Riigiasutuste ja inimeste suhtlus kolib internetti (3)

Valitsus kiitis heaks haldusmenetluse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, mis lihtsustab inimeste suhtlust haldusorganitega, vähendab haldusorganite töökoormust, suurendab õigusselgust ja võimaldab kokku hoida riigi raha.

“Suurima muudatusena võrdsustab eelnõu dokumentide elektroonilise kättetoimetamise posti teel kättetoimetamisega ja annab selguse seni vaidlusi tekitanud küsimuses, millal saab lugeda haldusakti selle saajale kättetoimetatuks,” märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu märkis, et kui haldusorgan teeb isiku õigusi piirava haldusakti, peab isikul olema võimalus selle sisuga tutvuda ja soovi korral vaidlustada.

“Kehtiv haldusmenetluse seadus on jäänud ajale jalgu, lubades dokumentide elektroonilist kättetoimetamist vaid juhul, kui haldusakti saaja selleks nõusoleku annab. Seetõttu toimub kättetoimetamine põhiliselt posti teel isiku elu- või asukoha aadressil, mis kindlasti ei vasta meie ühiskonna arengule ega säästa loodust ja raha,” nentis minister.

Eelnõu põhjal saab haldusorgan edaspidi otsustada, kas saadab dokumendid elektrooniliselt, muu hulgas läbi infosüsteemi, või posti teel.

Eelnõu täpsustab hetke, mil dokument loetakse kättetoimetatuks. Praegu on elektroonilise kättetoimetamise hetk kujunenud kohtupraktika alusel. Riigikohus on sedastanud, et dokumente ei saa pidada kättetoimetatuks pelgalt nende saatmisega, kuna see võib kaasa tuua olukorra, kus isiku jaoks tulenevad õiguslikud tagajärjed haldusaktist, mille tegelikust sisust ta ei ole üldse teadlik. Vaidluste korral tuleb haldusorganil tõendada, et isik on dokumendid kätte saanud.

Seadus on kavandatud jõustuma järgmise aasta 1. veebruaril.

Print Friendly, PDF & Email