Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavalitsuse 12. septembri istungil otsustati

* Anda luba Kuressaare gümnaasiumile tervisespordipäeva avamisürituse ja rongkäigu korraldamiseks 22.09 ning Võhma kultuuri- ja spordiseltsile Saare maakonna petangi üksikmängu meistrivõistluse korraldamiseks 17.09.
* Kinnitada projektitaotluste läbivaatamise komisjonide koosseisud.
* Kuulutada välja linnaeelarvest eraldatavate projektitoetuste 2017. aasta II taotlusvoor.
* Anda luba MTÜ-le Laugi Jahiselts ulukite ja vareslaste arvukuse piiramiseks linna territooriumil.
* Kinnitada ranitsatoetuste saajate nimekirja 4. osa.
* Kinnitada Kuressaare gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri 2017/2018. õppeaastaks.
* Pikendada Merikotka tn 1 kinnistul hoonestusõigusega ettenähtud ehitiste püstitamise tähtaega kuni 31.12.2020.
* Korraldada lihthange “Tarbesõiduki soetamine kasutusrendi tingimustel”.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Tori tn 4 asuva Kuressaare sadama andmine Saaremaa Merispordi Seltsi kasutusse” eelnõu.
* Anda nõusolek isikliku tasulise kasutusõiguse seadmiseks linna omandis olevatele kinnisasjadele: 1) Ringtee tn L7, Meierei tn ja Põduste jõgi Elektrilevi OÜ kasuks; 2) Tuule tn, Kivi tn, Saue tn L1, Vana-Roomassaare tn L2 ja L3 ning Kivi tn 8 Telia Eesti AS-i kasuks.
* Pikendada Reta Puit OÜ-ga sõlmitud Roomassaare tee 2 puiduladustamise platsi nr 3 üürilepingut kuni 30.09.2018.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Kuressaare linna hankekord” eelnõu.
* Muuta 21.02.2017. a korraldust nr 92 (vähendati reservfondi eraldist).
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse “Kuressaare linna 2017. aasta
II lisaeelarve” eelnõu.
* Sõlmida Kuressaare gümnaasiumi ujula kasutamise leping.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruste “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”, “Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine” ja “Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine” eelnõud.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruste “Kuressaare linna teenetemärgi statuut” ja “Kuressaare linna aukodaniku statuut” eelnõud.
* Kinnitada Kuressaare Linnamajanduse töötajate arvestuslik koosseis.

Linnavolikogu 14. septembri erakorralisel istungil

* Otsustati, et haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitakse kokkulepe riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaare linnas ning hiljemalt 31.08.2022 lõpetatakse Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis gümnaasiumihariduse andmine, kujundades need ümber põhikoolideks. Haridus- ja teadusministeeriumile otsustati teha ettepanek 540 õppekohaga riigigümnaasiumi rajamiseks (asukoht Garnisoni 16 ja 18 ning Väljaku 10 kinnistud) ning linnavalitsusele anti volitused ministeeriumiga läbirääkimiste jätkamiseks ja ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastamiseks.

Linnavalitsuse 15. septembri istungil otsustati

* Eraldada linnaeelarvest fotokonkursi “On see tõesti Saaremaa?” preemiate väljamaksmiseks kokku 1080 eurot ja määrata preemiad: I koht Priidu Saart, II–III koht Aivo Põlluäär ja Reet Sau, rahvahääletuse võitja Liile Antsaar.

Linnavalitsuse 19. septembri istungil otsustati

* Suurendada Kuressaare gümnaasiumis 2017/2018. õppeaastal erandjuhuna õpilaste arvu üle põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud piirnormi (4.d, 5.a, 5.c, 5.d, 6.a, 6.c, 7.b, 7.c klass).
* Kinnitada ranitsatoetuse saajate 5. osa.
* Anda tänukiri Ristiku lasteaia õpetajaabile Viire Poopuule.
* Kinnitada Pihtla tee L8 ja Kuressaare ringtee L1 projekteerimistingimused (sideehitis).
* Anda ehitusluba Transvaali 11a üksikelamu rekonstrueerimiseks, Ravila 12 üksikelamu püstitamiseks, Pargi 16 hotelli rekonstrueerimiseks, M. Körberi 12 elamu rekonstrueerimiseks, soojuspuuraugu rajamiseks aadressil Luha 14, mänguväljaku ümberehitamiseks aadressil Lasteaia 1, korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil Aia 66a, jalakäijate silla ümberehitamiseks aadressidel Heina tänav L2, Merikotka 10 ja Põduste jõgi ning raekoja rekonstrueerimiseks aadressil Tallinna 2.
* Sõlmida leping linnale kuuluva Tolli 29-6 korteri üürileandmiseks.
* Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele otsuse “Kuressaare Linnavolikogu 26.11.2015. a otsuse nr 62 kehtetuks tunnistamine” eelnõu.
* Kuulutada välja huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemine.
* Lahendada korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlus.
* Määrata ehitusseadustikuga linnavalitsusele pandud ülesandeid täitma ehitusjärelevalve insener ning linnaarhitekt ja vanemarhitekt.
* Muuta 5.09.2017 korraldust nr 497 (katastriüksuse maksustamishind).
* Eraldada eelarve reservfondist 779 eurot Pöide vallaga ühinemise rahvaküsitluse korraldamiseks ja 1080 eurot fotokonkursi “On see tõesti Saaremaa?” võitjatele preemia maksmiseks.
* Määrata sihtasutuse Saare Arenduskeskus nõukogu liikmeteks Margus Puust, Anu Vares ja Rando Kubits.

Print Friendly, PDF & Email