Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavolikogu 3. novembri istungil

 • Saaremaa vallavanemaks valiti Madis Kallas.
 • Saaremaa vallavalitsuse liikmete arvuks kinnitati kuus liiget: vallavanem ja viis abivallavanemat.
 • Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati abivallavanemad Marili Niits, Helle Kahm, Jüri Linde, Kairit Lindmäe ja Mart Mäeker.
 • Vallavanema äraolekul tema asendajaks kinnitati abivallavanem Marili Niits.
 • Määrati volikogu esimehe töötasu.
 • Anti välja määrus “Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise kord”.
 • Määrati vallavanema ja abivallavanemate töötasu ja hüvitis.
 • Tunnistati kehtetuks Laimjala vallavolikogu 23.03.2017. a otsus nr 42 “Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele hüvitise maksmine”, Leisi vallavolikogu 17.02.2014. a otsus nr 9 “Tasude ja hüvituste määramine”, Mustjala vallavolikogu 24.03.2017. a otsused nr 16 “Volikogu esimehele tasu maksmine”, nr 17 “Volikogu alatiste komisjonide esimeestele tasu maksmine” ja nr 19 “Volikogu komisjoni liikmetele hüvitise maksmine”, Salme vallavolikogu 12.11.2013. a otsus nr 1-3/45-1 “Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse kehtestamine”.
 • Otsustati maksta hüvitist Kuressaare linnavolikogu ning Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Salme, Torgu, Valjala ja Pöide vallavolikogu senisele esimehele.
 • Moodustati volikogu alalised komisjonid: arendus- ja kommunikatsioonikomisjon, ehitus- ja keskkonnakomisjon, ettevõtlus- ja majanduskomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, Kuressaare linnakodaniku komisjon, piirkondliku arengu ja külaelukomisjon, rahanduskomisjon, revisjonikomisjon ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.
 • Valiti komisjonide esimehed ja aseesimehed.
 • Kinnitati volikogu alaliste komisjonide koosseisud.
 • Revisjonikomisjoni liikmete arvuks määrati viis ja komisjoni esimeheks valiti Kalmer Poopuu.
 • Registreeriti volikogu fraktsioonid.
 • Kinnitati Saaremaa valla sümboolika.

Vallavalitsuse 7. novembri istungil otsustati

 • Määrata Kaarmise külas kinnistu jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarve.
 • Määrata Paikülas katastriüksuse sihtotstarve.
 • Hõrendada prügikonteineri tühjendamise graafikut (eraisik, Nasva alevik).
 • Eraldada MTÜ-le EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus kiriku tornirajatise rekonstrueerimistöödeks
  20 000 eurot.
 • Anda Kuressaare linna tänukiri kultuuritöötaja Tiiu Villsaarele, teatritöötaja Ahto Matile ja harrastuskunstnik Ilme Armuandile.
 • Määrata varem Pika tänava järgi adresseeritud hoonetele ja katastriüksustele uued lähi-aadressid: Pikk põik 7 (seni Pikk 79a), Pikk põik 5 (Pikk tn 79g), Pikk põik 10 (Pikk tn 79b), Pikk põik 8 (Pikk tn 79d ), Pikk põik 6 (Pikk tn 79c) ja Pikk põik 4 (Pikk tn 79).
 • Anda nõusolek Koidu tn 18 ja Koidu tn 18a katastriüksuse piiride muutmiseks ja kolme katastriüksuse moodustamiseks (Koidu tn 18, Koidu 18a ja Kaevu tn 4b).
 • Eraldada Saaremaa ühisgümnaasiumile 54 148 eurot haridusliku erivajadusega õpilaste õpetamiseks.
 • Eraldada eelarve reservfondist Saaremaa spordikoolile 1700 eurot Kuressaare tervisepargi radade hakkpuiduga katmiseks.
 • Anda Kuressaare linna tänukiri klassiõpetaja Ruth Ristile, matemaatikaõpetaja Maren Aavistele, klassiõpetaja Raina Rääbile ja kehalise kasvatuse õpetajale Ülle Räimele.
 • Anda üürile Kuressaare linnale kuuluv korter aadressil Tallinna tn 83-2 ja sõlmida üürileping.
 • Volitada linnavalitsuse sotsiaalnõunikku Monika Sarapuud esindama Kuressaare linnavalitsust eestkostetava õiguste ja kohustuste täitmisel.
 • Eraldada senistele vallavalitsustele ühinemistoetust ühinemisega seotud kulude katmiseks.
 • Määrata valdkondade kulude eest vastutajad.
 • Korraldada riigihange “Saaremaa valla infolehe väljaandmine 2018”.
 • Korraldada Saaremaa valla infolehe nimekonkurss.
 • Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse 15.09.2015. a korraldus nr 612 “Kuressaare linna omandis olevate eluruumide üürimäärade kinnitamine”.
 • Volitada projekti “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” asjaajamisega seonduvaid dokumente allkirjastama abivallavanem Kairit Lindmäe.
 • Kuulutada nurjunuks transpordimaa kinnistutele hoonestusõiguse seadmiseks ja elamumaa kinnistute võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks korraldatud enampakkumine.

Vallavolikogu 10. novembri istungil

 • Otsustati korraldada ümber Saaremaa valla ametiasutused (senised vallavalitsused ja linnavalitsus) ning moodustada alates 1.01.2018 ametiasutusena Saaremaa Vallavalitsus.
 • Anti välja määrus “Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded”.
 • Anti välja määrus “Palgajuhend”.
 • Kehtestati Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
 • Anti välja Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala osavalla põhimäärused.
 • Anti nõusolek projekti “Hariduse 13 koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine” rahastamisega seotud täiendava rahalise kohustuse võtmiseks perioodiks 2019–2022 summas kuni 132 300 eurot projektiga seotud omafinantseeringu katmiseks.

Vallavalitsuse 14. novembri istungil otsustati

 • Maksta Mägi-Kurdla külas tuleõnnetuse tõttu raskesse materiaalsesse olukorda sattunud isikule toetust 1000 eurot.
 • Anda alates 15.11.2017 üürile sotsiaaleluruum (Laimjala küla, Ussikännu krt 3).
 • Anda Ääre Seakasvatuse OÜ-le nõusolek vee erikasutuseks.
 • Kiita heaks hajaasustuse programmist rahastatud projekti toetuse kasutamise aruanded.
 • Ajutiselt vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest maaüksused Lümanda külas ja Nasva alevikus.
 • Määrata Kuuse külas asuva katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Määrata Varpe külas asuva katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Jätta Karala küla Paluvälja maaüksuse maa riigiomandisse vabale põllumajandusmaale kasutusvalduse seadmise eesmärgil.
 • Teha muudatus linnavalitsuse 17.10.2017. a korraldusega kehtestatud Saaremaa ühisgümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakirjas.
 • Kinnitada riigihanke “Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine” tulemused ja tunnistada edukaks Esplan OÜ esitatud pakkumus summas 91 000 eurot (lisandub käibemaks).
 • Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
 • Anda nõusolek Pihtla tee 20 katastriüksuse üheksateistkümneks jagamiseks ja Kaare tn 2 kaheks jagamiseks.

  Täpsem info:
  www.saaremaavald.ee
Print Friendly, PDF & Email