Saaremaa vallavalitsuse osakonnajuhatajate konkursid

Välja on kuulutatud avalikud konkursid Saaremaa vallavalitsuse osakonnajuhatajate ametikohtadele.

Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja põhiülesanded on vallavalitsuse pädevuses olevate arendus-, kommunikatsiooni- ja tervisedendusküsimuste lahendamise korraldamine, valla arendus-, kommunikatsiooni- ja tervisedenduspoliitika väljatöötamise koordineerimine, valla arengukava koostamise korraldamine, valla rahvusvahelise koostöö koordineerimine ning arendus- ja kommunikatsiooniosakonna töö juhtimine.

Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja põhiülesanded on vallavalitsuse pädevuses olevate ehitamise ja planeerimisega seonduvate küsimuste lahendamise korraldamine, maakorraldustoimingute ja geoinformaatika arendamise juhtimine ning ehitus- ja planeeringuosakonna töö juhtimine.

Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja põhiülesanded on munitsipaalharidusasutuste töö koordineerimine, haridusasutuste tegevuse üle järelevalve teostamine, hariduspoliitika väljatöötamise protsessi juhtimine ning haridus- ja noorsootööosakonna töö juhtimine.

Keskkonnaosakonna juhataja põhiülesanded on Saaremaa valla haldusterritooriumil keskkonnaalase tegevuse korraldamine, keskkonnamõju eelhinnangute koostamine ja keskkonnaosakonna töö juhtimine.

Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja põhiülesanded on vallavalitsuse pädevuses olevate kultuuri- ja spordiküsimuste lahendamise korraldamine, valla kultuuri- ja spordiasutuste töö koordineerimine, valla kultuuri- ja spordipoliitika väljatöötamisel osalemine, vabariiklike ja maakondlike suurürituste korraldustoimkondade töö juhtimine ning kultuuri- ja spordiosakonna töö juhtimine.

Majandus- ja haldusosakonna juhataja põhiülesanded on vallale kuuluva kinnisvara arenduse, remondi ja investeeringute planeerimine, valla ühistranspordi korraldamine, teede ja tänavate ehituse ja liikluskorralduse haldamine ning majandus- ja haldusosakonna töö juhtimine.

Sotsiaalosakonna juhataja põhiülesanded on vallavalitsuse pädevuses olevate sotsiaalhoolekandeliste küsimuste lahendamise korraldamine, valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine, oma teenistusvaldkonna üle järelevalve teostamine ning sotsiaalosakonna töö juhtimine.

Tugiteenuste osakonna juhataja põhiülesanded on vallavalitsuse tugiteenuste korraldamine, tugiteenuste poliitika väljakujundamisel osalemine, vallavalitsuse pädevuses olevate tugiteenuste küsimuste lahendamise korraldamine ja tugiteenuste osakonna töö juhtimine.

Kandideerimise lõpptähtaeg on 27. novembril 2017. Täpsem info ja ametijuhendid on leitavad veebilehel www.saaremaavald.ee.

Print Friendly, PDF & Email