Linnavalitsuse istungite ülevaade

8. augustil otsustati

– Eraldada SA-le Eesti Kontsert 2017. aasta ooperifestivali “Saaremaa ooperipäevad” korraldamise täiendavaks toetuseks 15 000 eurot ja sõlmida toetusleping.
– Anda Kuressaare linna tänukiri seersant Daan Moistusele eeskujuliku teenistuse eest Eesti kaitseväe miinijahtija EML Admiral Cowan meeskonnas.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) üle vaatamata ja muutmata jätmine ning eelarvestrateegia 2018–2021 koostamata jätmine” eelnõu (tulenevalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest).
– Muuta linnavalitsuse 11.07.2017 korraldust nr 397 (Roomassaare tee 10a katastriüksuse jagamine).
– Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused (eraisikud).
– Kinnitada 2017. aastal makstava ranitsatoetuse suuruseks 200 eurot koolimineva lapse kohta.
– Kinnitada Kuressaare linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate kuutöötasu määrade vahemikud.
– Kuulutada välja avalik konkurss Kuressaare linna koolide sotsiaalpedagoogi asendaja ametikoha täitmiseks.
– Kinnitada Kauni Kodu ja aasta heakorratöötajate stipendiumide konkursi tulemused ja määrata stipendiumid.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks” eelnõu.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Linnavalitsuse liikme Tiia Leppiku ametist vabastamine” eelnõu.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Kuressaare linna 2017. aasta II lisaeelarve” eelnõu.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Audiitori määramine” eelnõu.
– Eraldada eelarve reservfondist 1000 eurot MTÜ-le Saaremaa Golfiklubi linna sünnipäeva ürituste raames toimunud golfivõistluse Kuressaare Open toetamiseks ja 500 eurot alkoholi ostmisel dokumendi näitamise teavituskampaaniaks.
– Eraldada MTÜ-le Kuressaare Campus 32 000 eurot projekti “Väikelaevaehituse kompetentsikeskus” kaasfinantseeringuks.
– Kuulutada välja avalik konkurss ökonomisti ametikoha täitmiseks.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Allee 1 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine” eelnõu.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kaevu tn 18 ja lähiümbruse detailplaneeringu esimese etapi kehtetuks tunnistamine” eelnõu.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Sihtasutuse Saare Arenduskeskus asutamisel osalemine” eelnõu.
– Eraldada MTÜ-le Oesel Studium “Väärikate ülikooli” läbiviimiseks 2000 eurot.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kuressaare linna koolivõrgu ümberkujundamine” eelnõu.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Nõusoleku andmine meetmesse “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” taotluse esitamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks” eelnõu.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks” eelnõu (Lääne-Saare vald).

15. augustil otsustati

– Eraldada projektitoetuste reservist Ltd-le Sea Breeze 1500 eurot karavell Libava osalemiseks Kuressaare merepäevadel, sh sõidukulude katteks, ja MTÜ-le Terre del Nord 750 eurot kontserdihooaja avakontserdi korraldamiseks.
– Anda ehitusluba Komandandi 6 kaugkütte rekonstrueerimiseks.
– Anda luba Kultuurivarale muinastulede öö korraldamiseks (26.08 Raiekivi säärel), MTÜ-le Visit Saaremaa Kuressaare tänavapikniku korraldamiseks (9.09 kell 18–22) ja SA-le Saaremaa Turism – Saaremaa toidufestivali korraldamiseks (8.–9.09).
– Kinnitada lihthanke “Tarbesõiduki soetamine kasutusrendi tingimustel” tulemused ja tunnistada edukaks Tesman Auto OÜ pakkumus.
– Kinnitada ranitsatoetuse saajate nimekirja 1. osa.
– Anda linna tänukiri Ristiku lasteaia muusikaõpetajale Meeli Reegile, Ristiku lasteaia logopeedile Riina Räimele, Ristiku lasteaia õpetaja abile Pille Reinväljale ja Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi kauaaegsele füüsikaõpetajale Mare Markusele.
– Kinnitada lihthanke “Kuressaare Tervisepargi parkla ehitustööd” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Level pakkumus hinnaga 104 992,95 eurot (lisandub käibemaks).

Print Friendly, PDF & Email