Raske ja sügava puudega laste tugiteenused jätkuvad

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste (lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenus) osutamine jätkub uuel aastal. Kuressaare Perekodu on maakonnas teenuseid osutanud alates 2015. aasta novembrist ja ehkki praegune koostööleping sotsiaalkindlustusametiga teenuste osutamiseks lõpeb käesoleva aasta 31. detsembril, on Kuressaare Perekodu ja sotsiaalkindlustusameti vahel tänaseks sõlmitud uus leping, mille alusel jätkub teenuste osutamine kuni 2020. aasta lõpuni. Teenuseid rahastab sotsiaalkindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Teenuse sihtgrupp on raske ja sügava puudega lapsed vanuses 0–17 eluaastat, kes vajavad puudest tulenevate sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist, järelevalvet, motiveerimist, hoidmist või toetava teenusena transporditeenust. Teenuste näol on tegemist lapsevanemate töötamist soodustava hoolekandemeetmega.

Teenusele saamise eelduseks peab lapse abivajadus olema hinnatud ja kirjeldatud lapse juhtumiplaanis, mida täidavad kohaliku omavalitsuse lastekaitse- ja/või sotsiaaltöötajad.

Tugiteenuste eesmärk on pakkuda raske ja sügava puudega laste hooldajatele tugiteenuseid, vähendades seeläbi puudega laste hooldajate hoolduskoormust ja võimaldades neil kas tööturule naasta, tööhõives püsida, oma töökoormust suurendada või alustada/jätkata õpingutega.

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja toimetulekut või töötamist, võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega (töö otsimine, koolitustel osalemine jms).

Lapsehoiuteenust osutatakse Kuressaare Perekodus (päeval, õhtul, nädalavahetustel, koolivaheajal, ööpäevaringselt) või lapse kodus, et tagada lapse ja pere vajadustest lähtuv teenuse osutamine optimaalses mahus.

Tugiisikuteenuse eesmärk on koostöös lapsevanema, õpetajaga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Tugiisikuteenus tagab lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendab lapsevanemate hoolduskoormust. Tugiisikuteenust osutatakse lapsele, kes ei ole võimeline ilma tugiisikuta käima elukohajärgses lasteaias või koolis. Vajadusel saab tugiisik olla lapsele toeks päevasel ajal kodus, lastehoius või terviseasutuses.

Transporditeenuse eesmärk on võimaldada raske ja sügava puudega lapsel kasutada lapsehoiu- ja/või tugiisikuteenust. Transporditeenust on õigus kasutada lapsel, kes on samaaegselt suunatud ka lapsehoiu- ja/või tugiisikuteenusele.

Käesoleval aastal on Perekodus lapsehoiuteenust saanud 15 raske ja sügava puudega last ning tugiisikuteenust osutatakse maakonnas praegu 25 lapsele.

Tugiisikuteenuse vajadus kasvab pidevalt, sest haridusliku erivajadusega laste arv suureneb. Enamasti vajab laps tugiisikut koolis või lasteaias, et ta saaks koos eakaaslastega õppetegevuses osaleda. Teenus toetab lapse toimetulekut õppetegevusega eakaaslaste kollektiivis ja vanemate osalemist tööelus. Tugiisikuteenust on lapsel võimalik kasutada ka kodus, et toetada vanemate töötamist ja suurendada lapse iseseisvust. Tugiisik julgustab last igapäevaelus toime tulema, aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele, loob turvalise keskkonna ning aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.

Tugiisikuks sobivad nii naised kui ka mehed, kes on valmis töötama osalise tööajaga.

Teenuste kohta täpsem info: janne.tamm@kuressaare.ee; tel 45 33 779.

Tugiteenuste kasutamiseks saab 2018. aastaks esitada avaldust järgmiselt:

1) Sotsiaalkindlustusametile (piirkonna koordinaatorile või klienditeenindusele)
Lääne piirkonna koordinaator Anne Sepping, anne.sepping@sotsiaalkindlustusamet.ee, Õhtu põik 5, Pärnu 80010.
2) Teenuseosutajale
Kuressaare Perekodu, Tolli 11, Kuressaare 93813, janne.tamm@kuressaare.ee, tel 45 33 779; 56 667 570
3) KOVi sotsiaaltöötajale
Avaldusele on vajalik lisada: avalduse esitaja isikut tõendav dokument (kui avaldus on käsitsi allkirjastatud) ning lapse teenusevajadus peab olema kirjeldatud lapse juhtumiplaanis.
Avalduse blankett on kättesaadav sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/blanketid.

Janne Tamm,
Kuressaare Perekodu juhataja


KOMMENTAAR:

Puudega lapse kasvatamine ja tema kõrvalt tööturul osalemine on oluliselt keerulisem kui lapse puhul, kellel pole puuet. Seetõttu on tervitatav, et on lisaressursse toetamaks vanemaid, kes soovivad tööturul osaleda, ning et Kuressaare Perekodul on võimekust selliseid teenuseid pakkuda.

Kairit Lindmäe
sotsiaalosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email