Korraldatud jäätmeveoga seotud taotluste menetlusest

Seoses 2017. aastal alanud korraldatud jäätmeveo uue perioodi ja jäätmeregistri andmete korrastamisega saatis Lääne-Saare vallavalitsus sügisperioodil teate korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest ligikaudu 1500 hoonestatud kinnistu omanikule.

Teates paluti jäätmevaldajatel sõlmida korraldatud jäätmeveo leping OÜ-ga Prügimees. Erijuhtudena oli ära märgitud ka võimalus esitada taotlus korraldatud jäätmeveo ühismahuti kasutamiseks või korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks.

Vabandame siinkohal veel kord kõigi nende inimeste ees, kes said teate ekslikult ja kellel oli kehtiv jäätmeveoleping teate saamise hetkel olemas. Probleemi põhjuseks oli valdavalt registrite mitteühilduvus.

Viimased poolteist kuud on toonud nimetatud teatele ohtralt tagasisidet. Täname kõiki, kes saadud kirjale õigeaegselt reageerisid – tagasiside on olnud põhjalik. Kokku on sõlmitud üle 200 uue lepingu, esitatud ligi 300 taotlust ühismahuti kasutamiseks ja teist sama palju korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks.

Lähtuvalt saabunud tagasisidest ja puudutatud isikute soovidest anname siinkohal teada, et pikendame nimetatud kirjale reageerimise aega kuni novembri lõpuni – seda just vastu tulles neile saarlastele, kes mingil põhjusel kodust eemal viibivad ja kellel puudus võimalus saadud teatele operatiivselt reageerida.

Taotlusi võetakse vastu Kuressaares Marientali tee 27 teisipäeviti kell 9–12, 13–18 ja neljapäeviti kell 9–12, 13–17 või muul ajal eelneval kokkuleppel (tel 52 63 753).

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise korraldusele eelneb lähtuvalt jäätmeseadusest ja Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjast paikvaatlus kohapeal. Küsimuste tekkimisel võtame taotlejatega ühendust ja täpsustame asjaolusid. Otstarbekuse põhimõttest lähtudes vaadatakse esitatud taotlused erandkorras läbi piirkonniti, mitte esitamise ajalise järjekorra alusel. Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb vallavalitsus, millest taotlejat ka kirjalikult teavitatakse.

Laekunud taotluste hulk on väga suur, seetõttu võtab nende läbivaatamine ja menetlemine oodatust rohkem aega. Loodame mõistvat suhtumist ja palume varuda kannatust. Taotlustega seotud menetlused soovime lõpetada käesoleva aasta lõpuks.

Juhime tähelepanu asjaolule, et kui juba esitatud taotlusele ei ole vallavalitsuselt vastust laekunud, siis kinnitame, et enne esitatud taotlusega seotud menetluse lõppu ei pea muretsema saadud kirjas viidatud võimalike sanktsioonide rakendamise pärast.

Lääne-Saare vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email