Keskkonnaministeerium uuendas vääriselupaiku puudutavaid põhimõtteid

Keskkonnaministeerium uuendas vääriselupaikade määramise ja kaitse põhimõtteid, ühe olulisema muudatusena on nüüdsest kohustusliku kaitse all ka kõigi avalik-õiguslike juriidiliste isikute metsas (sh munitsipaalmaadel) asuvad vääriselupaigad. Uuendatud metsaseaduse ja vääriselupaikade määruse tulemusena suurenes vääriselupaikade kogupindala Eestis üle kahe korra, ligi 21 200 hektarini.

Metsa vääriselupaik on haruldaste ja ohustatud liikide eluks sobivate kasvukohatingimustega ala metsas. Riigimetsas asuvate vääriselupaikade kaitse on kohustuslik, eraomanikule kuuluvas metsas on vääriselupaiga kaitsmine vabatahtlik.

Metsaseaduse muudatusega võeti maha varasemalt kehtinud 7-hektariline suuruse piirang ehk nüüd loetakse vääriselupaigaks ka üle 7 hektari suuruseid alasid. Samuti võivad need asuda kaitstavatel loodusobjektidel, sealhulgas nii piirangu- kui ka sihtkaitsevööndites.

Teine oluline vääriselupaiku puudutav muudatus on nende kohustusliku kaitse laienemine kõigile avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele. See tähendab, et lisaks riigimetsadele on ka kohalike omavalitsuste metsades vääriselupaikade kaitse edaspidi kohustuslik.

Veel ühe olulise muudatusena peab alates 18. oktoobrist eramaal määratud uute vääriselupaikade keskkonnaregistrisse kandmiseks küsima maaomaniku nõusolekut. Eramaal on vääriselupaikade kaitse vabatahtlik ning registrisse kandmisel maaomaniku nõusoleku küsimine aitab vääriselupaikade andmeid aktuaalsena hoida ning omanikke teavitada. Kui praegu ei pruugi metsaomanik enne metsateatise esitamist tema maal asuvast vääriselupaigast teada, siis edaspidi välditakse sellist olukorda nõusoleku küsimisega. Muudatus ei puuduta juba keskkonnaregistrisse kantud eramaal asuvaid vääriselupaiku.

Määruses on vastavalt ekspertide ettepanekutele muudetud ka vääriselupaiga klassifitseerimist ehk juhiseid nende määramiseks. Näiteks ei ole edaspidi nõutav vähemalt ühe vääriselupaiga tunnusliigi leidmine, kuna teatud vääriselupaiga tüüpides on see keeruline. Lisaks ajakohastatakse vääriselupaikadele iseloomulike tunnusliikide loetelu.

Print Friendly, PDF & Email