Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavalitsuse 22. augusti istungil

– Anda ehitusluba Kuressaare tervisekeskuse rekonstrueerimiseks aadressil Aia 25a, abihoone rekonstrueerimiseks aadressil Kitsas 5a, sidekanalisatsiooni ehitamiseks aadressidel Tallinna tn L2, L3, L4, L5 ja L6, parkla ehitamiseks aadressidel Nooruse 3, Kaevu 18 ja 20, elamu rekonstrueerimiseks aadressil Uus-Karja 17, elektri maakaabelliini ehitamiseks Abaja 1 elektriliitumisel.
– Anda kasutusluba sidekanalisatsiooni kasutamiseks aadressidel Jaama tn, Kevade tn L2 ja L3, rekonstrueeritud korterelamu kasutamiseks aadressil Rohu 1a, sõidukite teenindushoone kasutamiseks aadressil Tallinna 86.
– Anda luba Saaremaa ühisgümnaasiumile kooliaasta alguse rongkäigu ja aktuse korraldamiseks.
– Pikendada Kuressaare linna koolide sotsiaalpedagoogi asendaja ametikoha konkursi tähtaega kuni 18.09.
– Kinnitada ranitsatoetuse saajate nimekirja teine osa.
– Eraldada eelarve reservfondist 2250 eurot Saaremaa ettevõtjate liidule Kuressaare lennujaama sotsiaalmajanduslike mõjude eksperthinnangu teostamiseks, 708 eurot linna logoga helkurite soetamiseks, 640 eurot Kuressaare linnast 150 aerofoto valmistamiseks, 600 eurot Saaremaa Turism SA-le Eesti turismifirmade liidu õppereisi korraldamiseks, 175 eurot Kaks Kala MTÜ-le Kuressaare toidupanga tegevustoetuseks, 100 eurot raamatu “Meretagused saared” viie eksemplari soetamiseks.
– Määrata valdkondade kulude eest vastutajad.
– Anda nõusolek AS-ile IMG Kasiinod aadressil Tallinna 11 asuvas mängukohas Grand Prix tegevuse jätkamiseks kuni 30.09.2022.
– Toetada volikogu komisjonide parandusettepanekuid (otsuse “Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine” eelnõu, kaks ettepanekut).

Linnavolikogu 24. augusti istungil

– Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.
– Otsustati osaleda sihtasutuse Saare Arenduskeskus asutamisel.
– Tiia Leppik vabastati linnavalitsuse liikme ametist.
– Kiideti heaks ja suunati teisele lugemisele Kuressaare linna 2017. a teise lisaeelarve määruse eelnõu.
– Linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks määrati Assertum Audit OÜ.
– Lääne-Saare vallale anti nõusolek kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks (Saaremaa Valsi hooldekodu rekonstrueerimiseks) ja nõustuti rahalise kohustuse võtmisega.
– Tulenevalt ühinemisest otsustati jätta üle vaatamata ja muutmata Kuressaare linnavolikogu 22.09.2016. aasta määrusega nr 21 “Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) muutmine” kinnitatud arengukava redaktsioon ja selle lisad ning jätta koostamata Kuressaare linna eelarvestrateegia aastateks 2018–2021.
– Kuressaare Haigla SA-le anti nõusolek kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks (haigla hooldekodu rekonstrueerimiseks).
– Tunnistati kehtetuks Allee 1 detailplaneering.
– Tunnistati kehtetuks Kaevu tn 18 ja lähiümbruse detailplaneeringu esimese etapi detailplaneering.
– Otsustati muuta Kuressaare linna põhimäärust (lühendati eelnõu kahe lugemise vahelist aega).
– Otsuse “Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine” eelnõu suunati teisele lugemisele.
– Anti nõusolek projekti “Hariduse 13 koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine” rahastamistaotluse esitamiseks meetme “Koolivõrgu korrastamine” alategevuse “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2017–2020” investeeringute kavast toetuse saamiseks, anti luba projektiga seotud tööde ja teenuste tellimiseks ning asjakohaste riigihangete korraldamiseks ning nõustuti rahalise kohustuse võtmisega perioodiks 2019–2022 summas kuni 750 000 eurot projektiga seotud omafinantseeringu katmiseks.
– Otsuse “Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine” eelnõu arutamiseks otsustati kokku kutsuda linnavolikogu erakorraline istung.

