Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavalitsuse 25. septembri istungil otsustati
• Anda tänukiri Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi õpetajale Merike Olole ja õppealajuhatajale Aire Vagale.

Linnavalitsuse 27. septembri istungil otsustati
• Anda luba Saaremaa Orienteerumisklubi MTÜ-le Kuressaare ööorienteerumise korraldamiseks 29.09, MTÜ-le Saaremaa Kolme Päeva Jooks 44. Saaremaa kolme päeva jooksu korraldamiseks Kuressaares 20. ja 22.10, MTÜ-le Stamina Spordiklubi Saaremaa duatloni korraldamiseks 30.09, MTÜ-le Saaremaa Ralli Silveston 50. Saaremaa ralli korraldamiseks Kuressaares 13.–14.10.
• Korraldada riigihange “Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine”.
• Korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Kuressaare linnale kuuluva 67 ha suuruse maa-ala (Tuule 4, Kivi 9, Kivi 9b, Staadioni 7, Laiamadala saar) kasutusse andmiseks.
• Algatada Veski tn 9 kinnistu detailplaneering ja kinnitada lähteseisukohad.
• Lõpetada Kivi tänav L5, Lasteaia tn 11, Tallinna 38 ja 42, J. Smuuli tn 2, Lossi tn 8/10, Garnisoni 1/1a ja 1b detailplaneeringute koostamine.
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kohanime määramine” eelnõu (Pikk põik, Tori jõesadam).
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kohanime määramine ühissõidukipeatustele ja ühissõidukipeatuste nimekirja kinnitamine” eelnõu (Kauba, Roonimäe, Kuressaare bussijaam).
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Määruste kehtetuks tunnistamine” eelnõu (ühissõidukipeatuste nimede määramise õigusaktid asenduvad terviknimekirjaga).
• Toetada revisjonikomisjoni ettepanekut moodustada Saaremaa vallavolikogu juurde Kuressaare huve esindav komisjon.
• Teha 2017. a eelarve tulude ja kulude (III) muudatus kogusummas 46 580 eurot.
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Huvihariduse rahastamise põhimõtetes kokkuleppimine” eelnõu.
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine” eelnõu.
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Nõusoleku andmine” eelnõu (koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad).
• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” eelnõu muudatusettepanek.

Linnavolikogu 28. septembri istungil
• Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.
• Otsustati muuta Kuressaare linna põhimäärust (vaheaeg eelnõu iga järgmise lugemise vahel peab olema vähemalt seitse päeva).
• Kinnitati Kuressaare linna 2017. a II lisaeelarve.
• Tori tn 4 asuv Kuressaare sadam koos akvatooriumiga otsustati anda Saaremaa Merispordi Seltsi kasutusse (kuni 31.12.2022).
• Otsustati anda välja määrused “Kuressaare linna hankekord”, “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”, “Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine” ja “Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine”.
• Määruste “Kuressaare linna teenetemärgi statuut” ja “Kuressaare linna aukodaniku statuut” eelnõud otsustati suunata teisele lugemisele.

Linnavalitsuse 3. oktoobri istungil otsustati
• Väljastada FIE-le Tõnu Sannik sõidukikaart, OÜ-le Osilia Takso sõidukikaart ja FIE-le Tiit Tiitsaar taksoveoluba ja sõidukikaart.
• Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
• Anda nõusolek Kuressaare linna omandis olevale kinnisasjale Abaja tänav L1 isikliku tasulise kasutus-
õiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
• Pikendada OÜ-ga Maa&Meri sõlmitud Tori tn 4 jahtklubi hoone kohvikuruumi üürilepingu tähtaega kuni 31.12.2017.
• Kinnitada sünnitoetuse saajate nimekiri ja eraldada sünnitoetuste väljamaksmiseks 13 500 eurot.
• Kehtestada Kuressaare Linnateatri etenduste ja filmiseansside piletihinnad ning ruumide, inventari ja tarvikute kasutusse andmise hinnakiri.
• Inventeerida põhivara ja väikevara ajavahemikul oktoober kuni detsember 2017.

Print Friendly, PDF & Email