Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavalitsuse 21. novembri istungil otsustati

Anda nõusolek Ragn-Sells AS-ile korraldatud jäätmeloa väljastamiseks (Orissaare, Pöide, Laimjala).
Jagada Suur-Rahula külas asuv Alatüki katastriüksus (Orissaare).
Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded (Kihelkonna, Laimjala, Valjala).
Kooskõlastada kahe puurkaevu asukoht (Kihelkonna).
Määrata sotsiaaltoetused (Kihelkonna, Lääne-Saare).
Pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingut (Kihelkonna).
Jagada Oti külas asuv Mäeotsa kinnistu ja Puka külas asuv Puka kinnistu (Pöide).
Anda nõusolek OÜ-le Kapra Vanametall ohtlike jäätmete käitluslitsentsi väljastamiseks (Pöide).
Algatada Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks sundvalduse seadmine (Laimjala).
Jätta maareservina riigi omandisse Murika külas asuv maatükk ja määrata moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Murika küla, Kati (Leisi).
Anda nõusolek Soela külas asuvate Saare ja Maripuu katastriüksuste vahelise piiri muutmiseks (Leisi).
Muuta Valjala Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldust nr 67 (Kallemäe külas asuva Sõjaväeosa katastriüksuse sihtotstarve).
Määrata Kalli küla Jaani katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed (Valjala).
Anda vastavalt taotlustele ajutine vabastus korraldatud jäätmeveost (Valjala, Lääne-Saare, Kuressaare).
Määrata sihtotstarve Muratsi küla Päikese katastriüksusele (Lääne-Saare).
Määrata lähiaadress Nasva, Laidu tn 1a (Lääne-Saare).
Seada isiklik kasutusõigus Lääne-Saare vallavalitsuse munitsipaalomandis olevatele maaüksustele Telia Eesti AS-i ja Elektrilevi OÜ kasuks.
Tunnistada osaliselt kehtetuks Tehu-Saadu detailplaneering (Lääne-Saare).
Kiita heaks ja suunata volikogu istungile esimesele lugemisele Lääne-Saare valla 2017. aasta III lisa-
eelarve eelnõu.
Sõlmida riigihanke “Elektrienergia ostmine 20182 raamleping ja hankelepingud (Kuressaare).
Anda Tori tn 4 asuv Kuressaare sadam Saaremaa Merispordi Seltsi kasutusse.

Vallavolikogu 24. novembri istungil otsustati

Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele Saaremaa valla põhimääruse eelnõu.
Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele määruse “Saaremaa Vallavolikogu töökord” eelnõu.
Anda välja Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus.
Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele määruse “Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord” eelnõu.
Rahuldada vaie ja tunnistada kehtetuks Pihtla Vallavolikogu 27.09.2017 otsus nr 79.
Suunata teisele lugemisele otsuse “Nõusoleku andmine projektiga “Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd” seotud rahaliste kohustuste võtmiseks” eelnõu.
Anda nõusolek projektiga “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” seotud rahaliste kohustuste võtmiseks.
Muuta volikogu alaliste komisjonide koosseisusid (lisada Kaido Kaasik, Heino Vipp, Koit Voojärv).

Vallavalitsuse 28. novembri istungil otsustati

Kooskõlastada Pihtla külas asuvate Kännu, Pae ja Paevälja katastriüksuse piiride muutmine (Pihtla).
Kiita heaks ja kinnitada hajaasustuse programmi lõpparuanded (Pihtla, Laimjala).
Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Vanamõisa küla Kiti maaüksuse detailplaneering (Pihtla).
Seada sundvaldus avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Vanamõisa külas asuvale Mariiu ja Kadastiku kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks (Pihtla).
Anda kasutusse Ilpla külas asuv sotsiaaleluruum (Pihtla).
Tuvastada Pihtla Vallavalitsuse 19.06.2000 korralduse nr 193 tühisus.
Anda vastavalt taotlusele ajutine vabastus korraldatud jäätmeveost (Laimjala, Lääne-Saare).
Võimaldada Leisi alevikus asuva Mustjala mnt 6 // Sarapuu katastriüksuse ja Pärsama külas asuva Pärsama kiriku katastriüksuse jagamine.
Määrata Lassi küla Jaagupi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed (Salme).
Määrata sotsiaaltoetused (Salme, Valjala).
Määrata Praakli küla Kivi katastriüksuse jagamisel ja piiri muutmisel Muratsi küla Salumäe tee 2 katastriüksusega tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse “Arvamuse andmine Ooremaa IV kruusakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/300509 muutmise eelnõu kohta” eelnõu.
Eraldada Lääne-Saare valla 2017. a eelarve reservfondist SA-le Lääne-Saare Hoolekanne 10 000 eurot hooldekodu Saaremaa Valss III korruse renoveerimiseks.
Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse “Kaarma Vallavolikogu 28.02.2007 otsusega nr 27 kehtestatud Kudjape alevikus Ranna ja Mereääre detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine” ja otsuse “Kaarma Vallavolikogu 27.09.2006 otsusega nr 137 kehtestatud Muratsi külas Välja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine” eelnõud.
Korraldada avatud hankemenetluses riigihange “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd”.
Korraldada lihthankemenetluses hange “Kuressaare Pargi Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus”.
Väljastada FIE-le Oliver Sannik taksoveoluba ja sõidukikaart (Kuressaare).
Anda luba OÜ-le Tulekild Pürotehnika Kuressaare linnas aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks.
Kuulutada välja avalik konkurss linna poolt hariduse-, kultuuri- ja spordialase tegevuse toetuseks väljaantavate stipendiumide taotlemiseks.
Kinnitada Kuressaare Kultuurivara töötajate koosseisu muudatused.
Anda Kuressaare linna tänukiri Laine Sepale, Raivo Kallasele, Ülle Räimele, Ivar Metsküllile, Mehis Tulgile ja Saare Vene Seltsile.
Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse “Ühistranspordi korraldamine Saaremaa vallas” eelnõu.
Lõpetada Tallinna 83-14 üürileping ja sõlmida Tallinna 83-13 üürileping.
Eraldada Kuressaare linna eelarve reservfondist 500 eurot energiakonverentsi “Läänemere piirkonna targad energialahendused” kulude katmiseks.
Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile määruse “Maamaksumäära kehtestamine” eelnõu.

