Jalgratast ei pea leiutama

Tänapäevane õpikäsitus ei ole tegelikult midagi uut ega enneolematut. Juba Johannes Käis, Eesti kooliuuendaja 100 aastat tagasi, pidas oluliseks, et arvestataks õppija eripäraga. Väga tänapäevaselt kõlab tema mõte hariduse sisu kohta: “… lapsi tuleb õpetada mitte niipalju tõsiasju teadma, kui neid otsima ja leidma. Õpilane ei jää selle juures päältvaatajaks ja -kuulajaks, vaid peab ise tegelikult, aktiivselt otsima teadmisi, osalt uuesti üles leidma tõsiasju, mida teadus kogus kokku oma pikal arenemisteel. Koolitöö edendaks siis kõige rohkem vaatlemist, katsumist, üldistamist, võrdlemist, otsimist ja kogu tegevuse väljendamist suusõnal, kirjalikult ja jooniste abil.”

Orissaare õpetajad täiendasid oma kogemuste ja teadmiste pagasit projekti “Orissaare Gümnaasiumi koolimeeskonna ühtsete arusaamade kujundamine kaasaegsest õpikäsitusest” toel. Kahel päeval augustis ja kahel päeval oktoobris arutlesid Orissaare kooli õpetajad Mari-Mall Feldschmidti juhendamisel kujundava hindamise üle. Kujundava hindamise sisu on õpilase tervikliku arengu toetamine, õpilase ja õpetaja koostöise õppimise kujundamise protsess, kus hindamise aluseks on õpilase individuaalne pingutus ja areng, tagasiside tulemusele sün­nib õpetaja ja õpilase koostöös.

Kujundava hindamise protsessi võime kokku võtta kolmele küsimusele vastuse otsimisega:
1. Kuhu ma tahan jõuda? (Eesmärgid pädevustest, õpitulemustest ja tagasisidest lähtuvalt).
2. Kus ma praegu olen? (Eelteadmiste, oskuste väljaselgitamine).
3. Mida pean tegema, et jõuda pärale? (Erinevad õpiülesanded, -kogemused; kriteeriumid, mille põhjal mõõta edasiliikumist.)
Kujundav hindamine toimub eneseanalüüsi, kaasõpilaste ja õpetajate antud tagasiside kaudu. Soodus õpikeskkond on eduka õppimise alus.

OG õpetajad külastasid kogemuste saamiseks ja vahetamiseks ka Peetri kooli Harjumaal. Mille üle mõelda ja mida oma kooli kaasa võtta? Eelkõige vahest seda, et on väga oluline, et õpetajatel oleksid kujunenud ühtsed arusaamad uuenenud õpikäsitusest ja nad rakendaksid neid põhimõtteid igapäevaelus. Motiveeritud õpilased ja õpetajad on eelduseks, et muutused õppeprotsessis jõuaksid kõigi osapoolteni.

Projekti  toetati “Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamise” programmi “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridus­asutuste juhid” taotlusvoorust “Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus” Euroopa Sotsiaalfondi ja riigi kaasfinantseeringul kogusummas 4500 eurot.

Ene Kööts, OG õpetaja

Print Friendly, PDF & Email