Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavolikogu 8. detsembri istungil otsustati:

Anda välja Saaremaa valla põhimäärus.
Anda välja määrus „Saaremaa Vallavolikogu töökord“.
Anda välja määrus „Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“.
Anda nõusolek projekti „Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd“ rahastamisega seotud rahalise kohustuse võtmiseks perioodiks 2018-2020 orienteeruvalt 100 000 eurot projektiga seotud omafinantseeringu katmiseks.
Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele määruse „Lääne-Saare valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine“ eelnõu.
Asuda korraldama Saare maakonna maakondlikku ühistransporti alates 1. jaanuarist 2018 ja sõlmida Maanteeametiga haldusleping ühistranspordi korraldamiseks.
Anda nõusolek Saare maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks võtmiseks Saaremaa vallale ning kiita heaks koostöökokkulepe Muhu ja Ruhnu vallaga.
Nõustuda „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse“ meetme avatud taotlusvooru projekti esitamisega: Mullutu küla Mullutu külatee nr 2700033 (projekti eeldatav maksumus 160 000 eurot, omafinantseering 60 000 eurot).

Vallavalitsuse 12. detsembri istungil otsustati:

Anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks Saaremaa vallale kuuluvale 11 kinnistule (Laimjala, Pöide).
Kinnitada hajaasustuse programmi lõpparuanded (Pihtla, Pöide).
Kooskõlastada puurkaevu asukoht (Pihtla).
Väljastada OÜ-le Pöide AG ehitusluba Oti küla Farmi maaüksusele planeeritava tootmishoone ja vedelsõnnikuhoidla püstitamiseks.
Tunnistada kehtetuks Lääne-Saare Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldus nr 2-3/17/164 “Ettekirjutus-hoiatus”.
Anda välja korraldus sunnivahendi rakendamise kohta (Lääne-Saare).
Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute kohta: katastriüksuste piiride muutmine, katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine (Lääne-Saare, Kuressaare)
Anda ajutine vabastus korraldatud jäätmeveost (Lääne-Saare).
Kinnitada Leisi valla ja Kihelkonna valla 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.
Sõlmida lepingud perioodiks 1.01.2018–31.03.2018 OÜ-ga ATKO Liinid pensionäride ühistransporditeenuse hüvitamiseks hinnaga 0,55 eurot ühe sõidu eest ja õpilaste ühistransporditeenuse hüvitamiseks hinnaga 5 eurot iga väljastatud sõidukaardi eest kalendrikuus (Kuressaare).
Anda välja korraldus asenduskoduteenusele suunamise kohta (Kuressaare).
Kinnitada sünnitoetuse saajate nimekiri (Kuressaare).
Kinnitada konkursi “Värv Kuressaare majal” tulemused.
Määrata restaureerimis- ja remonditoetused.
Kuulutada välja Kuressaare Linnamajanduse juhataja konkurss.
Kinnitada hanke “Kuressaare Linnavalitsuse hoonete, vallasvara, sõidukite, töömasinate ja vastutuse kindlustamine 2018” tulemused ja sõlmida leping Salva Kindlustuse AS-iga.
Sõlmida 2018. aasta patrull- ja mehitatud valveteenuse hankeleping Securitas Eesti AS-iga (Kuressaare).
Seada Kuressaare linna omandis olevale Uus-Roomassaare tn 37 kinnistule reaalservituut Marientali tee 1a kinnistu kasuks sellele juurdepääsu võimaldamiseks.

Vallavolikogu 15. detsembri istungil otsustati:

Anda välja määrus „Lääne-Saare valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine“.
Nõustuda Ooremaa IV kruusakarjääri kaevandamise loa andmisega 10 aastaks.
Anda välja määrus „Maamaksumäära kehtestamine“.
Tunnistada osaliselt kehtetuks Kudjape alevikus Ranna ja Mereääre detailplaneering Rannavahe tee 22 maaüksuse osas.
Tunnistada osaliselt kehtetuks Muratsi külas Välja detailplaneering Kadakavälja maaüksuse osas.
Koormata isikliku tähtajatu ja tasuta kasutusõigusega vallale kuuluvad kinnistud (10) Eesti Lairiba Arendamise SA kasuks.
Seada tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Saaremaa vallas munitsipaal-
omandis olevale maaüksusele Elektrilevi OÜ kasuks.
Anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks Saaremaa vallale kuuluva kinnisasjade (6) osas.

