Tugiisik – oluline abistaja

Nõudlus tugiisikuteenuse järele kasvab üha ja seda teenust korraldab kohalik omavalitsus.

Täiskasvanud isikule tugiisiku määramise eesmärk on abivajaja iseseisva toimetuleku toetamine, tema juhendamine ja motiveerimine. Tugiisik määratakse inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu olulisel määral abi.

Lapsele määratakse tugiisik tema ea- või võimetekohase arengu toetamiseks. Tugiisik julgustab last igapäevaelus toime tulema, aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele, aitab arendada lapse tööoskusi ja kujundada tööharjumust, abistab ja juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis, loob turvalise keskkonna ning aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.
Selles töös on väga olulised ka tugiisiku isikuomadused ja suhtlemisoskus. Tugiisik peab olema rahulik, empaatiline, optimistlik, hea kuulaja ning oskama seada realistlikke eesmärke, ja teha meeskonnatööd. Tugiisik peab nägema isikut tervikuna, oskama suhelda ka tema pere ja lähedastega ning looma ühisosa pere, õpetaja (lasteaed ja kool) ja lapse vahel. Kasuks tulevad teadmised tugiisiku tööst ja eelnev töökogemus sihtgrupiga.

Tugiisikuteenuse vajadust hinnatakse ja korraldatakse iga juhtumi puhul individuaalselt, sest töö sisu, ülesanded ja korraldus on inimese vajadustest sõltuvalt erinevad. Täpseid tööülesandeid kirjeldatakse tugiisikuga sõlmitavas lepingus.

Tugiisikuks sobivad nii naised kui ka mehed, kes on valmis töötama osalise tööajaga või olema tugiisikuks oma põhitöö kõrvalt. Kes tunneb soovi töötada tugiisikuna, palume võtta ühendust linnavalitsuse sotsiaalnõuniku Monika Sarapuuga: monika.sarapuu@kuressaare.ee.

Kairit Lindmäe,
sotsiaalosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email