Uus aasta toob muudatusi veterinaartõendite osas

1. jaanuarist on veterinaar- ja toiduamet (VTA) otsustanud kõik seni volitatud veterinaar­arstide poolt tehtud kontrollitoimingud (karjade kontrollid, järelevalve tapamajades ja tõendite väljastamine) anda täies mahus üle järelevalveametnikele.

See tähendab, et nüüdsest saavad loomapidajad vastavat teenust VTA kohalikest veterinaarkeskustest.

Volitatud veterinaararstidelt tellib VTA tuleval aastal töödena ainult riiklike loomatauditõrje programmide põhiseid karjade monitooringuid ja diagnostilisi uuringuid.
Nimetatud veterinaaridega sõlmib halduslepingu VTA keskasutus.

Toorpiima veterinaartõendi muudatus

VTA otsustas, et alates 1. jaanuarist toorpiima veterinaartõendit 8P loomapidajale piimatööstusele esitamiseks enam ei väljastata. Toorpiima veterinaartõendi olemasolu ei tõenda turustatava toorpiima nõuetekohasust müügihetkel, kuna hinnang antakse eelnevalt võetud piimaproovide tulemuste alusel. Piimatööstus saab varutud toorpiima nõuetekohasusest teada Eesti põllumajandusloomade jõudluskontrolli (EPJ) piimalaborisse saadetud piimaproovide tulemustest. Dokumentideks on EPJ piimalabori väljastatud tõendusdokumendid.

Mittenõuetekohase toorpiima varumisest on käitlejal endal kohustus VTA-d teavitada. Samuti on VTA kindel, et veterinaarkeskuste veterinaarjärelevalveametnikel on võimalus andmekogusid kasutades veenduda piimakarjadele teostatud RLTTP rakenduskava alusel tehtud profülaktiliste menetluste ja diagnostiliste uuringute nõuetekohasuses.

Kitsendused karjadele edastatakse loomapidajale veterinaarjärelevalveametnike poolt ja sellest informeeritakse kõiki asjassepuutuvaid (sh piimatööstusi). Toorpiima turustamisel loomapidaja poolt otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale jäävad kehtima senised nõuded ja veterinaartõendi 8P väljastab edaspidi vastava maakonna järelevalveametnik.

Loomapartiide veterinaartõendi muudatus

VTA otsustas, et alates 1. jaanuarist ei väljastata enam kogumiskeskusesse saadetavatele kitsendusteta karjast pärit loomapartiidele veterinaartõendit 7E. Seoses volitatud veterinaararstide töö ümberkorraldusega on VTA jõudnud järeldusele, et kogumiskeskuste veterinaarjärelevalveametnikel on võimalus andmekogusid kasutades veenduda kogutavatele karjadele teostatud RLTTP rakenduskava alusel teostatud profülaktiliste menetluste ja diagnostiliste uuringute nõuetekohasuses. Samuti omavad veterinaarjärelevalveametnikud infot kitsendustega karjadest.

Lähtudes eeltoodust ei ole enam vajalik päritoluettevõttest kogumiskeskusesse lähetatavatele loomadele väljastada veterinaartõendit (veterinaartõend 7E), mis kinnitab loomade tervishoiualast staatust ning loomadele teostatud RLTTP raames nõutud profülaktilisi menetlusi ja diagnostilisi uuringuid.

Kogumiskeskuse veterinaarjärelevalveametnik teostab loomapartiile kõik vajalikud kontrollprotseduurid kogumiskeskuses ja väljastab EÜ Nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ lisas F toodud näidisele vastava loomatervisesertifikaadi. Antud otsusest on VTA informeerinud kõiki Eestis paiknevaid kogumiskeskusi.

VTA otsustas, et alates 1. jaanuarist hukkunud looma saatmisel käitlemisettevõttesse veterinaartõendit 5T enam ei väljastata. Ajavahemikul 1. jaanuar 2018 kuni 30. juuni 2018 asendab veterinaartõendi vormi “Kaubadokument”, mille loomapidaja täidab ise ja annab koos korjusega loomsete kõrvalsaaduste käitlejale kaasa.

Kaubadokumendi” vorme saab loomapidaja maakondlikust veterinaarkeskusest. Alates 1. juulist 2018 on PRIA valmis üleminekuks uuele elektroonilisele utiliseerimise andmete esitamise protsessile. Saaremaa veterinaarkeskuse kontaktid on saadaval VTA koduleheküljel.

Veterinaar- ja toiduamet

Print Friendly, PDF & Email