Vallavalitsuse 5. detsembri istungil otsustati

Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded (Laimjala, Leisi).
Kinnitada Laimjala ja Torgu huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava (kuni 31.12.2018).
Kooskõlastada kaardimaterjali alusel moodustatava katastriüksuse plaan ning määrata maaüksusele sihtotstarve ja koha-aadress Kangru, Viltina küla (Laimjala).
Kooskõlastada puurkaevude asukohad (Torgu, Kihelkonna).
Määrata katastriüksuse koha-aadress Kaunispe küla, Mesilinnu (Torgu).
Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse “Saaremaa vallale kuuluva Püha küla Kooli kinnistu osa kasutusse andmine” eelnõu (Pihtla).
Anda nõusolek isikliku kasutusõigusega koormamiseks Elektrilevi OÜ kasuks (Orissaare, Ranna pst 17).
Anda nõusolek Suur-Rahula küla Rohika katastriüksuse jagamiseks (Orissaare).
Määrata munitsipaalomandisse antavale maale koha-aadress ja sihtotstarve (Orinõmme küla, Külaplatsi).
Määrata maa riigi omandisse jätmisel moodustatavatele Pulli küla katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve (Orissaare).
Määrata unikaalaadressid Jaani küla Lahe katastriüksuse hoonetele (Orissaare).
Võtta vastu Saikla küla Lapi detailplaneering ja suunata avalikule väljapanekule (Orissaare).
Muuta Leisi Vallavalitsuse 1.11.2017 korraldust (Metsküla Vahtra katastriüksuse jagamine).
Võimaldada Paaste külas asuva Abaja katastriüksuse jagamine (Leisi).
Korraldada avatud hankemenetluses riigihange “Pärsama Hooldekodu laienduse ehitustööd” (Leisi).
Nimetada Muhu Hooldekeskuse SA nõukogu liikmeks Anneli Tõru (Pöide).
Väljastada OÜ-le Pöide AG projekteerimistingimused Oti küla Farmi katastriüksusele planeeritava tootmishoone ja vedelsõnnikuhoidla ehitusprojekti koostamiseks.
Anda nõusolek Citroën Jumpy kasutusrendi liisingulepingu pikendamiseks (Pöide).
Määrata sotsiaaltoetused (Kihelkonna).
Nõustuda Rootsikülas asuva Mättaaugu katastriüksuse riigi omandisse jätmisega (Kihelkonna).
Anda vastavalt taotlustele ajutine vabastus korraldatud jäätmeveost (Lääne-Saare, Kuressaare).
Määrata Hübja küla Sihi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed (Lääne-Saare).
Määrata Nasva alevikus Ülejõe tn 20a ja Ülejõe tn 22 katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed (Lääne-Saare).
Määrata Nasva alevikus lähiaadress Mere tn 11 (Lääne-Saare).
Kinnitada jõulukuuskede lubatud müügikohad munitsipaalmaal Kuressaares.
Sõlmida FIE-ga Liivia Vacht perelepituse teenuse osutamise leping (kuni 31.03.2018).
Sõlmida Kuressaare Gümnaasiumi ujula kasutamise leping (kuni 30.06.2018).
Sõlmida sotsiaalteenuste osutamise lepingud MTÜ-ga Saaremaa Puuetega Inimeste Koda (kuni 31.12.2018).
Sõlmida OÜ-ga Teadvel tugiisiku teenuse osutamise leping (kuni 31.12.2018).
Korraldada kirjalik enampakkumine sõiduauto Renault Kangoo müügiks (Kuressaare).
Eraldada 28 200,04 eurot Leisi Vallavalitsusele ühinemistoetust ühinemisega seotud kulude katmiseks.
Eraldada linnaeelarve reservfondist 500 eurot raamatu “Eesti vähiravi ajaloost. Mõtisklusi onkoloogia arenguteelt Eestis” väljaandmise kulude katmiseks.
Sõlmida Kuressaare linna hoonete ja rajatiste elektripaigaldiste ja evakuatsiooni valgustussüsteemide käiduleping.
Kinnitada hanke “Saaremaa valla infolehe väljaandmine 2018” tulemused ja tunnistada edukaks Raadio Kadi OÜ.

Print Friendly, PDF & Email