökogu nõustajatega läbi rääkida, samuti oleme heal meelel tulemas kohapeale, et projektiidee üle nõu pidada.

Nõustamise soovi korral tuleb meiega ühendust võtta e-kirja teel info@skk.ee või helistada. Täpsemat infot meetme tingimuste ja taotluse esitamiseks vajalike dokumentide kohta saab kodulehelt www.skk.ee.

Terje Aus,
Saarte koostöökogu juhataja

Print Friendly, PDF & Email