Vallavalitsus ei näe Luha planeeringu kehtestamisel takistusi

Pikki aastaid vaidlusi üleval hoidnud Luha kinnistu detailplaneering Nasval sai pärast juulikuist avalikustamist mitmeid vastuväiteid, mis aga Lääne-Saare vallavalitsuse vastuste põhjal ei ole takistuseks planeeringu kehtestamisel.

Luha kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse krundile kalatiike, paadisildasid, juurdepääsutee, kaks puhkemaja, üks abihoone ja viis kämpingut. Planeering oli avalikul väljapanekul 10.–23. juulini ja sellele laekus vastuväiteid nii MTÜ-lt Nasva Küla Selts kui ka aleviku elanikult Margus Tasalt.

Oma vastuses märgib vallavalitsus, et üleujutusohu vältimiseks on vastavad meetmed võetud ja Luha detailplaneeringuga kavandatu ei ohusta naaberkinnistuid, samuti seda, et planeeringu avalikule väljapanekule suunavas korralduses on koostöö tegemisele viidatud tõeselt.

Mis puudutab liikluskorraldust, siis on vallavalitsus seisukohal, et olemasolevat Lahe tänavat võib kasutada igaüks, sh Luha kinnistu omanik ja külastajad. Juhul kui pärast detailplaneeringu elluviimist on ohutu liiklemine Lahe tänaval raskendatud, tähistatakse liikluspiirangud vastavate liikluskorraldusvahenditega.

Vastuväitjate seisukohale, et kinnistu sihtotstarve on Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringus määratud kaubandus-teenindusalaks ala sobivust analüüsimata, vastas vallavalitsus, et ühisplaneering on juba kehtestatud ning Luha maaüksuse maakasutuse juhtotstarbe osas ettepanekuid ja vastuväiteid esitada pole enam võimalik.

Kahtluste kohta kinnistul toimunud ebaseaduslikust ehitustegevusest märkis vallavalitsus, et vallal puuduvad tõendid tiikide ebaseadusliku ehitamise ja arendaja ütluste ümberlükkamise kohta. Kuna väärtegu aegub kahe aasta jooksul, ei saa vallavalitsus ebaseadusliku ehitamise eest kedagi ka tagasiulatuvalt vastutusele võtta.

Kokkuvõttes tõdeb vallavalitsus, et arendaja on arvestanud maavanema ettepanekutega, ühisplaneeringus seatud tingimustega ja kohaliku kogukonna soovidega. Loobutud on sadama rajamisest ja üldplaneeringu muutmisest. Tulenevalt eelnevast on koostatud detailplaneering vallavalitsuse hinnangul tasakaalus avalike ja erahuvide vahel.

Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu ütles Saarte Häälele Luha planeeringu menetluse hetkeseisu kohta, et seni, kuni vastuväidete esitajad ei ole ettepanekuid ja vastuväiteid tagasi võtnud, ei saa kehtestamisest veel rääkida.

Print Friendly, PDF & Email