Linnavalitsuse 28. augusti istungil

– Muuta 13.06.2017. a korraldust “Lossi tn 1//1a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Kuressaare linna kasuks” (muudeti tähtaega).

Linnavalitsuse 29. augusti istungil

– Anda ehitusluba korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil J. Smuuli 12, korterelamute rekonstrueerimiseks aadressidel K. Ojassoo 2 ja 4, korterelamu püstitamiseks aadressil Kotkapoja 4, Arensburgi platsi ehitamiseks aadressil Nooruse 1, korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil Pikk 17, korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil Pikk 60a, lihapoe ja laohoone ehitamiseks aadressil Tallinna 5.
– Anda kasutusluba sidekanalisatsiooni kasutamiseks Tallinna tänaval.
– Osta hinnaga 15 000 eurot kolm transpordimaa katastriüksust (Pikk tn L9, L10, L11).
– Lõpetada 12 poolelioleva detailplaneeringu koostamine.
– Kinnitada ranitsatoetuse saajate nimekirja kolmas osa.
– Kinnitada Pargi lasteaia direktori ametikohale Kai Jürlau.
– Suurendada 2017/2018. õppeaastal klassi täitumuse ülemist piirnormi Saaremaa ühisgümnaasiumi 1.a, 1.b, 1.d, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.b, 7.b klassis ja Vanalinna kooli 1.a klassis.
– Kinnitada Saaremaa Spordikooli tasuliste teenuste hinnakiri.
– Kinnitada Kuressaare linna 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.
– Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused (eraisikud).
– Teha ettepanek Kuressaare linnavolikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks 14. septembril.
– Eraldada eelarve reservfondist 728,40 eurot Kuressaare Kultuurivarale võrkpallurite lava paigaldamiseks ja 334,50 eurot maailmameister Kristina Kuuse tänuürituseks.
– Teha 2017. a eelarve tulude ja kulude (II) muudatus kogusummas 209 361 eurot.

Linnavalitsuse 5. septembri istungil

– Anda kasutusluba elamute kasutamiseks aadressil Raekoja 2 ja 2a, rekonstrueeritud hoone kasutamiseks aadressil Kingu 6.
– Anda ehitusluba teenindustee rajamiseks aadressil Lossihoov 1, abihoone püstitamiseks aadressil Transvaali 4.
– Anda luba päästeametile Saaremaa ohutuspäeva korraldamiseks (lennujaama territooriumil 8.09 kell 13–16) ning Tänutähe perepäeva ja Kuressaare tuletõrje 150. sünnipäeva tähistamise ürituse korraldamiseks (Lossihoovis 9.09 kell 11–16), Saaremaa Orienteerumisklubi MTÜ-le Kuressaare ööorienteerumise korraldamiseks (8.09 kl 20–22), Karujärve Tervisespordi Keskuse MTÜ-le Ultima Thule maratoni, poolmaratoni ja kepikõnni/kõnni korraldamiseks (16.09 kl 9–17).
– Kooskõlastada Kuressaare linnas läbiviidava simulatsiooniõppuse korraldamine ja välihaigla püstitamine (Kalda pst 1, 14.–16.09).
– Pikendada SEB Liising AS-iga sõlmitud liisingulepingut 18 kuu võrra (sõiduauto Škoda Superb 438TVJ).
– Korraldada riigihange “,Elektrienergia ostmine 2018”.
– Kinnitada projekteerimistingimused Pilve tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 ja Vesikaare 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 elamukruntide hoonestamiseks ning Pilve ja Vesikaare tänava ja piirkonna tehnovarustuse projekteerimiseks.
– Moodustada maaüksus aadressiga Ravila tn 12f (575 m², tootmismaa) ja anda nõusolek katastriüksuse erastamiseks Arti Plekk OÜ-le.
– Moodustada maaüksus aadressiga Ravila tn 18a (396 m², ärimaa) ja anda nõusolek katastriüksuse erastamiseks Kaubi Tehnika Teenused OÜ-le.
– Anda nõusolek Pikk tn 64 katastriüksuse kaheks jagamiseks ja moodustada uued katastriüksused Ringtee 24 ja Pikk tn 64.
– Kinnitada avatud noortekeskuse Noortejaam tasuliste teenuste hinnakiri.
– Kuulutada välja avalik konkurss vanemarhitekti ametikohale.
– Eraldada eelarve reservfondist 744 eurot Saare maakonna keskraamatukogule raamatute tagastuskasti soetamiseks.

Print Friendly, PDF & Email