Vallavalitsuse 19. detsembri istungil otsustati:

Kehtestada Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistu detailplaneering.
Teha Salme valla 2017. aasta eelarve tulude ja kulude muudatus kogusummas 3664 eurot.
Määrata koduteenuste osutamiseks hooldustöötaja (Salme).
Eraldada Salme valla 2017. aasta eelarvest 907,25 eurot MTÜ-le Salme Vabatahtlik Päästekomando ja reservfondist 1800 eurot põhikooli ja üldhariduse kohamaksudeks ning huviharidusele.
Maksta sotsiaaltoetust (Salme, Kihelkonna), jätta avaldus rahuldamata (Leisi).
Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks: kohanime määramine, katastriüksuste jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine (Leisi, Orissaare, Lääne-Saare), võtta arvele 66 munitsipaalmaad (Pöide).
Kinnitada hajaasustuse programmi lõpparuanded (Pöide, Lääne-Saare).
Väljastada projekteerimistingimused Kõrkvere küla Pao katastriüksuse üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks
Saaremaa vallale kuuluvale kaheksale kinnistule (Kihelkonna).
Kehtestada Saaremaa valla Orissaare alevikus koostatud Väikese väina 110 kV kaabelliini detailplaneering.
Võtta vastu Hindu küla Tõllu detailplaneering ja suunata avalikule väljapanekule.
Anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Upa küla Mihkli tee ja Kaarli tee transpordimaa viiele kinnistule.
Kinnitada riigihanke “Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Lääne-Saare vallas, projekteerimine ja ehitus” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Connecto Eesti pakkumus maksumusega 220 205 eurot (käibemaksuta).
Anda ajutine vabastus korraldatud jäätmeveost (Lääne-Saare).
Seada tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus kolmele munitsipaalomandis olevale kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks (Lääne-Saare).
Anda luba heategevusliku supijagamise korraldamiseks kesklinnas 19.12 ja heategevusliku jõuluürituse korraldamiseks Kuressaare keskväljakul 23.12.
Väljastada FIE-le Tõnu Sannik ja OÜ-le Maismaalennud taksoveoluba ja sõidukikaardid.
Kuulutada välja konkurss “Turvalise elukeskkonna tagaja 2017”.
Sõlmida FIE-ga Liivia Vacht perelepituse teenuse osutamise leping.
Sõlmida sotsiaalteenuste osutamise lepingud MTÜ-ga Saaremaa Puuetega Inimeste Koda järgmiste toetavate teenuste osutamiseks perioodil 1.01–31.12.2018: tugiisikuteenus, kuulmisnõustamise teenus, viipekeele tõlketeenus, isikliku abistaja teenus.
Muuta Saaremaa vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu.
Tunnistada luhtunuks arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja esimene konkurss.
Tunnistada lootusetuks nõuded kogusummas 2481,66 eurot (Kuressaare).
Kanda maha põhivara (Kuressaare Linnateatri toolid ja Kuressaare Vanalinna kooli riigigümnaasiumi rajamiseks tellitud muinsuskaitse eritingimused summas 2200 eurot).
Eraldada linnaeelarve reservfondist 1090,47 eurot Kuressaare jahisadama
personalikulude katmiseks.
Eraldada 23 363,56 eurot Lääne-Saare vallavalitsusele ühinemistoetust ühinemisega seotud kulude katmiseks.
Tunnistada nurjunuks sõiduauto Renault Kangoo 559 MFP müügiks korraldatud enampakkumine ja korraldada uus enampakkumine (alghind 200 eurot).
Lõpetada Tallinna tn 18-18 tööandja eluruumi üürileping.
Anda nõusolek Kuressaare linna omandis olevale 13 kinnisasjale (tänavad) isikliku tasulise kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS-i kasuks.
Kutsuda Saaremaa Prügila OÜ nõukogust tagasi Villi Pihl.

Print Friendly, PDF & Email