Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavalitsuse 10. oktoobri istungil otsustati
Eraldada linna 2017. aasta eelarvest erahuvikoolide ja -spordiklubide toetuseks perioodil september kuni detsember kokku 18 254 eurot.
Eraldada linna 2017. aasta lisaeelarvest huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetuseks kokku
21 094 eurot (28 projektist toetati 16).
Kinnitada Ristiku, Ida-Niidu ja Pargi lasteaia hoolekogude koosseisud.
Anda nõusolek Pikk tn 79a katastriüksuse jagamiseks ning moodustada uued katastriüksused Pikk tn 79g ja Pikk tn 79a.
Anda nõusolek Lagle tn 2 ja Lagle tn 4 katastriüksuste liitmiseks ja moodustada uus katastriüksus
Lagle tn 2.
Tunnistada kehtetuks riigihanke “Elektrienergia ostmine 2018” menetlus ja lõpetada hankemenetlus.
Korraldada avatud hankemenetlusega ühishange “Elektrienergia ostmine 2018”, mille osalised on Kuressaare linn, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare Hambapolikliinik SA ja Kuressaare Bussijaam OÜ.
Teha muudatused teeregistris, kandes teeregistrisse järgmised kohalikud teed: Lillevälja tänav, Mesilase tänav, Pikk tänav H2, Roo tänav, Tallinna tänav H1, Tallinna tänav H2, Pikk tänav H1, Staadioni kergliiklustee 3 ning kinnitada ka 20 kohaliku tee uus pikkus.
Eraldada eelarve reservfondist 1200 eurot arstitudengite visiidi korraldamise kulude katmiseks, 982,80 eurot filmi “100 aastat Saaremaal” valmistamise kulude katmiseks ning 5719 eurot Kuressaare avatud noortekeskusele täiendavate tööjõukulude ja lisandunud majandusteenuste lepingute katmiseks.
Anda tänukiri Kuressaare Hoolekande töötajale Arno Adamsonile.
Kiita heaks parandusettepaneku esitamine linnavolikogu määruste “Kuressaare linna teenetemärgi statuut” ja “Kuressaare linna aukodaniku statuut” eelnõudele.

Linnavolikogu 12. oktoobri istungil
Kuulati linnapea Madis Kallase ettekannet.
Tehti otsus, millega lepiti kokku huvihariduse rahastamise põhimõtetes.
Anti nõusolek Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala vallavolikogule määrata Kuressaare linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad.
Anti välja määrus “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine”.
Määrati liikluspinna kohanimi Pikk põik ja väikekoha nimi Tori jõesadam.
Määrati ühissõidukipeatuste kohanimed Kauba, Roonimäe ja Kuressaare bussijaam.
Tunnistati kehtetuks 24.11.2011. a määrus “Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine ja asukohakirjelduste muutmine” ja 23.10.2014. a määrus “Kohanimede määramine” (ühissõidukipeatuste nimede määramise õigusaktid asenduvad terviknimekirjaga).
Võeti teadmiseks revisjoni tulemused.

Linnavalitsuse 17. oktoobri istungil otsustati
Anda ehitusluba Lasteaia 8 elamu ümberehitamiseks.
Anda nõusolek Väljaku tn 8 ja Väljaku tn 8a katastriüksuste liitmiseks ning määrata moodustatava katastriüksuste aadressiks Väljaku tn 8.
Kinnitada liikluspindadele koodid linna maaregistris ja teeregistris kasutamiseks (Pikk põik, Puusilla tee).
Korraldada riigihange “Kuressaare Pargi lasteaia ehitustööd”.
Kehtestada Saaremaa ühisgümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri.
Anda luba Kuressaare ametikoolile täiskasvanud õppija päeva “Elukestev uudishimu” korraldamiseks 21. oktoobril ja Kuressaare Kultuurivarale advendiaja avamise ürituse korraldamiseks 3. detsembril Kuressaare keskväljakul.
Eraldada SA-le Eesti Kontsert 2017. aasta ooperifestivali Saaremaa Ooperipäevad lennutranspordi kulude katteks 5000 eurot ja 2018. aasta festivali turundusalase tegevuse toetuseks 5000 eurot.
Pikendada Pikk 1-16 üürilepingut.
Volitada linnavalitsuse sotsiaalnõunikku Monika Sarapuud esindama Kuressaare linnavalitsust eestkostetava õiguste ja kohustuste täitmisel kõigi isikute ja asutuste ees.
Kehtestada Kuressaare Perekodu tasuliste teenuste hinnakiri.
Anda välja määrus “Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine”.

Print Friendly, PDF & Email