LUGEJA KÜSIB: Olen ehitusettevõtja…

Olen ehitusettevõtja. Töötajate kukkumisohu vältimiseks olen nad varustanud turvarakmete ja kinnistussüsteemidega ning korraldanud nende kasutamiseks väljaõppe. Töötajad keelduvad aga viie meetri kõrgusel asuva seina viimistlemisest meetrilaiuselt vahelaelt ning nõuavad kukkumisohu vältimiseks kaitsepiirete paigaldamist. Kas töötajatel on õigus seda nõuda ning mida peaksin olukorra lahendamiseks ette võtma?

Vastab Indrek Avi, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on töötajal õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise. Seadus sätestab töötaja õiguse nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi ning ühis- ja isikukaitsevahendeid.

Töötajad on veendunud ja teie tööandjana mõistate, et meetrilaiusel vahelael töötades on kukkumisoht. Kuigi olete andnud töötajatele kinnitussüsteemidega turvarakmed ehk isikukaitsevahendid, tunnevad töötajad end ebaturvaliselt. Nii on neil õigus tööst keelduda või see ajutiselt peatada.

Tegite õigesti, et andsite oma töötajatele isikukaitsevahendid, ent paraku näeme sageli, et neid ei kiputa kasutama. Turvarakmetele ja kinnitussüsteemidele lootma jääda ei saa. Õigusakt näebki ette täiendavad ohutusmeetmed. Ennetuspõhimõtte kohaselt tuleb isikukaitsevahendite kasutamisele eelistada ühiskaitsemeetmeid ja -vahendeid.

Kui töötamise või liikumise ajal on kukkumisoht, peab suurema kui kahemeetrise kukkumiskõrguse puhul rakendama ohutusabinõusid, nagu kaitsepiirded, ohutusvõrgud jt analoogsed kaitsevahendid. Kui töö laadi tõttu on nende kasutamine võimatu, tuleb ohutuse tagamiseks anda töötajale ohutusvöö või -rakmed, kinnitada need ohutustrosside või -köitega või kasutada teisi julgestusmeetodeid.

Print Friendly, PDF & Email