Reformimata põllumaade kasutamine lõpeb sel aastal (1)

Reformimata maa põllumajanduslikul otstarbel ajutiseks kasutamiseks andmise lepingud kehtivad kuni 31.12.2017. See ei tähenda aga, et kasutuses olnud maa peaks tänavu harimata jääma, sest maakasutajatel on saagikoristusõigus.

Seni oli maavanematel võimalik sõlmida lepinguid reformimata maade põllumajanduslikul otstarbel ajutisse kasutusse andmiseks. Nüüd, kui reformimata põllumaa vormistamine lõpeb lähema poole aasta jooksul, ei ole maa ajutiseks kasutamiseks andmine enam põhjendatud.

Maavanemate sõlmitud lepingud kehtivad 31. detsembrini 2017. Kui aga lepingus märgitud lepingu lõppemise kuupäev on varasem või maa reformitakse enne käesoleva aasta lõppu, lõpeb leping lepingus märgitud või maaomaniku kindlaksmääramise kuupäeval.

Ajutises kasutuses olnud maad võib tänavu sügisel siiski veel harida, kuna maakasutajad saavad vajadusel kasutada saagikoristusõigust kuni 2018. aasta sügiseni.

Maa-amet püüab teha kõik endast oleneva, et seni ajutises kasutuses olnud maade põllumajanduslik kasutus ei katkeks. Pindalalt väiksemad maaüksused, mis ei ole riigile vajalikud, müüakse üldjuhul avalikul enampakkumisel eraomandisse. Suurema pindalaga põllumaad ja maad, mis võivad tulevikus osutuda riigile vajalikuks, säilitatakse riigi omandis ja antakse avalikul enampakkumisel rendile.

Senisel ajutisel kasutajal on eelisõigus maa omandada või saada rendile enampakkumisel pakutud kõrgeima hinnaga. Eelisõigus kehtib juhul, kui rendile antav või müüdav maa on maatulundusmaa sihtotstarbega ja sisaldab haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut ning viimane kasutaja kasutas enam kui poolt müüdavast või rendile antavast kinnisasjast. Eelisõiguse kasutamiseks tuleb senisel ajutisel kasutajal kindlasti osaleda enampakkumisel ning juhul, kui tema pakkumine ei osutu kõrgeimaks, esitada viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise protokolli saamist avaldus eelisõiguse kasutamise soovi kohta.

Ajutise kasutamise lepinguga on antud kasutusse ka selliseid põllumaid, mille reformimise viisi ei ole praegu veel teada. Osa sellisest maast erastatakse, tagastatakse või antakse munitsipaalomandisse. Seetõttu ei saa maa-amet garanteerida, et kõik maa ajutised kasutajad lähikuudel maa reformimise kohta teate saavad. Kasutajad, kes ei ole hiljemalt 2018. aasta märtsikuu lõpuks sellist teadet saanud, aga soovivad saagikoristusõigust kasutada 2018. aasta sügiseni, võiks küsida kohalikult omavalitsuselt, kuidas ja millal kasutatavale maale omanik võib tekkida.

 

Print Friendly, PDF & Email