Kandimaa: Oleme arvestanud kõigi osapoolte huve (vastukaja) (5)

Laupäevases lehes ilmunud anonüümne arvamusavaldus solvab paljusid Leisi valla kodanikke, kirjutab Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa vastuseks 16. septembri Saarte Hääles ilmunud kirjutisele “Poliitgümnastika Leisi valla moodi”.

Lisaks heidab artikkel varju nii Leisi vallavolikogule ja vallavalitsusele, andes lugejale mõista, nagu oleks Leisis korruptiivne juhtkond ja seda pikemat aega. Seega mustatakse  tegelikult antud kirjutisega kogu Leisi valda. Samas on  saadaval kõik vajalikud dokumendid, kus objektiivne info olemas. Lisaks avalikud Leisi vallavolikogu istungite salvestised.

Eestis ei ole kuritegu, kui vallajuhtide  lähisugulasi või ka nad ise  soovivad omavalitsuse võimudele esitada erinevaid avaldusi (menetlus toimub vastavalt seadustele, mis välistavad huvide konflikti).

Kinnitan, et Tomba karjääri teemat käsitletakse Leisi vallas sarnaselt kõige teiste oluliste teemadega  lähtudes kehtestatud seadustest ja arvestades kõigi osapoolte huve, sealhulgas avalikku huvi.

Eelkõige on aga Leisi valla avalik huvi muuta Leisi vald armsaks ja arenenuks kodukandiks nii praegustele elanikele, kui ka tulevastele. Leisi valla avalik huvi on, et tuleksid ka uued  inimesed, rajaksid siia oma kodu, looksid töökohti ja osaleksid aktiivselt kodukoha elu  arendamisel.

Sellest lähtuvalt oli koostatud  ka vallavalitsuse eelnõu, et antud juhul läbi erainitsiatiivi ja kapitali saaks valla kasutusest väljaläinud tööstusobjekt Tomba karjäär ilusaks kohaks, mille lähedale soovitakse elama asuda ja kus on piisav ruum ka avalikuks otstarbeks.

Tänaseks on valla kaasabil ja erainitsiatiivil saanud sellisteks kohtadeks Leisi valla mereäärne Jõiste piirkond ja Soela piirkond.

Meelevaldsed ja solvavad väited

Mõned väited arvamusloost ja vastuväited.

“Vallarahva seas aastakümneid populaarse suplus- ja ajaviitekohana kasutatud karjääri /—/.“

-Leisi valla populaarsemad suplus- ja ajaviitekohad on eelkõige Tuhkana rand, Soela rand, Triigi „Pati auk“, Jõistes vana ujumiskoht ja uus rand. Tõesti on läbi Tomba kruusakarjääri ajaloo küla kohalikud ja vahel ka mõned kaugemalt Leisi vallast seal suplemas käinud, aga populaarsest supluskohast on asi kaugel. See muidugi ei tähenda, et nende väheste huvi peaks kuidagi kahjustama. Seda ka (süüvides eelnõusse) ei plaanitud teha.

“Juba maikuus tegid karjääri tagumise otsaga piirnevate suuremate maatükkide omanikud vallavalitsusele kahepeale avalduse, et soovivad vallalt ära osta kogu karjääri.”

Tõsi on see, et avaldus tehti, aga mitte kogu karjääri ostuks, vaid väiksema osa karjääri põhjapoolsemast osast, mis piirnes nende kinnistutega.

“Korraga läks maaomanike poolt lahti kurtmine: karjäär on lastele ohtlik, seal lagastatakse, teedel käiakse autodega kihutamas.”

See probleem on päevakorral olnud läbi karjääri ajaloo, vahel rohkem, vahel vähem.

“Selle peale aga aktiveerusid ülejäänud kinnistute omanikud: oot-oot, miks meie peaksime ilma jääma!”

Tõsi on see, et kahe mehe avaldust arutati volikogus ja mina, Andrus Kandimaa, tegin ettepaneku Tomba karjääri tuleviku teemat arutada kõigi Tomba karjääri ümber olevate kinnistu omanikega, mitte ainult kahe mehe avaldust. Seda ka tehti. Seega ei “aktiveerunud” siin oot-ootamatult kedagi.

“Volikogu esimees valmistas kibekähku ette eelnõu /—/“

Volikogu esimees ei valmistanud ei „kibekähku“, ega ka üldse mitte eelnõud ette. Eelnõu valmistas ette vallavalitsus ning esitas selle volikogule arutamiseks ja otsustamiseks. Volikogu istungil taandasid ennast selle päevakorrapunkti arutelust ja otsustamisest nii Andrus Kandimaa (kelle väimees on üks maaomanikest) ja Tõnu Erin (ise maaomanik). Volikogu istungit juhtis selle päevakorrapunkti juures volikogu aseesimees.

“Milles on asja konks, et vallavalitsuses ja volikogus asjad järsku nii kiiresti liikuma hakkasid? Aga selles, et volikogu esimehe tütar on ühe maaomaniku naine. Nii oleks volikogu esimees teinud oma tütrele imeilusa kingituse – privaatjärve.

Meelevaldne ja pahatahtlik seostamine, millel puudub alus. Volikogu esimees ei osale volikogu istungil antud teema arutamisel ega otsustamisel.

