KTG – paindlik ja õppijasõbralik kool (2)

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis (KTG) on võimalik omandada üldharidust (7.–12. klass) mittestatsionaarses õppevormis täiskasvanud õppijatel, st põhikooliossa ootame õppijad alates 17. eluaastast, gümnaasiumiõppijate osas meil vanusepiiranguid pole. Täiskasvanute gümnaasiumis õppijatele on õpe tasuta.

Samas anname erandkorras võimaluse jätkata katkenud haridusteed ka noorematel õpilastel, kui selleks on tõsised põhjused. Samuti saavad KTG-s tasulisi tunde võtta teiste koolide õpilased.

Täiskasvanute gümnaasiumis õpitakse enamasti töö ja pere kõrvalt. Samas on meil õppimas terve hulk noori, kellel on tervisega tõsiseid probleeme ning statsionaarses õppes hariduse omandamine keeruline.

Täiskasvanute gümnaasium ei ole õhtukool

Kahjuks liigub mõningates ringkondades ikka veel väär info, nagu õpitaks täiskasvanute gümnaasiumides ainult õhtusel ajal. Alates 2004. aastast, mil Kuressaare õhtukeskkoolist sai teatud kriteeriumide täitmise järel Kuressaare täiskasvanute gümnaasium, on õhtuse õppe osakaal vähenenud poole võrra. Seda ei ole tinginud nime vahetus, vaid muutused ühiskonnas (maabussiliinide sõidugraafikute hõrenemine, vahetustega tööd jne). Järjest enam õppijaid valib edasiõppimiseks päevase õppevormi, samuti on populaarsust kogumas e-õpe. Õppida saab ka üksik-
aine õppijana, st osakoormusega.

Olen paaril korral haridusvõrgu korrastamise teemakäsitluste juures kuulnud asjaga mitte kursis olevatelt inimestelt väidet, et täiskasvanute gümnaasiumi paar klassi võib ükskõik millise kooli juurde “ära paigutada”. Tegelikult oli KTG-s möödunud aastal üheksa klassikomplekti ligi 200 õpilasega, lisaks suurel hulgal individuaal- ja tasandusõpet. Tasandustunde teeme eelkõige vanematele õppijatele, kellel on eelmisest õppimisperioodist aastaid möödas.

Täiskasvanute gümnaasiumi üldhariduse andmine toetub neljale sambale – need on neli osakonda, mis toetavad suuremal või vähemal määral meie põhitegevust: õpiabiosakond, e-õppe osakond, täiendõppeosakond ja merendusosakond. Kõigi nende kohta saate täpsemat infot kooli koduleheküljelt.

Meie kool töötab juba aastaid Taani täiskasvanute õppe põhiprintsiipe silmas pidades, sest see tundub Saaremaale praegu kõige paremini sobivat. Kõik KTG õpetajad on saanud suuremal või vähemal määral andragoogilise väljaõppe ja teevad oma tööd suure südamega, arvestades täiskasvanud õppija eripära ja individuaalsust. Meie kooli olulisemad põhiväärtused ongi paindlikkus ja individuaalne lähenemine igale õppijale.

Kõigi täiskasvanute gümnaasiumide töös on väga olulisel kohal VÕTA ehk varasemate töö- ja õpitulemuste arvestamine. Nii ei dubleerita seda, mis õppijatel juba olemas kas õpituna eelmises koolis või tööga seoses. VÕTA on ka haridus- ja teadusministeeriumi poolt väga toetatud tegevus.

Õpitakse enda, mitte kooli jaoks

Meeldiv on tõdeda, et järjest enam tuleb KTG-sse katkenud haridusteed jätkama üle 30-aastaseid õppijaid, kes on väga motiveeritud, kuna näevad, et ka kõige lihtsamates ametites ei piisa enam põhiharidusest.

Möödunud õppeaastal jäi meie kooli lõpetajate vanus vahemikku 19–57 eluaastat. Hõbemedaliga lõpetas KTG sel aastal kaks gümnasisti. Vähemalt kolmandik iga-aastastest lõpetajatest läheb edasi õppima kõrgkooli, ülejäänud kutseõppeasutustesse või säilitavad tänu gümnaasiumiharidusele oma töökoha. Mainimata ei saa jätta sedagi, et lõpetajate hulgas olid ka ema ja poeg ning ema ja tütar. Selliseid perelõpetamisi on varemgi olnud ja see toimib hästi.

Igal aastal on erinevate ametikoolide lõpetajad, kes soovivad edasi õppida kõrgkoolides, kus nõutakse gümnaasiumitunnis-tust, kasutanud võimalust õppida riigieksamiaineid kas lisa-aastana või üksikainena.

Praktika on näidanud, et e-õppe osakonnas jäävad püsima äärmiselt motiveeritud ja üldjuhul vanemad õppijad, kuid seal õpib ka mõningaid tublisid ja üliandekaid noori inimesi. E-õpe on ka hea võimalus oma haridustee lõpetamiseks näiteks tõsiselt spordi või muusikaga tegelevatele inimestele ja teistele, kes on sageli Eestist ära, mistõttu on igapäevane kooliskäimine võimatu.

Õppimine avab unistuste laeka

Kahjuks näitab viimati avaldatud statistika, et Saare maakonnas on põhiharidusega või madalama haridustasemega kuni 26-aastaste noorte hulk suurenenud. Oleme omalt poolt ESF-i projekti “Teisel ringil targaks” raames teinud nii mitmeid infopäevi külaseltsides, valdades, koolides kui ka kutsunud erinevaid huvigruppe oma kooli infopäevale ning jätkame selle tegevusega ka algaval õppeaastal. Teadmine, et gümnaasiumiharidus pole vajalik ainult kõrgkooli astumiseks, vaid see on väga oluline investeering tulevikku nii tööturul toimetamiseks kui ka erinevates kutseõppeasutustes edasi õppimiseks, on pannud nii mõnegi inimese katkenud haridusteed jätkama. Mida haritum on lapsevanem, seda rohkem oskab ta ka oma lapsi haridusteel suunata.

Samas näeme rõõmuga ka seda, et järjest enam jõuab inimesteni teadmine, et elus pole kõik must-valge, et meie kooli jaoks ei ole ükski õpilane vana.

Täiskasvanute gümnaasiumist saab samasuguse gümnaasiumitunnistuse nagu statsionaarse õppega koolidest, ainult tee, mida gümnaasiumiharidust omandades läbitakse, on teistsugune ja sageli keerulisem, kuna enamasti on tegemist töö ja pere kõrvalt õppijatega. Oluline on motiveeritus ja teadmine, et õppimine avab unistuste laeka ning elukestev õpe on muutumas eluviisiks.

Ly Kallas
KTG direktor
andragoog

Print Friendly, PDF & Email