MUHU UUDISSED: Nõnna läterda ep sünni

Terit. Neh, voata tüöd põleks taris narrida koa mitte. Kus sai oodet kut valged laeva seda kenad suid, kui tihasse lõpuks korda sie moantie, mis Liivalt Suuremõisa ja Vanamõisa kaudu ringiga Piiri alla tuleb.

Aga kui ma nüid ühepääva Kantsi tie piale sattusi, siis ma mõtlesi küll, et voata kus ullvaim – läks tagasi kut iidlase obuse varss! Ollid ju ometiks massinad puhas Liivale ää nähe, mis tied remontisid, aga no tie oo ikka kut üks läkuauk. Autu olli pärast nii pasane, et ma es julgen teist esimese valuga mitte kasimagid akata. Mõtlesi, et juu laseb Taevatuadil vähä vihmaga enne ää loputa ja siis voatab.

Pärast ma kuulsi küll, et oleks võin ikka kohe küürima akata koa. Sest Suuremõisa rahvas oo ühte asja tähäle pannud. Niipaljukest oln sest tie-ehitusest kasu, et nüidne pask tulle paramini autu pialt maha. Vana oln ullem ja tüidsam. Noh, jah… aitüma ja sebanigeldumast! Aga kui ikka juba üks suur tüö oo ette võetud, siis võiks ikka nõnna tehtud olla, et ristiinimene autuga sõites aru kua suab, et innäe, kus oo uus ja uhke tie!

Neh, ja sest ma ep sua mittemärki aru, mesmuodi meite valla buss, mis sialtkaudu nüid läbi köib, iga päe viel nii kena ja okurootis olla suab? Pitka mielt ja kannatust Suuremõisa rahvale! Ja teestele koa, kis selle ringi jaares elavad ja sialtkaudu kojo piavad köima.

Aga ma param kirjuta kenamatest asidest. Minevasuine Muhu kohvikutepäe oo vähemasti kuoli­lastele jätn vägagid sügavad ja kenad muljed. Neh, ega nendel muedu põleks tuln pähä, et nõukest asja soab kuolis koa korralda. Aga nüid oo laanid juba tegudenigid jõudn ja riede pärast lõunat pietsegid Liiva kuolimajas koa kohvikutepääva. Neh, et mis pakutse koa? Just kõike ead-paramad! Tuleb ikka ise uurima minna. Ega muedu ep tia ja ead mekki suhu ep soa. Ja kuolilaste oma tehtud lidinad oo puhas.

Ja üks tulisema vägev uudis oo viel. Selle nädali sihes valitse kahekümne viie nominendi ulgast välja selle voasta kõege uhkem puitehitis Eestimoa pial. Ja nende kahekümne viie ulkas oo Hellamoa laululava koa. Neh, arvaku teesed just mistahes, aga moo iest oogid ju sie just kõege kenam puitehitis. Teisi maa põle ju oma käega katsun ega oma silmaga näin. Ja oogid paramaks. Mool olli lihtsam valikut tiha!

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email