„Kui ühendad ükskõik missuguse kinnistu veekoguga, tõuseb selle väärtus kümme korda, rohkemgi.“

Meelevaldne väide, millel puudub praktiline tõestus. 10-15 m veega piirneva maatüki ost ei suurenda kindlasti kinnistu väärtust kümme korda.

Tõsi on see, kui karjääri ümber veekogu piirnevad kinnistute kaldad saavad omanike poolt aja jooksul planeeritud ja heakorrastatud (mis nõuab suuri investeeringuid), siis nende kinnistute hinnad kindlasti tõusevad.

Supluskoht jääb avalikku kasutusse

Lisaks veel mõned faktid.

  1. Vastavalt vallavalitsuse eelnõule jääb supluseks kasutatud koht ka edaspidi avalikku kasutusse, samuti juurdepääs sinna.
  2. Ühine avaldus karjääri ostuks tuli seitsmelt Tomba karjääri ümber asuvad kinnistu omanikult, kellest kuus on kohalikud elanikud ja seitsmenda elukoht on Orisaare vallas.
  3. Nimetatud “avaliku huvi” esindajate avaldusele on alla kirjutanud kolm inimest, kelle põhielukoht ei asu Saaremaal.
  4. Reedel, 15. septembril toimunud avalikul arutelul Tomba karjääri saatuse arutamisel olid avalikku huvi kaitsmas kokku viis inimest (kellest kaks olid ühe pere liikmed).

Seega avalik huvi antud küsimuses on tegelikult olnud üsna kasin. Väidan, et Tomba karjääri küsimuses on avalik huvi olnud seni palju kordi väiksem, kui näiteks avalik huvi võrreldes Leisi lasteaiarühma moodustamisel.

Julgen arvata, et  karjääri küsimuses vallavalitsuse eelnõu vastu võitlevad inimesed ei esinda niivõrd Leisi valla avalikku huvi, küll aga väikese grupi huvi. Samas on Leisi vallavalitsus vastavat eelnõud tehes arvestanud, et tegemist on siiski antud juhul avaliku huviga.  Leian, et see on antud olukorras ka õigustatud.

Ludvik Mõtlep, Leisi vallavanem:

Leisi vallavalitsus ja volikogu teeb pidevalt, kogu oma eksisteerimise aja jooksul, otsuseid ja lahendab vallaelanike poolt esitatud taotlusi ja avaldusi. Alati on need kas erahuvid või avalikud huvid. Ka volikogu endised või praegused liikmed on valla kodanikud, kes peavad oma eraelulisi toimingud korraldama. On pahatahtlik ja vaenu õhutav, kui teemat käsitletakse mitte sisulise külje pealt (erahuvi versus avalik huvi) vaid pööratakse teema nn. poliitiliseks ehk valla aktiivsete elanike vastu.

Nimetatud Tomba kruusakarjäär oli pikki aastakümneid kohalike teede parandamiseks vajaliku kruusa kaevandamise koht. 2015. aastal ammendas karjäär oma varud, 2016. aastal heakorrastas vald mäetööstuse maa vastavalt kehtivale korrastusprojektile. Sellega muudeti endine kaevandusmaastik ohutumaks ja nõuetele vastavaks ning jäetakse edasise looduse kujundamiseks. On loomulik, et ühe protsessi lõppemisega tekivad uued võimalused ja soovid sellega edasi toimetada.

Teame, et selle karjääri vee-ala kasutasid lähiümbruse elanikud ja lapsed suplemiseks. Kuid olgu öeldud, et see tegevus oli ametlikult keelatud ja igaühe enda vastutada. Nüüd, kui kaevandamine on lõppenud, saab otsustada, kas muuta tehisjärv avalikuks puhkealaks või anda selle kaunistamine/kujundamine piirnevate kinnistute õiguseks. Viimase lahenduse puhul on eelnõus ette nähtud tingimused avaliku huvi kaitsmiseks ja supluskoha edasiseks kasutamiseks.

Selleks oligi reedel kokku kutsutud arulelu kinnitu omanike ja avaliku huvi esindajate vahel. Edasi peab volikogu langetama otsuse, kuidas edasi.

Aivo Kanemägi, maaomanik:

Minu suhtes on laupäevases lehes ilmunud kirjutises (“Poliitgümnastika Leisi valla moodi”) esitatud kaks alusetut, laimavat süüdistust, mis ei vasta absoluutselt tõele.

Mind kui ühe Tomba karjääri äärse kinnistu omanikku süüdistatakse täiesti alusetult korruptsioonis. Artiklis on kirjas: “Lugu sai alguse juba kümme-viisteist aastat tagasi, kui esimesena ostis selle äärde krundi ja ehitas maja toonane volikogu liige, praegune ettevõtja ja valla suuremaid ettevõtjaid.”

Ma ei näe küll mingit põhjust, miks minu nime ei võiks seal juures olla – kõik teavad, et mina sinna maja ehitasin. Sel hetkel aga, kui ma selle maa ostsin, ei olnud ma veel volikogu liige. Teiseks, ostsin selle maa eraisiku käest. Ma ei usu, et Leisi vallavolikogu oleks nii võimas, et suudaks eraisikute vahelisi ostu-müügitehinguid suunata.

Nii see, et ma ei ole maad ostnud vallalt, kui ka see,  et ma ei kuulunud maa ostmise ajal  volikokku, saab dokumentaalselt tõestada.

Print Friendly, PDF & Email